Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Ο άνθρωπος για την κτίση - Αββάς Ισαάκ Σύρος

«Καρδία ἐλεήμων εἶναι μία καρδιὰ ποὺ καίγεται γιὰ ὁλόκληρη τὴν κτίση, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ τὰ ὄρνια, γιὰ τὰ ζῶα, γιὰ τοὺς δαίμονες καὶ γιὰ ὅλα τὰ κτίσματα. Μὲ τὴν ἀνάμνηση καὶ τὴ θέα τους τρέχουν ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ ἀνθρώπου δάκρυα. Ἀπὸ τὴν πολλὴ καὶ σφοδρὴ ἀγάπη ποὺ συνέχει τὴν καρδιά του δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ ἢ νὰ ἀκούσει ἢ νὰ δεῖ κάποια καταστροφή, ἢ κάποια μικρὴ λύπη νὰ γίνει μέσα στὴν κτίση. Γι’ αὐτὸ καὶ γιὰ τὰ ἄλογα ζῶα καὶ γιὰ τὰ ἑρπετὰ καὶ γιὰ τοὺς ἐχθρούς της ἀληθείας καὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ τὸν βλάπτουν, κάθε στιγμὴ προσφέρει προσευχὴ μὲ δάκρυα, γιὰ νὰ τοὺς διαφυλάξει καὶ νὰ τοὺς ἐλεήσει ὁ Θεός».  
Αββάς Ισαάκ Σύρος

Μήνυμα τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐπί τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου, ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος (2010).

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Ο μακαριστός προκάτοχος ημών αοίδιμος Πατριάρχης Δημήτριος έχων πλήρη επίγνωσιν της κρισιμότητος της περιβαλλοντικής κρίσεως, καθώς και της ευθύνης της Εκκλησίας δια την άμεσον και αποτελεσματικήν αντιμετώπισίν της, εξέδωκε προ δύο και πλέον δεκαετιών την πρώτην επίσημον εγκύκλιον δια την διαφύλαξιν του φυσικού περιβάλλοντος. Η εγκύκλιος εκείνη, δια της οποίας η Μήτηρ Εκκλησία καθιέρωσεν επισήμως την α’ Σεπτεμβρίου, αρχήν του εκκλησιαστικού έτους, ως ημέραν προσευχής δια την προστασίαν του περιβάλλοντος, απηυθύνετο προς το πλήρωμα της Εκκλησίας εις όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Όπως με διορατικότητα είχεν επισημάνει τότε η Εκκλησία μας, η σημασία του ευχαριστιακού και ασκητικού ήθους της παραδόσεώς μας αναδεικνύεται ως μεγίστη και κρίσιμος προσωπική συνεισφορά εις τον καλόν και πανανθρώπινον αγώνα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ως Θείας Κτίσεως και κοινής κληρονομίας. Σήμερον, μεσούσης μιας άνευ προηγουμένου οικονομικής κρίσεως, η ανθρωπότης δοκιμάζεται πολλαχώς. Η δοκιμασία όμως αύτη δεν αφορά μόνον εις τας προσωπικάς δυσκολίας ενός εκάστου εξ ημών, αλλά εις την ανθρωπότητα συνολικώς ως κοινωνίαν, συμπεριφοράν και αντίληψιν δια τον περιβάλλοντα κόσμον και ιεράρχησιν αξιών και προτεραιοτήτων.
Είναι σημαντικόν, η παρούσα θλιβερά οικονομική κρίσις να αποτελέση έναυσμα δια την πολυθρυλουμένην και απολύτως αναγκαίαν στροφήν προς την περιβαλλοντικώς βιώσιμον ανάπτυξιν. Προς εκείνο το πρότυπον δηλαδή της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, η οποία θέτει ως βάσιν το περιβάλλον και όχι το ανεξέλεγκτον οικονομικόν κέρδος. Ας αναλογισθώμεν όλοι επί παραδείγματι τι δύναται να συμβή εις κράτη, τα οποία σήμερον πλήττονται εντόνως εκ της οικονομικής κρίσεως και πενίας, όπως η Ελλάς, η οποία διαθέτει ταυτοχρόνως εξαιρετικόν φυσικόν πλούτον: μοναδικά οικοσυστήματα, σπάνια είδη χλωρίδος και πανίδος και φυσικούς πόρους, ωραιότατα τοπία, άφθονον ήλιον και άνεμον. Εάν τα οικοσυστήματα υποβαθμισθούν και εκλείψουν, οι φυσικοί πόροι εξαντληθούν και τα τοπία καταστραφούν, ενώ εκ της κλιματικής αλλαγής προκύψουν απρόβλεπται καιρικαί συνθήκαι, ποία θα είναι η βάσις και το οικονομικόν μέλλον των κρατών αυτών και συνολικώς του πλανήτου;
Εκτιμώμεν, λοιπόν, ότι τώρα καθίσταται αδήριτος η ανάγκη δια την συνάρθρωσιν κοινωνικών συναινέσεων και πολιτικών πρωτοβουλιών, ώστε να καταστή δυνατή η στροφή προς μίαν οδόν αειφορίας και οικολογικώς βιωσίμου αναπτύξεως.
Δια την Ορθόδοξον Εκκλησίαν μας, η προστασία του περιβάλλοντος, ως θείας και «καλής λίαν» κτίσεως, αποτελεί μεγίστην ευθύνην δια τον άνθρωπον, ανεξαρτήτως των υλικών η οικονομικών ωφελειών τας οποίας δύναται να αποφέρη. Η άμεσος διασύνδεσις της θεοσδότου υποχρεώσεως και εντολής «εργάζεσθαι και φυλάσσειν» με κάθε πτυχήν της συγχρόνου ζωής, αποτελεί την μόνην οδόν δια την αρμονικήν συνύπαρξιν με έκαστον στοιχείον της κτίσεως και με το σύνολον του φυσικού κόσμου εν γένει.
Καλούμεν λοιπόν πάντας, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, εις τον τιτάνειον αλλ ὅμως δίκαιον αγώνα δια τον μετριασμόν της περιβαλλοντικής κρίσεως και την αποτροπήν των χειροτέρων εκ των επιπτώσεων αυτής, με απώτερον σκοπόν την εναρμόνισιν του προσωπικού αλλά και του συλλογικού μας τρόπου ζωής και σκέψεως με τας απαιτήσεις διαβιώσεως και διατηρήσεως τόσον των φυσικών οικοσυστημάτων και ενός εκάστου εκ των ειδών χλωρίδος και πανίδος, όσον και του σύμπαντος κόσμου ως ενιαίου και αδιαιρέτου συνόλου.

,βι’ Σεπτεμβρίου α’

+ ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών

Η σπουδαιότητα του προσώπου για την οικολογία - Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης

Ο άνθρωπος δεν βρίσκεται μόνο σε σχέση εξάρτησης από την φύση αλλά και σε σχέση διαλεκτική μαζί της. Αυτό είναι το νόημα της έννοιας του προσώπου. Στην Πατερική Θεολογία το πρόσωπο χρησιμοποιείται για την Αγία Τριάδα και αυτό σημαίνει ότι ως πρόσωπο ο άνθρωπος προσπαθεί να υπερβεί τη φύση και να λειτουργήσει ελεύθερα από αυτήν, όπως ο Θεός. Πρόσωπο θα πει ελευθερία από την φύση αλλά και ελευθερία για την φύση. Και εδώ έγκειται η σπουδαιότητα του προσώπου για την οικολογία. Στην άσκηση της ελευθερίας του, ο άνθρωπος μπορεί να αντιταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον και αυτό κάνει με την καταστροφή που επιφέρει. Αλλά μπορεί, εν ονόματι της ίδιας ελευθερίας και να το αγαπήσει και να το σεβαστεί. Με την ίδια ελευθερία με την οποία υπερβαίνει την δουλεία του στην φύση, μπορεί και να αγαπήσει την φύση, διότι την θεωρεί ως δώρο της αγάπης εκείνου Τον οποίον ελεύθερα αγαπά.
Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης

Κίνδυνοι για τον πλανήτη Γη - Aχιλλέας Γ. Aδαμαντιάδης

Οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι για τον πλανήτη Γη από τις αυξανόμενες ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι πραγματικοί. Eνώ μέχρι σήμερα ο πληθυσμός της Γης ήταν περιορισμένος και οι διάφορες εκλύσεις βρισκόταν μέσα στα όρια της δυνατότητας της φύσης να αναλαμβάνει, σήμερα, η κλίμακα και ο ταχύτατος ρυθμός των παρεμβολών στη φύση κατευθύνεται έξω απ' την αντοχή αυτή. H «αναπτυξιακή» πορεία της ανθρωπότητας πάνω στην σημερινή τροχιά δεν είναι αειφόρος, γιατί θα οδηγήσει σε ανυπέρβλητα προβλήματα και ίσως, σε αυτοκαταστροφή. Θα μπορέσει άραγε ο άνθρωπος να «μετανοήσει» έγκαιρα και να αλλάξει πορεία προς ένα άλλο ρυθμό ζωής που θα βρίσκεται σε αρμονία και ισορροπία με τη φύση και τον ίδιο του τον εαυτό; H χριστιανική πίστη και η ορθόδοξη θεολογία προσφέρουν μια διαφορετική πρόταση, επεξεργασμένη και βιωμένη σε μια εκκλησιαστική εμπειρία δύο χιλιάδων χρόνων. Σαν πρακτική έκφραση αυτής της συμβολής στέκεται η σημαντική δραστηριότητα, σε διεθνές επίπεδο, του Πατριάρχου Bαρθολομαίου.
Πόσο ρεαλιστικό είναι να περιμένουμε μια οικουμενική μεταστροφή προς την πρόταση αυτή; Mπορεί ο πνευματικός άνθρωπος να φανεί ισχυρότερος του σαρκικού και να περιμένουμε πως η ζωή θα νικήσει τον θάνατο; Ωστόσο, τα ελπιδοφόρα δείγματα δεν λείπουν στον κόσμο μας. H πίστη εξάλλου προϋποθέτει το θαύμα, αυτό που δεν είναι πιθανό, κοινότυπο ή αναμενόμενο. Mε αυτή την πίστη, η ελπιδοφόρα αναμονή του ανθρώπου μαζί με την «αποκαραδοκία της φύσεως» για την τελική δικαίωση και σωτηρία είναι δικαιολογημένη.

Aχιλλέας Γ. Aδαμαντιάδης

Ο Ιεραπόστολος της Κορέας στην Σαντορίνη

Ο Ιεραπόστολος της Κορέας στην Σαντορίνη 28/8/2010

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας,
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ


Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Σίδης καί Ἀτταλείας, κ. Σωτήριος (Τράμπας) ἐγεννήθη ἐν Ἄρτῃ τό ἔτος 1929, ἔνθα ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον καί μέσην ἐκπαίδευσιν. Ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λαβών τό πτυχίον τῆς Θεολογίας τό 1951. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1956. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μηθύμνης. Τό 1960 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Κατά τά ἔτη 1965-1968 ὑπηρέτησεν ὡς στρατιωτικός Ἱεροκῆρυξ. Ἐν συνεχείᾳ, διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπής Ἀθηνῶν, μέχρι τοῦ Δεκεμβρίου 1973. Τόν Νοέμβριο τοῦ 1975 ἀπεσπάσθη εἰς τήν Κορέαν καί διωρίσθη Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, Σεούλ, καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἄπω Ἀνατολῆς. Εἰργάσθη διά τήν ἀναδιοργάνωσιν τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς καί τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος καί ἐμερίμνησε διά τήν ἐπέκτασιν τῆς Ἱεραποστολικῆς προσπαθείας καί εἰς ἄλλας περιοχάς τῆς Ν. Κορέας. Τό 1982 διωρίσθη Διευθυντής τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου «Ἅγιος Νικόλαος» Σεούλ καί τό 1986 Πρόεδρος τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συσταθέντος ἱεραποστολικοῦ Ὀργανισμοῦ, ἀναγνωρισθέντος καί ὑπό τῶν Κορεατικῶν Ἀρχῶν, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Orthodox Eastern Mission». Τό ἔτος 1993 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Βοηθός Έπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ζήλων. Τό 1995 διωρίσθη Προϊστάμενος τοῦ νεοσυστάτου ἱεραποστολικοῦ Ἱδρύματος «Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου». Τό 1999 ἀνεκηρύχθη Ἐπίτιμος Δημότης Σεούλ, διά τήν 25ετή ὑπηρεσία του εἰς τήν Κορέαν, καί τό 2000 Ἐπίτιμος Δημότης Παπάγου, Ἀθηνῶν. Ἔχει λάβει τό βραβεῖον Ἱερέως τοῦ Ἱδρύματος «Γεώργη καί Κατίγκω Λαιμοῦ» καί έχει βραβευθῆ, ἐπίσης, ὑπό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν μέ τό χαλκοῦν μετάλλιον αὐτῆς. Τήν 20ήν Ἀπριλίου 2004 ἐξελέγη Μητροπολίτης τῆς ἀρτισυστάτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας. Τήν 27ην Μαΐου 2008, κατόπιν οἰκειοθελοῦς παραιτήσεως ἐκ τῆς ἥν θεοφιλῶς ἐποίμαινεν Ἐπαρχίας, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερά Σύνοδος κατά τήν συνεδρίαν τῆς 27ης Μαΐου 2008 μετέθεσεν αὐτόν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Πισιδίας.

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Εσπερινός - Αλεξανδρεύς


Εσπερινός

Βραδιάζει.
Ευτυχώς χαμηλώνει το φως.
Και δεν είναι που το σκότος ηγάπησα μάλλον.
Είναι που οι πληγές μου λιγότερο φαίνονται στο σκοτάδι
κι ίσως να κλείνουνε κιόλας λιγάκι
σαν λουλούδια παράξενα.

Βραδιάζει
και δεν πρέπει κρυφά να σφουγγίζω τα μάτια
των δακρύων οι δρόμοι λεύτεροι πάλι
ζωγραφίζουν αλήθειες στο πρόσωπο.
Αν μια μέρα ανύστακτη μας προσμένει
άλυπος ας είναι ειδάλως ας λείπει…

Αλεξανδρεύς

Το εγώ του ανθρώπου - π. Εφραίμ Κατουνακιώτης

Ο άνθρωπος, εφόσον ζει, πρέπει πάντοτε να αγωνίζεται. Και ο πρώτος αγώνας είναι να νικήσει τον εαυτό του. Ο πρώτος και ο κυριότερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος, όχι. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος εις τον εαυτό του επίβουλος. Και τούτο διότι δεν ακούει τον άλλον, ακούει τι τον λέει ο λογισμός του. Ενώ έχουμε τόσους αγίους Πατέρες να τους μιμηθούμε διαβάζοντας τα συγγράματά τους, εντούτοις όμως το εγώ μας κυριεύει πολλές φορές. Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας και τροπαιοφόρος και νικηφόρος ενώπιον του Θεού!
Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Όλοι άνθρωποι είμεθα - Γέρων Ιερώνυμος ΑιγίνηςΤον ιεροκήρυκα να τον ακούτε, αλλά μη ζυγώνετε πολύ. Όλοι άνθρωποι είμεθα. Πιθανόν να διαπιστώσετε αδυναμίες και να πείτε άλλα λέει και άλλα πράττει.
Γέρων Ιερώνυμος Αιγίνης

Εν τω κόσμω εργαζόμενοι Κληρικοί - π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

«Οι εν τω κόσμω εργαζόμενοι Κληρικοί προσφέρουν έργον σπουδαιότατον το οποίον ουδεις επιτρέπεται να υπoτιμά και νά περιφρονή. Είνε όργανα της Χάριτος. Είνε "υπηρέται Χριστού και οικονόμοι Μυστηρίων Θεού". Συνεχίζουν εις τούς αιώνας τό έργον των Αγίων Αποστόλων. Κηρύττουν Χριστόν Εσταυρωμένον και Αναστάντα, διδάσκουν μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών "επί τω ονόματι Αυτού". Διά της διδασκαλίας και της τελέσεως των Αγίων Μυστηρίων οδηγουν πλήθoς ανθρώπων εις την ανέσπερον Βασιλείαν του Θεού. "Χωρίς τούτων Εκκλησία ού καλείται", κατά τόν θείον Ιγνάτιον (Τραλλ. Γ´, 1). Αλλ' αν δέν επιτρέπεται νά υποτιμάται η αποστολή και τό έργον των εν τω κόσμω διακονούντων Κληρικών (και των ζηλωτών και χαρισματούχων λαϊκών), εξ ίσου δέν έπιτρέπεται νά υποτιμάται η αποστολή και το έργον των Μοναχών. Την Εκκλησίαν οδηγεί απλανώς το Πνεύμα το Άγιον. Αν ο Μοναχισμός ήτο περιττόν τι καί άχρηστον βάρος, αν ητο μία κατάστασις ανευ ουσίας καί νοήματος, δεν θα εγίνετο θεσμός εν τη Εκκλησία, δεν θα ησχολούντο περί αυτόν Άγιαι Οικουμενικαί καί Τοπικαί Σύνοδοι, δεν θα έγραφον περί αυτού μεγάλοι και θεοφόροι Πατέρες. Αν ο Μοναχισμός δεν ητο "έργον Θεού", αν δεν ήτο "καρπός του Αγίου Πνεύματος", αν δέν ήτο "φυτεία ήν εφύτευσεν ο Πατήρ", θα απεβάλλετο, αμα τη εμφανίσει αυτού, εκ του Οργανισμού της Εκκλησίας ως "ξένον σώμα". Αλλ' ο Μοναχισμός εβλάστησεν εν τω "γεωργίω' Αυτού, τη αγιωτάτη Εκκλησία, και εν αυτώ ηνδρώθη και εκαρποφόρησεν, ακριβώς διότι ήτο "φυτεία Θεού". Αμφισβήτησις της αξίας του Μοναχισμού είναι αδιανόητος απ' Ορθοδόξου σκοπιάς. Πάσα κατ' αυτού, ως "θεσμού", καταφορά είναι καθαρά θεομαχία. Καί εγώ αδελφοί μου, είς τούς εν τω κόσμω διακονούντας Κληρικούς ανήκω. Αλλ' ως ευπειθές τέκνον της Ορθοδόξου Εκκλησίας οφείλω να έπωμαι τη διδασκαλία αυτής καί νά μή αμφισβητώ ή, πολλώ μάλλον, να επικρίνω ό,τι εκείνη, "υπό Πνεύματος Αγίου φερομένη", επεκρότησε και ενηγκαλίσθη. Αγνοούμεν ότι τό Αγιολόγιον βρίθει Μοναχών; Οι Μάρτυρες καί οι Μοναχοί (Μάρτυρες και αυτοί "τη προαιρέσει") απαρτίζουν τά οκτώ η ίσως καί τα εννέα δέκατα του "Καταλόγου"των αγίων μας! Δεν είμεθα ημείς θεολογικώτεροι και σοφώτεροι της Εκκλησίας. Δέν γνωρίζομεν κάλλιον αυτής τί συμβιβάζεται καί τί δέν συμβιβάζεται πρός τό πνεύμα του Ευαγγελίου. Ο αρνούμενος τόν Μοναχισμόν, ως μή συμβιβαζόμενον πρός τό πνεύμα του Χριστιανισμού, καθίσταται αιρετικός, διότι θέτει εαυτόν υπεράνω της αυθεντίας της Εκκλησίας. Ουδείς επιβάλλει εις τούτον η εις εκείνον να γίνη Μοναχός. Αν τις έχη πόθον (αλλα καί κλήσιν!) νά διακονήση την Εκκλησίαν εν τω κόσμω, τό έργον είναι ιερόν και η πρός αυτό οδός ανοικτή και ο κωλύων ουδείς. Οσοι όμως έχουν τήν έφεσιν να τραπούν πρός τόν Μοναχισμόν, ας μή δεχθούν τάς επιθέσεις μας, ας μή συναντήσουν τά εμπόδια μας. Αγία η επιθυμία των και μακαρία η εκλογή των. Τό Πνεύμα το Αγιον διαιρεί τα χαρίσματα "ιδία εκάστω καθώς βούλεται".  
Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Ενα «χαρτί» χωρίς αντίκρισμα - Γιώργης Γιατρομανωλάκης

Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος των ΑΕΙ μου έθετε το ερώτημα αν τελικά αξίζει τον κόπο να εμπλακεί σε μια τέτοια ανώφελη ταλαιπωρία, να μπει στο πανεπιστήμιο δηλαδή (η αλήθεια είναι το ερώτημα μού έχει τεθεί επανειλημμένως), ευθέως τουλάχιστον δεν θα τον απέτρεπα. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αποτρέπει έναν νέο άνθρωπο από τα όνειρά του. Ομως θα του επεσήμαινα ορισμένα δεδομένα τα οποία ενδεχομένως θα τον έκαναν να ξανασκεφθεί το εγχείρημά του. Με τους γονείς του δεν θα άνοιγα συζήτηση, επειδή, αν και μεγάλοι και με κάποια πείρα, οι περισσότεροι, περιέργως και μάλλον παράλογα, εξακολουθούν να θεωρούν ότι το πανεπιστήμιο αποτελεί μια πρώτης τάξεως επιλογή για τα παιδιά τους. Αυτή η γονεϊκή εμμονή ίσως να είναι μια άλλη αιτία για την οποία μια προσωρινή «επιτυχία», δηλαδή η εισαγωγή στα ΑΕΙ, οδηγεί τελικά σε μια παρατεταμένη αποτυχία. Οι ακόρεστοι γονείς και το κεκορεσμένο πανεπιστήμιο, μαζί με τη μίζερη εκπαιδευτική πολιτική μας, βλάπτουν ομοίως.

Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Σκάνδαλο - ΑλεξανδρεύςΣκάνδαλο

Κύριε,
ο σεβασμός σου στην ελευθερία του αδελφού μου
συχνά σε ατραπούς βάζει σκανδάλου την ψυχή μου.
Όχι τόσο
όταν του επιτρέπεις το κακό να εκλέγει
αλλά κυρίως τότε
όταν μοιάζει να αφήνεις στα αδύναμα χέρια της καρδιάς του
την εκλογή ή μη της σωτηρίας.

Αλεξανδρεύς

Πιστός στον Μοναχισμό - π. Αμφιλόχιος ΜακρήςΤο να παραμένεις
πιστός στον Μοναχισμό
θεωρείται μαρτύριο.Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Μακρής

Ορθόδοξο μοναχικό ήθος

Ο Ιησούς Χριστός είπε: "πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία" (Ματθ. 11,29). Αυτός ακριβώς ο λόγος του Κυρίου μας πρέπει vά ρυθμίζει το ήθος του καλού, του σωστού Moναχού. Οι τρόποι του, οι λόγοι του και όλα τα φερσίματά του vα μοσχοβολούv από ταπείνωση και γλυκύτητα και βέβαια αυτό δεv είvαι εύκολο, αλλά θέλει αγώvα σ' αυτόv όμως τοv αγώvα συvίσταται όλη η ζωή του Movαχού. Και ο αγώvας του αυτός λογίζεται ως μαρτύριο. Όπως ο Άγιος Ιγvάτιος πορευόμεvος προς το μαρτύριο έγραφε, "δι'οδόντων θηρίων αλήθομαι, ίνα καθαρός άρτος ευρεθώ του Χριστού" , έτσι και ο Μοvαχός αλέθεται στις μυλόπετρες της ταπειvώσεως, ζυμώvεται καλά σ' αυτές και "εν συνεχεία - όπως λέγει ο Άγιος Ιωάvvης της Κλίμακος - αφού ανάψει με το πυρ του Κυρίου, εμφανίζεται ως στερεός άρτος άζυμος και άτυφος" , απαλλαγμέvος, δηλαδή, από τη ζύμη της κακίας και της υπερηφάvειας.

Συνοδική Επιτροπή επί του Μοναχικού βίου

Κουρά νέου μοναχού στην Ιερά Μονή Γηροκομείου Πατρών - Αλέξανδρος Κολλιόπουλος

Ένας ακόμη συμπολίτης μας, ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος αποφάσισε να ενδυθεί το Μέγα και Αγγελικό Σχήμα και είναι άξιος πολλών επαίνων και μακαρισμών.
Το πρωί του Σαββάτου 28 Αυγούστου στην Ιερά Μονή Γηροκομείου κατά την διάρκεια Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου τελέσθηκε η μοναχική του κουρά.
- Πώς εκλήθης Αδελφέ;
- Κωνσταντίνος μοναχός.
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του αναφέρθηκε τους τρεις λόγους που αφιέρωσε το όνομα αυτό.
Πρώτον για να τιμήσει τον Πατήρ της Ρωμιοσύνης Άγιο Κωνσταντίνο. Για τον προκάτοχό του μακαριστό Μητροπολίτη Πατρών κυρό Κωνσταντίνο Πλατή, πρωτεργάτη των ενεργειών για την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Αγίου Ανδρέου στην πόλη μας, και τρίτον για να τιμήσει την αγία ψυχή του αειμνήστου Ιερομονάχου και Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γηροκομείου π. Κωνσταντίνου Οικονόμου.
Δάκρυσαν από συγκίνηση όλοι όσοι γνώριζαν τον π. Κωνσταντίνο, ακούοντας τα ολίγα αλλά μεστά, που ανέφερε ο Επίσκοπος γι’ αυτόν.
Δεν έτυχε να τον γνωρίσω είπε. Τον γνώρισα όμως από μαρτυρίες απλών ανθρώπων της υπαίθρου που μου διηγούνται στις περιοδείες μου...!
Δεκάδες ιερείς και μοναχοί από μοναστήρια της Μητροπόλεώς μας και άλλων Μητροπόλεων βρέθηκαν στην Γηροκομήτισσα.
Εμείς ευχόμεθα στον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Γηροκομείου π. Συμεών Χατζή, με την καθαρή ταπείνωσή του, τη μακαρία απλότητα, την επαινετή καλωσύνη και την αγάπη της διακονίας που τον διακατέχει, να καθοδηγεί φωτισμένα την λοιπή Αδελφότητα της Μονής στον αμπελώνα του Κυρίου μας.
Με τις ευλογίες και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου να είναι όντως οι κουκουλοφόροι του Θεού!
Αλέξανδρος Κολλιόπουλος

 Κατά την αποχώρησή του ο Επίσκοπος από το μοναστήρι, ανήγγειλε στον Καθηγούμενο της Μονής π. Συμεών την ημερομηνία για την χειροτονία του Διακόνου της Ιεράς Μονής Θεοκλήτου στον δεύτερο βαθμό της Ιερωσύνης. Δέχεται τις ευχές του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων π. Αρτεμίου.

Η επιτυχία δεν περνά πάντα από το πανεπιστήμιο - Έλλη Ισμαηλίδου

Λογοτέχνες, πολιτικοί, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες που περπάτησαν στον δρόμο της «επιτυχίας χωρίς πτυχίο»
Τα τρία Τ της επιτυχίας: Ταλέντο, Τόλμη, Τύχη» είχε πει ο Οδυσσέας Ελύτης. Διόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο μεγάλος λογοτέχνης παρέλειψε τα δύο μεγάλα «Π» που... στοιχειώνουν την ελληνική οικογένεια: «Πανεπιστήμιο και Πτυχίο». Τη στιγμή που η κυρίαρχη ιδεολογία επιμένει ότι το πτυχίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία, δεκάδες παραδείγματα από τον χώρο των επιχειρήσεων, των τεχνών, των γραμμάτων, αλλά και της πολιτικής, φανερώνουν ακριβώς το αντίθετο: πολυδιάστατη και ρευστή, η έννοια της επιτυχίας δεν περιορίζεται σε λίστα από πανεπιστημιακές «περγαμηνές».

Ο ίδιος ο Οδυσσέας Ελύτης κατέκτησε το Βραβείο Νομπέλ χωρίς να έχει λάβει πτυχίο πανεπιστημίου, παρότι εισήλθε στο Χημικό του Πανεπιστημίου Αθηνών και δύο χρόνια αργότερα ενεγράφη στη Νομική, την οποία σύντομα παράτησε. Χωρίς να έχει σπουδάσει ο ίδιος, ο Γιάννης Ρίτσος κατόρθωσε να αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας σε δύο κορυφαία ιδρύματα της χώρας μας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) χάρη στο πλούσιο λογοτεχνικό του έργο, ενώ και οι τιμημένοι με Βραβείο Νομπέλ Γουίλιαμ Φόκνερ και Ζοζέ Σαραμάγκου δεν έλαβαν ποτέ πτυχίο πανεπιστημίου.

«Το επιχειρείν απαιτεί θέληση και τύχη»
Μήπως όμως η επιτυχία χωρίς πτυχίο περιορίζεται στον καλλιτεχνικό χώρο, όπου σε τελική ανάλυση η έμπνευση και το ταλέντο παίζουν σημαντικότερο ρόλο; «Και στον επιχειρηματικό κόσμο η επιτυχία έρχεται από τη σκληρή δουλειά,τη θέληση, την επιμονή στον στόχο σου. Και φυσικά, σημαντικό ρόλο παίζει και η τύχη» σχολιάζει ο κ. Βλάσης Γεωργάτος (φωτογραφία στην πρώτη σελίδα), ιδιοκτήτης της αλυσίδας καταστημάτων Γρηγόρης Μικρογεύματα. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Γεωργάτος δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσα σε μία εικοσαετία εξέλιξε τον οικογενειακό φούρνο που κληρονόμησε από τον πατέρα του σε μια δυναμική εταιρεία ευρωπαϊκής εμβέλειας, με περισσότερα από 250 καταστήματα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία. Ας σημειωθεί δε ότι δύο από τους διασημότερους έλληνες εφοπλιστές, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Γιάννης Λάτσης, δημιούργησαν αυτοκρατορίες χωρίς να έχουν πατήσει ποτέ σε πανεπιστημιακές αίθουσες, ενώ ο ίδιος ο Ωνάσης είχε δηλώσει ότι «το μυστικό της επιτυχίας είναι να γνωρίζεις κάτι που κανείς άλλος δεν γνωρίζει».

 Οι δύο «αιώνιοι αντίπαλοι», Αριστοτέλης Ωνάσης (δεξιά) και Γιάννης Λάτσης, δημιούργησαν αυτοκρατορίες χωρίς να έχουν πατήσει ποτέ σε πανεπιστημιακές αίθουσες
Και ενώ όλα δείχνουν ότι η επιτυχία είναι έννοια δύσκολα προσδιορίσιμη, χιλιάδες έλληνες έφηβοι εξακολουθούν να ζουν με τον φόβο της «αποτυχίας» στις πανελλαδικές εξετάσεις, τρέμοντας μπροστά στο ενδεχόμενο να μην περάσουν στη σχολή πρώτης επιλογής τους. «Θεωρώ ότι αυτό το τελεσίγραφο σε παιδιά τόσο νεαρής ηλικίας, είναι πολύ βαρύ και εν τέλει... άκρως αναληθές, διότι οι επαγγελματικοί ορίζοντες δεν κλείνουν με μια αποτυχία στις Πανελλαδικές» σχολιάζει στο «Βήμα» ο κ. Φίλιππος Πλιάτσικας , συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής, ο οποίος δεν ακολούθησε πανεπιστημιακές σπουδές. «Ακολουθώντας κάποιος τους δρόμους της ψυχής του- ακόμα κι αν αυτοί δεν συμπίπτουν με τα ζητούμενα της σύγχρονης κοινωνίας- μπορεί να καταλήξει σε ταξίδια ονειρεμένα που ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί » προσθέτει.

«Ο Τόμας Εντισον έχει μυαλό κλούβιο»
Ετσι χαρακτήρισε ένας καθηγητής τον σπουδαίο εφευρέτη. Και δεν ήταν ο μόνος που εγκατέλειψε τις σπουδές του

1. Ο πλουσιότερος άνδρας στον κόσμο Μπιλ Γκέιτς εγκατέλειψε το Χάρβαρντ. 2. Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον ιδιοκτήτης της Virgin Αtlantic Αirways, δεν έβγαλε καν το Γυμνάσιο! 3. Ο Τόμας Εντισον ήταν ανεπαρκής μαθητής και εγκατέλειψε το σχολείο. 4. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τζον Μέιτζορ εγκατέλειψε το σχολείο στα 16 του
Μεγάλα ονόματα του διεθνούς επιχειρηματικού τζετ σετ κατόρθωσαν να δημιουργήσουν περιουσίες δισεκατομμυρίων χωρίς να έχουν καθήσει στα πανεπιστημιακά έδρανα. Ο ιδρυτής της Μicrosoft και επί δεκατρία συναπτά έτη πλουσιότερος άνδρας στον κόσμο Μπιλ Γκέιτς εγκα τέλειψε το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των ΗΠΑ για να αρχίσει τη δική του επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε σε μεγαθήριο. Παράλληλα, ο μεγάλος ανταγωνιστής του και ιδρυτής της Αpple Στιβ Τζομπς εγκατέλειψε το Κολέγιο Ριντ των ΗΠΑ έπειτα από μόλις ένα εξάμηνο σπουδών και δύο χρόνια αργότερα ίδρυσε τη δική του εταιρεία.

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο και ιδιοκτήτης των εταιρειών Virgin Μegastores, Virgin Records και της αεροπορικής εταιρείας Virgin Αtlantic Αirways, δεν έβγαλε καν το γυμνάσιο! Σε ηλικία 16 ετών εγκατέλειψε τις σπουδές του και στράφηκε προς τον επιχειρηματικό κόσμο, όπου είχε... καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το σχολείο. Το σχολείο εγκατέλειψε στα 16 του και ο Τζον Μέιτζορ, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας επί επτά συναπτά έτη, ενώ ο Τόμας Εντισον, σπουδαίος εφευρέτης και επιχειρηματίας (η General Εlectric ήταν μία από τις 14 εταιρείες που ίδρυσε) ήταν ανεπαρκής μαθητής και εγκατέλειψε το σχολείο όταν ένας καθηγητής χαρακτήρισε το μυαλό του «κλούβιο».
Έλλη Ισμαηλίδου
ΤΟ ΒΗΜΑ

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

Προσκυνῶ τήν ἀκριβότερη Κεφαλή - Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης

Προσκυνῶ ἐκεῖνα τά ὡραῖα πόδια, πού εὐαγγελίστηκαν τά ἀγαθά στούς ἀνθρώπους καί μέ τά ὁποῖα προετοιμάστηκε ἡ ὁδός τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου. Φέρτε νά προσκυνήσω καί τήν τίμια ἁλυσίδα μέ τήν ὁποῖα δέθηκε ὁ πιό πολύτιμος καί ἀγγελόμορφος ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. Φέρτε καί τή σεβάσμια πιατέλα ὅπου τοποθετήθηκε ἡ πολυσέβαστη καί ἀπ΄ ὅλα τά χρυσάφια ἀκριβότερη Κεφαλή. Ἀκόμα ἄν ἔβρισκα δέν θ΄ἄφηνα ἀπροσκύνητο τό φονικό μαχαίρι πού μπήχθηκε στόν ἱερό τράχηλο, οὔτε θά δίσταζα νά καταφιλήσω τό χῶμα ὅπου φρουρήθηκε ὁ θησαυρός, μέ τή βεβαιότητα, ὅτι καί αὐτό θά μοῦ μετέδιδε θεία Χάρη.


Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης

Τὸν Προφήτην καὶ Μάρτυρα καὶ Βαπτιστὴν τοῦ Σωτῆρος,

Τὸν Προφήτην καὶ Μάρτυρα καὶ Βαπτιστὴν τοῦ Σωτῆρος,
δεῦτε λαοὶ εὐφημήσωμεν·
Οὗτος γὰρ ἐν σαρκὶ Ἄγγελος ὑπάρχων,
τὸν Ἡρῴδην διήλεγξε, τῆς παρανόμου μοιχείας τὴν πρᾶξιν κατακρίνας αὐτοῦ,
καὶ δι' ἀνόμου ὀρχήσεως τὴν τιμίαν κεφαλὴν ἀποτέμνεται,
ὁ τοῖς ἐν ᾍδῃ εὐαγγελιζόμενος τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν,
καὶ πρεσβεύων ἐκτενῶς τῷ Κυρίῳ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει όσο θα έπρεπε την σημασία της αποτομής, του μαρτυρίου δηλ. του Τιμίου Προδρόμου. Βεβαίως η Εκκλησία μας, με τη συγκεκριμένη εορτή και τα αναγνώσματα, τόσο το Ευαγγελικό (Μαρκ. ΣΤ ΄ 14 – 30), όσο και το Αποστολικό (Πραξ. Αποστ. ΙΓ ΄ 25 – 32), μας δίνει να κατανοήσουμε μέσα στο ιστορικό πλαίσιο, την μεγάλη μορφή του Βαπτιστού. Το γεγονός της αποτομής είναι συγκλονιστικό και γι’ αυτό, παρά το ότι το γνωρίζουμε, είναι ανάγκη για ακόμα μία φορά να το μελετήσουμε...
Ας εμβαθύνουμε όμως για λίγο στο καθαυτό γεγονός του σφοδρού Προδρομικού ελέγχου, σε σχέση με εμάς τους ίδιους και την εποχή μας.
Οπωσδήποτε η ενέργεια του Προδρόμου, με τα σημερινά κοσμικά δεδομένα και τα «νεοπατερικά» φληναφήματα, δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως ακραία, ίσως γραφική, οπωσδήποτε φανατική και τελικώς ως παράδειγμα προς αποφυγήν.
Ας δούμε το γιατί.

† Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κυρού Αυγουστίνου (Καντιώτου) ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ!

Μητροπολίτου
Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας
κυρού Αυγουστίνου (Καντιώτου)
*
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ!

Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Αιωνία η μνήμη.


ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΧΡΟΝΙΑ
Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ
π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΑΒΕ, ΣΗΜΕΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28-8-2010, ΚΑΙ ΩΡΑ 5 π.μ.

Σεβαστέ μας πνευματικέ πατέρα,
καλή αντάμωση στην αιωνιότητα
.

Ας μη λυπούνται οι πιστοί, που ο Γέροντας έφυγε από κοντά μας, γιατί ο Χριστός ζει και οι άνθρωποι του Θεού δεν πεθαίνουν ποτέ. Ο Γέροντας αγωνιστής ιεράρχης από την θριαμβεύουσα Εκκλησία θα έχει μεγαλύτερη παρρησία στο Θεό και θα βρίσκεται πάντοτε κοντά στους αγωνιζομένους χριστιανούς και θα πρεσβεύει υπέρ αυτών και θα συναγωνίζεται μαζί τους.   
Σε ένα κήρυγμά του έλεγε•
«Εγώ θα φύγω. Πού θα πάω; ‘Οπου και αν πάω, αν δώ ότι η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ κινδυνεύει θα κάνω επανάσταση θα χτυπήσω συναγερμό. Δεν θα αφήσω την Εκκλησία του Χριστού ούτε στους αθέους ούτε στους μασόνους ούτε στους οικουμενιστάς…».


Αυγουστίνος Καντιώτης

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

" Ψηλά οι καρδιές, ψηλά οι σημαίες, η Ελλάδα θα νικήσει, η Βόρειος Ήπειρος θα νικήσει " - Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Ανδρέας

Χαιρετισμός
Μητροπολίτου Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
στην Πλατεία της Κονίτσης
κατά την Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Κοσμά,
την παραμονή της εορτής του (23.8.2010).

Με πλήρη μεγαλοπρέπεια, με την παρουσία των Μητροπολιτών Καστορίας Σεραφείμ, Σερβίων και Κοζάνης Παύλου, Σεραφείμ Κυθήρων, Ολυμπίας και Τριφυλίας Χρυσοστόμου, και Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Ανδρέου, με την συνοδεία της Στρατιωτικής Μπάντας της Μεραρχίας και του Στρατιωτικού Αγήματος και την συμμετοχή πλήθος κόσμου και επισήμων εορτάστηκε στην Κόνιτσα η Εορτή του Εθνοϊεραποστόλου Αγ. Κοσμά του Αιτωλού.
Κατά τον Εσπερινό ομίλησε με απλότητα και στην καρδιά των εκκλησιαζομένων ο Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ παίρνοντας αφορμή από τις Διδαχές του Αγίου και ακολούθησε η Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Κοσμά προς την Κεντρική Πλατεία της Κονίτσης. Εκεί, μετά την δέηση, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης απηύθυνε προς το πυκνό ακροατήριο τους παρακάτω λόγους :
" Η ωραία και πάντα επίκαιρη μορφή του Εθναποστόλου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, αγαπητοί αδελφοί, μας συγκέντρωσε για άλλη μια φορά σε πάνδημο εορτασμό της ιεράς Μνήμης του...
Ζούμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, σε καιρούς δύσκολους και χαλεπούς. Όμως, το παράδειγμα του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού μας δίνει κουράγιο και δύναμη, αφού εκείνος, παρ' ότι έζησε σε πολύ χειρότερες συνθήκες, όμως, με την Χάρη του Χριστού αγωνίσθηκε και βοήθησε το Έθνος να μην λυγίσει, αλλά να περιμένει με βεβαιότητα "το ποθούμενο", δηλ. την εθνική του αποκατάσταση. Γι' αυτό και εμείς από την ακριτική μας Επαρχία, στέλνουμε αδελφικό χαιρετισμό στους Βορειοηπειρώτες και στους Κυπρίους αδελφούς. Και λέμε, στους μεν Βορειοηπειρώτες, να μην φοβούνται από την εγκληματική διάθεση των "Τσάμηδων", να μην πτοούνται από όσα, και το ίδιο το Αλβανικό καθεστώς, απεργάζεται εις βάρος τους. Ψηλά οι καρδιές, ψηλά οι σημαίες, η Ελλάδα θα νικήσει, η Βόρειος Ήπειρος θα νικήσει. Αυτό το σύνθημα στέλνουμε στους Βορειοηπειρώτες αδελφούς. Εις δε τους Κυπρίους αδελφούς, να μην συμβιβαστούν με το ξαναζεσταμένο φαγητό του σχεδίου, του περιβοήτου σχεδίου του Ανάν, αλλά να έχουν υπ' όψιν τους εκείνο που λέει η Αγία Γραφή. "Δικαιοσύνην μάθετε οι ενοικούντες επί της γης". Και το άλλο "εμοί εκδίκησις, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος ο Θεός". Οι υποθέσεις, αδελφοί Βορειοηπειρώτες και αδελφοί Κύπριοι, οι υποθέσεις που αναλαμβάνει ο Θεός δεν χάνονται ποτέ, μα ποτέ. Στο τέλος ο Θεός και η αλήθεια θα νικούν.
Τελειώνοντας αυτήν την σύντομη προσλαλιά, να ευχαριστήσω τον Διοικητή της ιστορικής 8ης Μεραρχίας, τον αξιότιμο Ταξίαρχο κο Ευστάθιο Γκούντο, για την πρόθυμη ανταπόκριση του αιτήματός μας να συμμετάσχει η Μουσική της Μεραρχίας στον εορτασμό μας. Ευχαριστίες ανήκουν και στο Διοικητή του 583 Τ.Π. της Κονίτσης για το άγημα που πλαισιώνει την Λιτανεία μας. Να ευχηθούμε και στους δύο "και εις ανώτερα", στους δε καλούς μας στρατιώτες, που είναι "σάρκα από την σάρκα μας" και είναι δικά μας παιδιά, ευχόμαστε από καρδιάς "καλοί πολίτες". Ευχαριστούμε όλους εσάς για την αθρόα συμμετοχή σας στις εορταστικές μας εκδηλώσεις. Κι' ακόμη τον Νομάρχη Ιωαννίνων τον κ. Καχριμάνη, τον Διοικητή του 1ου Σώματος Στρατού Στρατηγό κ. Μπατζογάκη, τον Στρατηγό μας της Αστυνομίας, τον κ. Οικονόμου, ο οποίος θυμήθηκε σήμερα, και φαίνεται ότι πάντοτε το θυμάται, ότι είναι "παιδί του Σεβαστιανού". Κι' εγώ το χάρηκα ιδιαιτέρως που το άκουσα το πρωί στα εγκαίνια του νέου Αστυνομικού Τμήματος στην Κόνιτσα, και είπα "δόξα τω Θεώ" ο σπόρος που έσπειρε ο αείμνηστος προκάτοχός μου και πνευματικός μου πατέρας και δικός σας πατέρας, δεν πήγε χαμένος. "Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν".
Χρόνια πολλά σε όλους, ευλογημένα και άγια. Ψηλά οι καρδιές, ψηλά οι σημαίες, η Ελλάδα θα νικήσει, η Βόρειος Ήπειρος θα νικήσει, αγαπητοί αδελφοί"
.
Χ. ΠαρατηρητήςΠερί κακού - Μέγας Βασίλειος

Να μην λες ότι το κακό έγινε από το Θεό. Διότι δεν είναι ευσεβές αυτό να λέγεται, επειδή τίποτα δεν γίνεται από το αντίθετό του. Το κακό λοιπόν δεν είναι κάποια ουσία ζωντανή και με ψυχή, αλλά διάθεση της ψυχής που είναι αντίθετη στην αρετή, και προκύπτει στους ράθυμους όταν ξεπέφτουν από το καλό. Μην αναζητάς λοιπόν εξωτερικά το κακό, ούτε να φαντάζεσαι κάποια αρχέγονο φύση πονηρίας, αλλά ας ξέρει ο καθένας ότι είναι αρχηγός της δικής του κακίας…

Μέγας Βασίλειος

Καλή και κακή σιωπή - Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Ὅπως ὑπάρχει ἡ καλή σιωπή, ὑπάρχει καί ἡ κακή. Ὅπως ὑπάρχει ἡ καλή ὁμιλία, ὑπάρχει καί ἡ κακή. Καλή σιωπή εἶναι ἡ ταπεινή, ἡ ἐσωτερική, αὐτή, πού συνοδεύεται μέ προσευχή, καί γεμίζει τήν ψυχή μέ χαρά. Κακή σιωπή εἶναι ἐκείνη, πού τήν συνοδεύει ἡ δειλία, ἡ ἐσωτερική κατάκριση, ἡ ὀλιγοπιστία, ἡ θλίψη, ἡ ἀπόγνωση. Καλή ὁμιλία εἶναι ἐκείνη, πού λέγει τά σωστά καί ἀναγκαῖα. Κακή ὁμιλία εἶναι ἡ ἀργολογία, ἡ εὐτραπελία, ἡ κολακεία, ἡ ὑποκρισία, ὁ θυμός, ἡ ὀργή, ἡ αἰσχρολογία, ἡ κατάκριση, ἡ συκοφαντία καί ὅλα τά παρόμοια. Πρέπει λοιπόν νά ἀποκτήσουμε "νοῦν Χριστοῦ" (Α’ Κορ. β’ 16), ὥστε νά μποροῦμε νά διακρίνουμε πότε θά πρέπει νά μιλήσουμε καί πότε θά πρέπει νά σιωπήσουμε.
Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Οι σκοποί της ιεραποστολής - π. Αλέξανδρος Σμέμαν

Ποιά εἶναι τά ἀντικείμενα, οἱ σκοποί τῆς ἱεραποστολῆς; Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία χωρίς δισταγμό ἀπαντᾶ. Τά ἀντικείμενα αὐτά εἶναι ὁ ἄνθρωπος καί ὁ κόσμος, ὄχι ὁ ἀπομονωμένος ἄνθρωπος, μέσα σέ μιὰ τεχνητά «θρησκευτική» ἀπομόνωση ἀπό τόν κόσμο καί ὄχι ὁ «κόσμος» σάν μία ὀντότητα τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπό ἕνα «κομμάτι». Ὁ ἄνθρωπος ὄχι μόνο προηγεῖται ἀλλά καί εἶναι ὄντως τό οὐσιαστικό ἀντικείμενο τῆς ἱεραποστολῆς. Καί ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη ἰδέα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ παραμένει ἐλεύθερη ἀπό ἀτομικιστικές καί πνευματιστικές παραμέτρους. Ἡ ἐκκλησία, τό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ, δέν εἶναι μιὰ «θρησκευτική» κοινωνία μετεστραμμένων, ἕνας ὀργανισμός πού ἱκανοποιεῖ τίς «θρησκευτικές» ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι μία καινή ζωή καί γι’ αὐτό λυτρώνει ὁλόκληρη τή ζωή ὅλη τήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου. Καί αὐτή ὁλόκληρη ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀκριβῶς ὁ κόσμος μέσα στόν ὁποῖο αὐτός ζεῖ.
Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Σμέμαν

Πράγα
ΠΡΑΓΑ

Ευχές του Σεβασμωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου στους Επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της Χώρας

Ευχές
του Σεβασμωτάτου Μητροπολίτου
Πατρών κ. Χρυσοστόμου
στους Επιτυχόντες
στα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της Χώρας.


Προς όλα τα παιδιά μας που πέτυχαν στις διάφορες Σχολές των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι της Χώρας μας, εκφράζω τα συγχαρητήριά μου και τις εγκάρδιες πατρικές ευχές μου, για υγεία και πρόοδο ώστε να αναδειχθούν, μέσα από τις σπουδές πλέον που θα κάνουν, αντάξιοι των προσδοκιών της κοινωνίας μας.
Ο Θεός εβοήθησε ώστε να στεφθή με επιτυχία ο κόπος τους και να χαρούν την είσοδό τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας.
Δεν φτάνει όμως απλώς η γνώση για να αναδειχθή και να επιτύχη ένας άνθρωπος στη ζωή του, αλλά χρειάζεται και η αρετή.
Η συνύπαρξη των δύο αυτών παραγόντων και πρωτίστως η Χάρις του Παναγίου Θεού, αναγεννά το πρόσωπο και τον κόσμο.
Συγχαίρω τους Γονείς των παιδιών και τους Καθηγητές τους και εύχομαι σε όλους από καρδίας, κάθε ευλογία από το Θεό.
Τους νέους Φοιτητές και Φοιτήτριες θα συνοδεύη η αγάπη μου, το πατρικό μου ενδιαφέρον και η προσευχή μου.
Επίσης προσεύχομαι και για τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να εισαχθούν σε κάποια Σχολή. Ο αγώνας τους, να είναι βέβαιοι, ότι δεν θα πάη χαμένος.
Ο Θεός, κάτι πολύ καλύτερο επιφυλάσσει γι’αυτούς και ίσως πολύ πιο σύντομα απ’όσο εμείς μπορούμε να φανταστούμε. Η ζωή είναι μπροστά τους και δική τους. Χρειάζεται θάρρος, πίστη στο Θεό, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αισιοδοξία και ελπίδα.
Παιδιά μου προχωρείστε και θα επιτύχετε αυτό που έχετε στην καρδιά σας.
Όλους σας ευλογώ, και σας ασπάζομαι πατρικά.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Βαθμός εισαγωγής 0,9... - Στέφανος Κασιμάτης

Πρόκειται, ασφαλώς, για νίκη της δημοκρατίας - όπως νοείται η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή ως ισοπέδωση προς τα κάτω. Εφέτος ο χαμηλότερος βαθμός εισαγωγής, συγκεκριμένα στη Σχολή Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, είναι το 0,9. Δηλαδή, αν ένας υποψήφιος, που ας πούμε ότι λέγεται Βαγγέλης, γράψει το όνομα του με μόνον ένα ορθογραφικό λάθος, π. χ. «Βαγγαίλης», μπορεί να σπουδάσει design στη μαγευτική Κοζάνη, που είναι και γενέτειρα της υπουργού Παιδείας. (Αν γράψει «Βαγγαίλοις», δυστυχώς δεν εισάγεται και πρέπει να προσπαθήσει πάλι του χρόνου...)
Θα μπορούσε κανείς να μη δώσει ιδιαίτερη σημασία, αφού τα περισσότερα ΤΕΙ της επαρχίας χρησιμεύουν κυρίως ως απόδειξη του συστήματος των πελατειακών σχέσεων, το οποίο (τι ειρωνεία!) καταγγέλλει ο πρωθυπουργός με το άρθρο του στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης. Είναι όμως δυνατόν η βάση στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Φυσικής του ιδίου πανεπιστημίου να είναι μόλις 4,07 και 3,15 αντιστοίχως; Αφήστε κατά μέρος τις ανησυχίες για τη γενικότερη πτώση του επιπέδου που επιφέρει η κατάργηση της βάσης του 10 και αναρωτηθείτε αν οι εισακτέοι με αυτόν τον βαθμό θα μπορέσουν ποτέ να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών τους.
Την περασμένη εβδομάδα, στη Βρετανία δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα των αντίστοιχων εξετάσεων (A-levels) για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, οι οποίες θεωρούνται εξαιρετικά απαιτητικές. Εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια, εφέτος οι εξετασθέντες που πέτυχαν το άριστα (Α) ήσαν πολύ περισσότεροι. Το αποτέλεσμα ήταν να κληθούν τα πανεπιστήμια να διαχειρισθούν μια κρίση πρωτοφανή, καθώς, από την πλημμυρίδα των αρίστων που έσπευδαν να διεκδικήσουν τις καλύτερες θέσεις, οι αρμόδιοι δεν ήξεραν πώς να επιλέξουν τους εισακτέους. Ετσι, εφήρμοσαν την αρχή να δέχονται όσους πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση πρώτοι, αποκλείοντας όμως υποψηφίους με την ίδια βαθμολογία. Το θέμα έγινε πρωτοσέλιδο για μέρες στον βρετανικό Τύπο και τώρα κυβέρνηση και πανεπιστημιακή κοινότητα διερευνούν πώς θα αποφευχθεί παρόμοιο φαινόμενο στο μέλλον.
Μεταξύ των Βρετανών αριστούχων ήταν και ο ηλικίας 77 ετών Αϊβορ Μπάρνετ, ο οποίος αρίστευσε στο μάθημα της ρωσικής γλώσσας. «Είμαι σοκαρισμένος», δήλωσε στους Times και πρόσθεσε: «Το επίπεδο έχει εμφανώς πέσει από το 1970. Κάτι είναι στραβό στο σύστημά μας, αν εγώ παίρνω άριστα τώρα». Αλλά, ως γνωστόν, οι Βρετανοί έτρωγαν βελανίδια, όταν εμείς χτίζαμε Παρθενώνες. Κατά συνέπειαν, εμείς είμαστε πολύ μπροστά από αυτούς...   

Στέφανος Κασιμάτης

« Αιτείτε και δοθήσεται » - Γέρων Παΐσιος

« Αιτείτε και δοθήσεται » , λέει η Γραφή. Αν δεν ζητάμε βοήθεια από τον Θεό , θα σπάζουμε τα μούτρα μας. Ενώ, όταν ζητάμε την θεία βοήθεια , ο Χριστός μας δένει με ένα σχοινάκι και μας συγκρατεί. Φυσάει ο αέρας από εδώ-εκεί ,αλλά, επειδή είμαστε δεμένοι, δεν κινδυνεύουμε. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι ο Χριστός είναι που τον κρατάει, λύνεται πλέον από το σχοινάκι και τον χτυπούν οι άνεμοι από δω κι από κει και ταλαιπωρείται.   
Γέρων Παΐσιος

Υπομονή και επιμονή - Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως


Μέσα μας ἔχουμε ἀδυναμίες καὶ πάθη καὶ ἐλαττώματα βαθιὰ ριζωμένα, πολλὰ εἶναι καὶ κληρονομικά. Ὅλα αὐτὰ δὲν κόβονται μὲ μία σπασμωδικὴ κίνηση οὔτε μὲ τὴν ἀδημονία καὶ τὴ βαρειὰ θλίψη, ἀλλὰ μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονή, μὲ καρτερία, μὲ φροντίδα καὶ προσοχή.   
Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Πανυγύρισε η Ιερά Μονή Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών


Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί ἱερά κατάνυξη πανηγύρισε καί ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερῶν. Τό Μοναστήρι πλήρως ἀνακαινισμένο ἀπό τόν Ἡγούμενο π. Νικόδημο Μπαρούση καί τήν περί αὐτόν Ἀδελφότητα, εἶναι ἄβατο γιά τίς γυναῖκες (ἐκτός ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πανηγύρεως) καί σ’ αὐτό καλλιεργεῖται ἡ ἡσυχία, ἡ νοερά προσευχή καί ἡ ἐνασχόλησις μέ τά πατερικά κείμενα.
Οἱ Πατέρες ἔχουν προβεῖ σέ πολλές ἀξιόλογες ἐκδόσεις ἐνῶ συγχρόνως ἀσχολοῦνται, ὡς ἀνεφέρθη ἀνωτέρῳ, μέ τήν πλήρη, κατά παραδοσιακό τρόπο, ἀνακαίνιση τῆς Μονῆς.
Τῆς θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσόστομος, μέ συλλειτουργούς τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς καί ἄλλους Κληρικούς. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ἔγινε Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας μέχρι τόν πλάτανο, στήν αὐλή τῆς Μονῆς, ὅπου ἐτελέσθη ἀρτοκλασία καί ὁ Σεβασμιώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο μέ θέμα:
« Ἡ ἀρετή ὡς κτῆμα τῆς Παναγίας καί ὡς ἀπόκτημα δικό μας» .
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στό τί εἶναι ἀρετή, στήν ἀξία της, στό πῶς διατηρεῖται, ποιοί οἱ ἐχθροί της καί πώς ὁδηγεῖ ἡ ἀρετή τόν ἄνθρωπο στήν Θέωση.
Στήν ὁμιλία του ὁ Ποιμενάρχης μας χρησιμοποίησε ὡς πρότυπο ἀρετῆς τό Πρόσωπο τῆς Παναγίας μας καί ἐστήριξε τούς λόγους του στήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί κυρίως στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. Εἰδική ἀναφορά ἔκανε στό σύγχρονο τρόπο ζωῆς καί στήν σύγχρονη κοινωνία, στήν ὁποία δέν καλλιεργοῦνται οἱ ἀρετές, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀντιμετωπίζουμε μεγάλη κρίση, ἡ ὁποία εἶναι στή ρίζα καί βάση της πνευματική.
Ἡ Παναγία ἡ Χρυσοποδαρίτισσα, εἶναι προστάτις καί πολιοῦχος τοῦ Δήμου Φαρρῶν.
Τό Μοναστήρι πρίν ἀρκετά χρόνια ἐλεηλατήθη ἀπό ἀδίστακτους ληστές καί ἀρχαιοκάπηλους, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἔδεσαν τόν φύλακα (δέν εἶχε τότε ἀδελφότητα ἡ Μονή), ἔκλεψαν τήν θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας καί σχεδόν ὅλα τά ἱερά κειμήλια. Οἱ μέχρι τώρα προσπάθειες, καί κυρίως οἱ προσπάθειες τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Χρυσοστόμου, ἀπό τότε πού ἦλθε στήν Πάτρα, ἀπέβησαν ἄκαρπες, ἀφοῦ καμμιά ἔρευνα ἀπό τίς ἁρμόδιες Ἀρχές, Ἀστυνομικές κ.λ.π. δέν ἔφερε ἀποτέλεσμα.
Δυστυχῶς δέν ὑπῆρχε οὔτε φωτογραφία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας. Μετά ἀπό πολλή προσευχή καί ἐνέργειες τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῶν Πατέρων, εὑρέθη ἀπό κάποιον Κληρικό ὑπηρετοῦντα ἐν Ἀθήναις καί καταγόμενον ἐκ Πατρῶν, φωτογραφία ὅπου ἐφαίνετο εὐκρινῶς ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας καί ἔτσι κατεσκευάσθη ἀντίγραφο, τό ὁποῖο μετέφερε ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισήμως, πρό διετίας, στό Μοναστήρι, κατά τήν ἡμέρα τῆς Πανηγύρεως καί ἐτοποθέτησε στό καθολικό, ὅπου οἱ πιστοί ἐναποθέτουν τήν εὐσέβειά τους καί τήν τιμή τους πρός τήν Παναγία μας.

Μητρόπολις Πατρών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΕΒ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κκ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Δηλώσεις Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στην Ίμβρο στις 25.8.2010

Δηλώσεις Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στην Ίμβρο στις 25.8.2010

ΙΜΒΡΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε την Κατασκήνωση «ΑΓΚΥΡΑ» της Γ.Ε.Χ.Α. Πατρών στην Παναγοπούλα.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος
επισκέφθηκε την Κατασκήνωση «ΑΓΚΥΡΑ»
της Γ.Ε.Χ.Α. Πατρών στην Παναγοπούλα.