Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Οι άρχοντες πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι - Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος

Φωνή ἐκ τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου
ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
Τό σοβαρώτερο γεγονός σέ μία χώρα εἶναι ἡ ἐκλογή τῶν ἀρχόντων πού θά την κυβερνήσουν.Οἱ λαοί ἀκολουθοῦν τούς ἀρχηγούς των, τούς ὁποίους ἀγαποῦν καί μιμοῦνται. Δέν εἶναι δύσκολο νά ἀντιληφθεῖ κανείς τήν τεράστια σημασία πού ἔχει ἡ ἐκλογή καλῶν ἤ κακῶν ἀρχόντων.
Ὅμως ὀλίγοι σκέπτονται στά σοβαρά τήν ἀξίαν τῆς ψήφου των καί τήν εὐθύνην των ἀπέναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων,τήν ὥρα πού ψηφίζουν.
Σέ λίγες μέρες θά κληθεῖ καί ὁ λαός μας για ἄλλη μιά φορά νά ἐκλέξει τούς ἄρχοντας πού θά τον διοικήσουν.
Θά ξεπεταχτοῦν πολλοί καί διάφοροι ὑποψήφιοι, παλαιοί καί νέοι, γνωστοί καί ἄγνωστοι.
Θά τούς ἀκούσωμε νά ὁμιλοῦν ἀπό τό ραδιόφωνον καί τούς ἐξῶστες στίς πλατεῖες. Θά γράφουν στίς ἐφημερίδες, θά ἐξαγγέλλουν προγράμματα, θά σκορποῦν ὑποσχέσεις, θά περιέρχονται τίς συνοικίες καί τά χωριά, θά περιστοιχίζωνται ἀπό τούς φίλους των καί θά ποζάρουν χαριτωμένα στά διαφημιστικά ἔντυπα, κολλημένοι στούς τοίχους καί στά ὀχήματα.
Ἡ Ἱστορία διδάσκει πώς οἱ λαοί εὔκολα παρασύρονται καί δημαγωγοῦνται.
Καί ὁ λαός μας ἔχει μιά πλούσια πεῖρα ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια, πού δέν τή χρησιμοποιεῖ ὅσο πρέπει, γι’ αὐτό καί ἀπέχει πολύ ἀκόμη ἀπό μιά σωστή και σωτήρια τοποθέτηση τῆς ψήφου του.
Ἡ «Ἀναγέννησις» ἀπό καθῆκον καί ἀπό ἀγάπη στό λαό μας, ἔξω ἀπό κάθε πολιτική καί κομματική ἀνάμειξη, θά χαράξει μερικές γραμμές πάνω στίς βασικές προϋποθέσεις ἑνός σωστοῦ ἐκλογικοῦ προσανατολισμοῦ.
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, οἱ ἄρχοντες μας πρέπει νά εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, πραγματικά πιστοί καί εἰλικρινά ἀφοσιωμένοι στήν θρησκεία τῶν πατέρων μας. Χριστιανοί ὄχι στούς τύπους καί Ὀρθόδοξοι ὄχι στά χαρτιά. Εἴμεθα λαός φαινόμενο θρησκευτικῆς ὁμοιογενείας. Δέν εἶναι ἀνεκτόν οἱ ἄρχοντές μας νά ἀνήκουν σέ ἀντιχριστιανικές ἰδεολογίες καί ἄλλες θρησκεῖες καί αἱρέσεις. Μασσῶνοι καί Χιλιασταί καί ἄθεοι πρέπει νά καταψηφισθοῦν ἀνελέητα μέ την ψῆφον τοῦ εὐσεβοῦς ὀρθοδόξου λαοῦ μας.
Οἱ ἄρχοντές μας πρέπει νά εἶναι πατριῶτες. Μέσα στήν ψυχή των πρέπει νά εἶναι θρονιασμένη ἡ αἰωνία Ἑλλάδα μέ ὅλο τό μεγαλεῖο της. Πατριῶτες σωστοί καί ὁλόκληροι, ὄχι ἀπ’ αὐτούς πού τάχα κόπτονται γιά τήν πατρίδα και τά ἰδανικά, χωρίς νά τά πιστεύουν καί ὑποκριτικά τά βάζουν σάν προκαλύμματα ἀνόμων συμφερόντων καί φρικτῆς ἐκμεταλλεύσεως. Χρειάζονται ἁγνοί πατριῶτες πού ξέρουν νά τιμοῦν καί μέ τό ἴδιο τό αἷμα των τή χώρα τῆς δόξης, τοῦ θρύλου, τοῦ μαρτυρίου καί ἀγωνίζονται νά προσθέσουν δόξα στή δόξα καί τιμή στήν τιμή τῆς πατρίδος.
Ὁ λαός μας θέλει τούς ἄρχοντές του ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ. Ὄχι ἀπό ἐκείνους πού μιλοῦν γιά τό λαό καί δέν ἔχουν ἄλλη σχέση μαζί του, παρά νά τόν ἀπατοῦν καί νά τόν ἐκμεταλλεύονται. Ἄρχοντες ἄνθρωποι μέ ἀνθρωπιά, πού θά σκύψουν σάν καλοί Σαμαρεῖτες νά δέσουν τίς πληγές, νά βοηθήσουν καί νά σώσουν τον ἡμιθανῆ καί πάντα ἀδικημένο λαό μας. Νά ἀκούσουν τούς στεναγμούς καί τά παράπονα. Νά βρίσκονται πάντα κοντά του, νά ἀντιμετωπίζουν τά προβλήματα, νά ἀγωνίζονται γιά τή βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ του ἐπιπέδου, νά βοηθοῦν, να προστατεύουν, νά θυσιάζονται, γιά νά κλείνουν τά στόματα τῶν ἐχθρῶν καί τῶν ὑπονομευτῶν, πού ἐκμεταλλεύονται τή δυστυχία καί τά βάσανα τοῦ λαοῦ.
Ὁ λαός μας θέλει τούς ἄρχοντές του ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας, γιατί γνωρίζει πολύ καλά πώς χωρίς τήν εὐσέβεια καί τήν προσήλωση στήν Ἐκκλησία, ὁ ἄνθρωπος ἀποχαλινώνεται καί παρασύρεται σέ κάθε κακό. Δέν θέλει νά τους βλέπει μόνο στίς ἐπιδεικτικές Δοξολογίες καί παρελάσεις, μέ τίς φανταχτερές ἐμφανίσεις. Τούς θέλει εὐλαβεῖς καί προσευχομένους, νά ἐκκλησιάζονται, να ἐξομολογοῦνται καί νά Κοινωνοῦν, νά πιστεύουν στόν Θεόν, νά ἀγαποῦν τον Κύριον.
Γιά τόν λαό μας καί τήν πατρίδα μας εἶναι μέγα δυστύχημα ὅτι ἀπό τήν ἀνασύσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ἐλάχιστα φωτεινά παραδείγματα πολιτικῶν μέ ἐκκλησιαστικήν συνείδηση συναντοῦμε. Οἱ περισσότεροι ἦσαν ξένοι πρός την Ἐκκλησία, ἀδιάφοροι καί ἐχθρικοί.
Ὁ λαός μας, τέλος, θέλει τούς ἄρχοντές του ἀνθρώπους μέ ὅλη τή σημασία τῆς λέξεως, ἱκανούς, μορφωμένους, μέ ἦθος, χαρακτῆρα καί ψυχικό μεγαλεῖο.
Σήμερον κατήντησε πολιτικός νά σημαίνει ἕναν ἐπαγγελματία κακῆς μορφῆς. Ἄνθρωπος ἀρχηγός εἶναι μέγα εὐτύχημα.
Ἡ ἐκλογή ἀληθινῶν ἀνθρώπων ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ προϋποθέτει τό ξεδιάλεγμά τους, ὅπου κι ἄν βρίσκονται καί πάνω ἀπό κόμματα καί προσωπικές ἐπιδιώξεις. Γι’ αὐτό, ὅμως, χρειάζεται ἡ ἀνάπτυξις τοῦ πολιτικοῦ αἰσθητηρίου τοῦ λαοῦ, γιά νά μή μπαίνει ἡ ψῆφος του στή ζυγαριά τοῦ κεράσματος, τῆς κουμπαριᾶς, τοῦ προσωπικοῦ ρουσφετιοῦ, τῆς τυφλῆς ἰδεολογίας.
Πρέπει νά νοιώσει ὁ λαός μας πώς τό παντοδύναμο ὅπλο, ἡ ψῆφος, μπορεῖ νά δημιουργήσει τήν εὐτυχία ἤ τή δυστυχία. Ὑπάρχει μεγάλη ἠθική κρίσις παντοῦ καί στήν πολιτική ἡγεσία. Ἡ ψῆφος μας μπορεῖ νά ἀναζητήσει καί νά τιμήσει τούς ἀνθρώπους μέ τά παραπάνω προσόντα καί νά τούς καταστήσει κυβερνῆτες μας. Οἱ Ἐκλογές πού ἔρχονται, ἄς δείξουν πώς εἴμαστε ἄξιοι καλύτερης τύχης, σάν ἄνθρωποι καί σάν ἔθνος.
Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας
Τιμόθεος
(μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης)

(Ἀπό τό Περιοδικό «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», Ἀρ. Φύλλου 12, Σεπτέμβριος 1963. Τό Περιοδικό μᾶς τό θύμισε ὁ π. Στυλιανός Μαγκουφάκης, τόν ὁποῖο καί εὐχαριστοῦμε πολύ).

6 σχόλια:

Αριμαθαίος είπε...

Από αρχή έως τέλους σωστές οι παρατηρήσεις του μακαριστού Ιεράρχη. Διαχρονικό το μήνυμά του. Όντως «ἡ ψῆφος, μπορεῖ νά δημιουργήσει τήν εὐτυχία ἤ τή δυστυχία» για το Κράτος και όχι από προσωπικής απόψεως. Οι μέρες είναι δύσκολες. Πολλοί οι υποψήφιοι. Ας σκεφθεί ο καθένας μας την κρισιμότητα του αύριο με την σημερινή ψήφο και με φόβο Θεού ας πορευθεί προς την κάλπη.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς εξ όσων συνάγεται απ το βιβλίο του αειμνήστου διευθυντή του εκλεκτού περιοδικού ΕΝΟΡΙΑ Ανδρέα Κεραμίδα με τίτλο ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΤΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ η σχέση των τελευταίων με την Εκκλησία ως Σώμα Χριστού είναι μάλλον τυπική,εθιμική,χαλαρή και υποτυπώδης πλην φυσικά ελαχίστων εξαιρέσεων όπως π.χ. ο αοίδιμος Ιωάννης Καποδίστριας.Πιθανότατα οι πολιτικοί μας εκλαμβάνουν και θεωρούν την Εκκλησία σαν έναν κοινωνικό και πολιτιστικό θεσμό απαραίτητο για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της εθνικής και πολιτιστικής μας ομοιογένειας.Ένα σχήμα με εγκοσμιοκρατική προέλευση,αποστολή και προορισμό.Επιπλέον και μία ευρύχωρη δεξαμενή αντλήσεως προσωπικών και κομματικών κερδών απότοκο της καπηλείας για ψηφοθηρικούς λόγους των ιερών και των οσίων του λαού μας.Υπάρχει βέβαια και μία όλένα και διογκούμενη αριθμητικά μερίδα πολιτικών που για λόγους πολιτικοιδεολογικούς διατηρούν εχθρική στάση απέναντι στην Εκκλησία και προωθούν παντί σθένει την περιθωριοποίησή της απ τη δημόσια ζωή των νεοελλήνων.Αυτοί είναι φανεροί και δεν μπορούν να καμουφλαρισθούν όπως κάποιοι θρησκειοκάπηλοι που επί έτη ελάμβαναν τις ψήφους πολλών πιστών χριστιανών και από την άλλη νομοθετούσαν απαίσια νομοθετήματα όπως για παράδειγμα αυτά του αυτομάτου διαζυγίου,της αόπλου θητείας των χιλιαστών,του ενταφιασμού της ελληνικής γλώσσας και προσφάτως της υπερψηφίσεως του ισλαμικού τεμένους.Και τι πρέπει να γίνει λοιπόν;Ποια τα κριτήρια της ψήφου των χριστιανών;Φρονώ ότι μονοσήμαντη και γενικόλογη απάντηση δεν μπορεί να υπάρξει.Πρωτίστως επιβάλλεται προ της προσφυγής στις κάλπες η καταφυγή στο Θεό διά της θερμής προσευχής.Πόσοι άραγε από μας τους υποτιθέμενους ευσεβείς χριστιανούς γονατίζουμε για να προσευχηθούμε πριν ρίξουμε την ψήφο μας στην ψηφοδόχο;Από κει και πέρα θα πρέπει τα κριτήρια της ψήφου μας να είναι αμιγώς πνευματικά και όχι ωφελιμιστικά-χρησιμοθηρικά.Το σύνθημα ψηφίστε Σούλα για μια θεσούλα δεν πρέπει να αποτελεί την κινητήρια γραμμή των χριστιανών στο υπεύθυνο ζήτημα της ψήφου.Αυτονόητο επίσης τυγχάνει ότι σχηματισμοί που έχουν σαν κοσμοθεωριακή αφετηρία τους τον αθεισμό και το διεθνισμό πρέπει ασυζητητί να απορρίπτονται απ τη χριστιανική συνείδηση.Επίσης έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει να κυριαρχήσουν οι συμπάθειες και οι συναισθηματισμοί σε πρόσωπα και σχήματα εις βάρος του ρεαλισμού,τουτέστιν θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε πειστεί μέσα μας ότι η ψήφος σε κάποιο σχηματισμό θα ωφελήσει όντως την πατρίδα μας και δε θα αποτελέσει μόνο μία ψήφο αποκλειστικώς εδραζόμενη στο θυμικό μας και την αγανάκτησή μας ικανή όμως να περιπλέξει τα προβλήματα της χώρας μας.
Λυκούργος Νάνης

Ανώνυμος είπε...

To μη χείρον βέλτιστον.

Ανώνυμος είπε...

Στις επερχόμενες εκλογές το διακύβευμα δεν είναι η πτώχευση ή οικονομική επιβίωση... Αυτό είναι το ψευτοδίλημμα. Δυστυχώς κάποιοι θέλουν να ξεπουλήσουν την Ελλάδα τσάμπα. Θα μας πάρουν ότι μπορούν και μετά αφού μας πτωχεύσουν θα μας πάρουν και την Ελλάδα. Επειγόντως ψήφος ενάντια σε όσους συμπαθούν έστω και λίγο την λογική του Μνημονίου. Δεν θέλω να προτείνω κάποιο κόμμα. Όποιο ο καθείς επιθυμεί, αρκεί να μην μας οδηγήσουν στην τροπή της υποτέλειας και της ξεφτίλας.

Ανώνυμος είπε...

Δεν με έπεισαν αυτοί που φωνάζουν εναντίον του μνημονίου ότι έχουν έστω και μία απλή επίλυση του σοβαρού οικονομικού προβλήματος της πατρίδας. Στο δεύτερο μνημόνιο άκουσα όλη την πολιτική ηγεσία. Στάθμισα τα όσα είπαν και ενσυνείδητα θα ψήφιζα ναι. Η μόνη λύση είναι σε αυτούς που μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση και όχι να χρησιμοποιούν την μονότονη άρνηση χωρίς κάποια συμβολή στο αύριο.

Ανώνυμος είπε...

"Εγώ ειμί η αλήθεια και η ζωή,μη πεποίθατε επ΄άρχοντας,επί υιούς ανθρώπων,οις ουκ εστί σωτηρία."
π. Νεόφυτος