Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Ἑορτάζει ὁ Πατέρας. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας. - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Καὶ πάλιν τὸ Φανάρι ἐφόρεσε τὰ καλά του, καὶ πάλιν ἡ Ἐκκλησία τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων ἐνδύεται μεγαλωσύνην, καὶ πάλιν ἡ Κωνσταντινούπολις στολίζεται μὲ ἁλουργίδα δόξης ἀρχαίας. Ἑορτάζει ὁ Πατέρας. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας. Ὁ Πρωτόκλητος. Ὁ ἱδρυτὴς τῆς Βυζαντίδος Ἐκκλησίας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει εἰς τοὺς Κορινθίους: «ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλοὺς πατέρας∙ ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα» (Α΄ Κορ. 4: 15). Αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἰσχύει διὰ τοὺς Κορινθίους μὲ τὸν Παῦλον, ἰσχύει διὰ τοὺς Βυζαντίους, δι’ ἡμᾶς, μὲ τὸν Ἀνδρέαν. Ἀσφαλῶς μυριάδας παιδαγωγοὺς ἐν Χριστῷ ἐγνώρισε διὰ τῶν αἰώνων ὁ εὐσεβὴς λαὸς ποὺ ἔζησε εἰς τὸ τέως Βυζάντιον, εἰς τὴν Νέαν Ρώμην – Κωνσταντινούπολιν καὶ εἰς τὰς γύρω περιοχὰς τῆς Θράκης, τῆς Βιθυνίας καὶ τοῦ Πόντου. Μόνον ἕνα ὅμως Πατέρα. Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος τὸν ἀνεγέννησε διὰ τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ αὐτὸς ὁ ἕνας εἶναι ὁ Ἀνδρέας, τοῦ ὁποίου τὴν μνήμην σήμερον τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἰδιαιτέρως τιμᾶ ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία καὶ τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον τέκνα της. Δι’ αὐτὸ ἡ πατρικὴ οἰκία τῆς Ὁμογενείας, τὸ Πατριαρχεῖον, φωταγωγεῖται, ὑψοῦται, λαμπρύνεται, χαίρει χαρὰν μεγάλην σφόδρα! Σήμερον ἀφήνομεν εἰς τὴν ἄκρην τὰ προβλήματα, τὰς δυσχερείας, τὰς θλίψεις, τὰς ἀγωνίας, τὰς ἀβεβαιότητας τῆς καθημερινότητος, ἐνδυόμεθα ὅλην τὴν ἀρχοντιὰν τοῦ Γένους καὶ ὅλην τὴν εὐπρέπειαν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ συναζόμεθα γύρω ἀπὸ τὸν λευκότριχα πολυσέβαστον Ἀπόστολον καὶ Πατέρα μας, τὸν καμαρώνομε, τὸν χαιρόμεθα, τοῦ φιλοῦμε τὰ ἅγια χέρια καὶ τὰ τίμια πόδια ποὺ ἔτρεξαν τόσας ἀποστάσεις διὰ νὰ μᾶς φέρουν τὴν λύτρωσιν τοῦ Χριστοῦ. Ἀναλογιζόμεθα τοὺς κόπους του, τὴν ἁγίαν βιωτήν του, τὸ ἀφυπνιστικὸν κήρυγμά του, τὰς ἀρετάς του, τὴν ἀγάπην του διὰ τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἄνθρωπον, τὸν σταυρὸν καὶ τὸν θάνατόν του. Ὁ σταυρός του, κατὰ τὴν παράδοσιν, εἶχε τὸ σχῆμα τοῦ γράμματος Χ. Ἀκόμη καὶ τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ του παραπέμπει κατ’ εὐθεῖαν εἰς τὸν Χριστόν. Διακηρύττει ὅτι διὰ τὸν Ἀνδρέαν, ἡ ζωή, ὁ θάνατος, τὰ πάντα ἦταν ὁ Χριστός. Δι’ Αὐτὸν ἐζοῦσε καὶ δι’ Αὐτὸν ἀπέθανε. Ὁ Χριστὸς τὰ πάντα! Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ αἰώνιον μήνυμά του διὰ ἐμᾶς. Εἴμεθα ὀλίγοι, εἴμεθα ἀδύνατοι, ἔχομεν τόσα προβλήματα. Οὐδαμοῦ ἀλλοῦ συμφέρει νὰ στηρίξωμεν τὰς ἐλπίδας μας. Οὐδεὶς ἄλλος μᾶς ἀγαπᾶ ὅσον ὁ Χριστός, οὐδεὶς δύναται νὰ μᾶς κατανοήσῃ ὅσον ὁ Χριστός, οὐδεὶς δύναται νὰ μᾶς βοηθήσῃ ὅσον ὁ Χριστός. Ὁ Πατέρας μας, λοιπόν, Ἀπόστολος Ἀνδρέας, διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν μᾶς δείχνει τὸν Χριστόν. Ἀλλ’ ὁ Χριστὸς δὲν παρουσιάζεται ἀορίστως καὶ νεφελωδῶς. Παρουσιάζεται διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του. Διὰ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν προκειμένῳ. Διὰ τοῦ Πατριάρχου, διὰ τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, διὰ τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τῆς ὅλης λειτουργικῆς ζωῆς, διὰ τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, διὰ τῶν προσκυνημάτων καὶ ἁγιασμάτων μας, διὰ τῶν εὐλογημένων Κοινοτήτων μας. Χρειάζεται, λοιπόν, συσπείρωσις γύρω ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὁμοψυχία μετὰ τῶν ἀγρυπνούντων Ποιμένων καὶ τοῦ Πατριάρχου καὶ ἀπροφάσιστος συμμετοχὴ εἰς τὴν λατρείαν καὶ εἰς τὴν ὅλην ζωὴν τοῦ φωτοδόχου Φαναρίου.
Πατρικῶς εὐλογοῦμεν ἕνα ἕκαστον ἀπὸ καρδίας, εὐχόμενοι χρόνια πολλά, εἰρηνικά, σωτήρια, κατὰ πάντα εὐλογημένα, καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ συνεορτάσωμεν ἐν ὑγιείᾳ καὶ τὰ ἅγια Χριστούγεννα. Ἰδιαιτέρας εὐχὰς ἀπευθύνομεν εἰς ὅσους ἑορτάζουν τὰ ὀνομαστήριά των. Νὰ ζῆτε ὅλοι, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ!   
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κοίτα τι ωραία που τα γράφει!
Αν δεν ήξερα τα οικουμενιστικά του ανοίγματα και τους διωγμούς στην Εσφιγμένου θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πιο ιεροπρεπής και ενάρετος Πατριάρχης!

Ανώνυμος είπε...

Για πια Εσφιγμένου γράφεις; Ο πατριάρχης υποστηρίζει την Μονή Εσφιγμένου και βοηθά τους μοναχούς της. Αν λες για κάποιους που σφετερίζονται τον τίτλο της Εσφιγμένου και δεν μνημονεύουν τον Επίσκοπό τους (οικουμενικό πατριάρχη) τότε είσαι σε εκτός εκκλησιαστικής λογικής.
Κατά τα άλλα συμφωνώ μαζί σου: «δεν υπάρχει πιο ιεροπρεπής και ενάρετος Πατριάρχης!» από τον Βαρθολομαίο.

Ανώνυμος είπε...

O ΘΕΟΣ ΑΣ ΤΟΝ ΦΩΤΗΣΕΙ!

Ανώνυμος είπε...

xρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν!
Δεν έχω πάει ποτε στην Πάτρα.Αν μπορούσατε να βάζατε σε φωτο την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα ??????

lykourgos nanis είπε...

Δυστυχώς ο οικουμενικός μας πατριάρχης ενώ μας συγκίνησε όλους με τα όσα κατέθεσε ενώπιον του ορθοδόξου πληρώματος για τη σεπτή προσωπικότητα του Πρωτοκλήτου μας προβλημάτισε και μας σκανδάλισε καθόσον στην προσφώνησή του προς τη Ρωμαιοκαθολική αντιπροσωπεία ονόμασε τον Πάπα επίσκοπο της Ρώμης και αγαπητό εν Χω αδελφό αναγνωρίζοντας εμμέσως αποστολική διαδοχή στον αποκεκκομένο απ τη Μία,Αγία,Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία δίκερω γίγα της Ρώμης.Και προς επίρρωσιν των γραφομένων σας καλώ να αναγνώσετε το σχετικό ρεππορτάζ στο μπλογκ ΑΚΤΙΝΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό ήθελε και ο ΠΑΠΑΣ!
τι να πει κανείς!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Κακό τους κάνουμε και όχι καλό.
Τους γκρεμίζουμε με αυτές τις κινήσεις πιο βαθιά στην πλάνη!
Τι είναι η ορθοδοξία Σωματείο που να πει κανεις έλα στο δικό μου ,ναρθω στο δικό σου αφου είμαστε αδελφές εκκλησίες;