Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ προς τους Ρωμαιοκαθολικούς

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 24ῃ Ἀπριλίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἡ δημοσιοποιηθεῖσα ἀνακοίνωσις τῆς «Ἱ. Συνόδου τῶν Καθολικῶν Ἐπισκό-πων» τῆς Ἑλλάδος ἀποτελεῖ κραυγαλέα ἀπόδειξη τῆς καταλυτικῆς δυνάμεως τῆς αἱρέσεως καί τῶν συνεπειῶν τῆς σχάσεως ἐκ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποδεικνύει ἐναργέστατα διά μίαν εἰσέτι φοράν τό πατερικόν γνωμικόν: «τό πίπτειν ἀνθρώπινον, τό μετανοεῖν θεῖον, τό ἐμμένειν σατανικόν!».

Ἡ αἵρεσις ὡς ἀλλοτρίωσις τῆς θεόθεν ἀποκαλυφθείσης ἀληθείας ἐμπεριέχει τό στοιχεῖον τῆς ἐμμονῆς καί τῆς κακοτρόπου στρεβλώσεως αὐτῆς, μή ὀρρωδοῦσα πρό οὐδενός. Διά τοῦτο καί οἱ Θεοφόροι Πατέρες καί αἱ Ἅγιαι 9 Οἰκουμενικαί Σύνοδοι ἠγωνίσθησαν θεοειδῶς διά τήν κατάγνωσιν τῶν αἱρέσεων καί τήν μετάνοιαν τῶν αἱρετιζόντων.


Ἡ ἀνακοίνωσις τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν θρησκευτικῶς πρωτιστευόντων στοιχοῦσα στήν αἱρετική ψυχοσύνθεσιν τῶν συντακτῶν της, στρεβλώνει καί ἀποκρύπτει τά πράγματα μή φοβουμένη τόν παντεπόπτην καί Πανάγιον Θεόν καί μή ὑπολογίζουσα ὅτι ἐνώπιον τοῦ ἀδεκάστου Κριτοῦ θά ἀποδώσωμεν λόγον καί ὅτι οἱ πράξεις καί οἱ λόγοι μας θά εἶναι ἡ βάσις τῆς κρίσεώς μας. Ἐνώπιον Ἐκείνου δέν θά δυνάμεθα νά παραποιῶμε τήν ἀλήθεια καί νά τήν ἀποκρύπτωμε. Στήν ἀνακοίνωσι ἀποσιωπᾶται πλήρως τό γεγονός ὅτι ἀπέστειλα τρεῖς μήνας πρός τῆς ἐγκλήσεώς μου ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης τήν ἐπισυναπτομένην «παρακλητικήν» ἐπιστολήν πρός τόν Ἐκλαμπρότατον Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν Ἀθήναις Ρωμαιοκαθολικῶν κ.κ. Νικόλαον Φώσκολον, εἰς τήν θρησκευτικήν δικαιοδοσίαν τοῦ ὁποίου ἀνήκουν καί οἱ Ρωμαιοκαθολικοί τοῦ Πειραιῶς καί τόν παρακαλοῦσα νά δεσμευθῆ ὅτι δέν θά ἐπαναληφθῆ εἰς τό μέλλον ἡ ἀπαράδεκτος προσηλυτιστική ἐνέργεια τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ «Ἐφημερίου» Πειραιῶς καί τῆς «Ἡγουμένης τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Μοναστικῆς Κοινότητος» τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τῆς Ἐμφανίσεως καί Διευθυντρίας τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Σχολῆς “Jeanne dArc” Πειραιῶς, διά τῆς τελέσεως «ἁγιαστικῆς πράξεως» εἰς τούς Ὀρθοδόξους μαθητάς τῆς εἰρημένης Σχολῆς, ἡ ὁποία καί ἔμεινεν εἰσέτι ἀναπάντητος. Ἑπομένως ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος προέκυψεν ἡ ἀμεταμέλητος ἐμμονή εἰς τήν διάπραξιν τῆς ἀπαραδέκτου ἐνεργείας των, ἡ ὁποία καί ὡδήγησεν στήν ὑπό τῶν Νόμων τοῦ Κράτους καί τῆς Ἐκπαιδεύσεως προβλεπομένην διαδικασίαν.

Αὐτό λοιπόν τό καθοριστικόν γεγονός τῆς ἐνεργείας μου ἀπεσιωπήθη καί ἀπεκρύβη καί ἐπιχειρεῖται νά ἐμφανισθῶ ὡς δῆθεν κακότροπος, φανατικός, μισαλλόδοξος καί μάλιστα ἐμφορούμενος ἀπό τήν «ξεπερασμένη» νοοτροπία τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας καί ὅτι ἀποτελῶ «ξεπερασμένο πνεῦμα καί ξεπερασμένη φυσιογνωμία».

Βεβαίως οἱ «τίτλοι» αὐτοί πού μοῦ ἀποδίδονται ἀπό ἐκείνους πού ἐμμένουν στίς κακοδοξίες πού ἐνδεικτικῶς σταχυολογοῦνται ἐκ τοῦ ἐπισήμου ἐγχειριδίου Δογματικῆς τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, «Κατήχηση Καθολικῆς Ἐκκλησίας», Ἀθήνα 1996, ἐκδ. Κάκτος & Libreria Editrice Vaticana :
σελ. 31 / §36 (Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ)
σελ. 46 / §45-46 (Τό ἔγκυρο διδακτικό σῶμα)
σελ. 91-93 / §245-248 (Filioque)
σελ. 96 / §258-259 (Σύγχυσις οὐσίας-ἐνεργειῶν)
σελ. 163 / §491-492 (Ἀμόλυντη σύλληψις)
σελ. 292 / §881-887 (Ὁ σύλλογος τῶν Ἐπισκόπων καί ὁ                                         ἀρχηγός του ὁ Πάπας)
σελ. 295 / §891 (Παπικόν ἀλάθητον)
σελ. 206 / §616-617 (Ἱκανοποίηση θ. δικαιοσύνης)
σελ. 311 / §956 (Ἀξιομισθίαι ἁγίων)
σελ. 332 / §1030-1032 (Καθαρτήριον)
σελ. 376 / §1163 (Ἀξιομισθίαι Κυρίου)
σελ. 422 / §1334 (Ἄζυμα)
σελ. 464-466 / §1471-1479 (Λυσίποινα)
σελ. 569 / §1850 (Ἡ ἁμαρτία ὡς προσβολή τοῦ Θεοῦ)
ἀποτελοῦν γιά ἐμένα τίτλους τιμῆς διά τούς ὁποίους ἐκείνοι θά ἀποδώσουν λόγον ἐνώπιον τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως διότι ἠλλοίωσαν, διέστρεψαν, ἐστρέβλωσαν τό δόγμα, τό πολίτευμα καί τό ἦθος τῆς Ἀδιαιρέτου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί ἐμμένουν ἀμεταμελήτως καί σατανικῶς σέ αὐτό. Παρ’ ὅτι ἡ ἀναφερομένη ἐπιστολή μου πρός τόν Ἐκλαμπρότατον κ. Φώσκολον ἔχει δημοσιοποιηθεῖ πρός ἐμπέδωσιν τήν ἐπανακοινοποιῶ κατωτέρω:

"ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

᾿Αριθμ. Πρωτ. 910                                     Ἐν Πειραιεῖ τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2011
Πρός Τόν
Ἐκλαμπρότατον
Κύριον κ. Νικόλαον Φώσκολον
Ἀρχιεπίσκοπον
τῶν ἐν Ἀθήναις Ρωμαιοκαθολικῶν
Ὁμήρου 9
106 72  ΑΘΗΝΑΙ


Ἐκλαμπρότατε,
Μετά πολλῆς συνοχῆς καρδίας εὑρισκόμεθα εἰς τήν ἀνάγκην νά ὀχλήσωμεν Ὑμᾶς, διά θέμα ἁπτόμενον τῆς ποιμαντικῆς ἡμῶν εὐθύνης καί τῆς ἐνώπιον τοῦ πανακηράτου καί αἰωνίου Θεοῦ δοθείσης φρικτῆς ὁρκοδοσίας ἡμῶν διά τήν ἐπακριβῆ τήρησιν τῶν ὑπό τοῦ Παναγίου καί Ζωαρχικοῦ Πνεύματος τεθεσπεισμένων Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων τῆς ἀδιαιρέτου καί ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἀναφερόμεθα διά τοῦ παρόντος εἰς τό ἐντός τῆς ἡμετέρας Κανονικῆς δικαιοδοσίας λειτουργοῦν ἐκπαιδευτήριον τοῦ Ὑμετέρου μοναχικοῦ τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τῆς ἐμφανίσεως ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Jeanne d’ Arc» εἰς τό ὁποῖον φοιτοῦν τέκνα Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν γονέων καί ὑποβάλλομεν Ὑμῖν τήν ἔντονον ἡμετέραν διαμαρτυρίαν διότι κατά τήν ἔναρξιν τοῦ εἰρημένου σχολείου τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τελεῖται ὁ καθιερωμένος ἁγιασμός διά τήν εὐλογίαν τῆς νέας σχολικῆς περιόδου ὑπό τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐφημερίου Πειραιῶς κ. Ἰωάννου Πάτση, καί διά τούς ὀρθοδόξους μαθητάς, γεγονός πού ἀπάδει εἰς τήν ἐκκλησιολογίαν καί ποιμαντικήν τῆς Ἐκκλησίας διότι ἀμβλύνει τήν ὀρθόδοξον αὐτοσυνειδησίαν τῶν μικρῶν εὐπλάστων μαθητῶν, ἐπιφέρει μίαν συγκρητιστικήν οἰκουμενιστικήν ἀντίληψιν καί ἐμπίπτει εἰς τάς περί προσηλυτισμοῦ διατάξεις τοῦ δικαιϊκοῦ ἐν Ἑλλάδι συστήματος. Διεμαρτυρήθην καθηκόντως, διά τό γεγονός εἰς τήν Ἡγουμένην τοῦ Ὑμετέρου Μοναχικοῦ Τάγματος ἀδ. Ἀλβέρταν, ἥτις καί μοῦ ἐπεβεβαίωσεν τό γεγονός καί ἐδήλωσεν ὅτι θά θέσῃ τήν ἡμετέραν Κανονικήν διαμαρτυρίαν ὑπ’ ὄψιν τῆς Ὑμετέρας Ἐκλαμπρότητος. Ἐπειδή εἰλικρινῶς δέν ἐπιθυμῶ νά καταφύγω εἰς τήν ποινικήν διαδικασίαν διά τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ ἐξόχως σοβαροῦ αὐτοῦ θέματος, πού θά ἠδύνατο νά ἀντιμετωπισθῇ εὐχερῶς μέ τήν τέλεσιν κεχωρισμένως διά τούς ὀρθοδόξους καί ρωμαιοκαθολικούς μαθητάς τῆς τελετῆς τοῦ ἁγιασμοῦ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ, ἐκτιμῶν τήν Ὑμετέραν Ἐκλαμπρότητα καί τήν Ὑμετέραν θρησκευτικήν κοινωνίαν ὡς Ἕλληνας συμπολίτας, παρακαλῶ ὅπως ἐγγράφως διαβεβαιώσητε ὅτι δέν θά ἐπαναληφθῇ εἰς τό μέλλον, τηρουμένης ἐπ’ ἀκριβῶς τῆς ὀρθοδόξου κανονικῆς τάξεως, τῶν ὑπό τοῦ Συντάγματος καί τοῦ Νόμου προβλεπομένων καί τῶν ἰσχυόντων παρ’ ἡμῖν θείων καί ἱερῶν Κανόνων, οἵτινες σαφῶς καί πλήρως ἀπαγορεύουν τήν ὑπό μελῶν τῆς Ἀδιαιρέτου Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἀποδοχήν ἀκοινωνήτου προσώπου ὡς Κληρικοῦ, ὡς καί τήν συμμετοχήν εἰς συμπροσευχάς μετά προσώπων μεθ’ ὧν δέν ὑφίσταται ἐκκλησιαστική κοινωνία, οὔτε ταυτότης ἐν τῇ πίστει. Τυγχάνει ἀσφαλῶς ἐγνωσμένη εἰς Ὑμᾶς ἡ ἡμετέρα πίστις διά τήν Ὑμετέραν θρησκευτικήν κοινωνίαν, ἐρειδομένη ἐπί τῆς κοινῆς μεθ’ Ὑμῶν χιλιετοῦς πορείας, καί τῶν ὑπό τῶν Ἁγίων ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας, ἥστινος ἱστορική καί ἀκαινοτόμητος συνέχεια ἀποτελεῖ ἡ καθ’ ἡμᾶς ἁγιωτάτη Ἐκκλησία καί τῶν θεοκηρύκων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων Αὑτῆς, διακελευομένων καί ἑπομένως αἱ τυχόν προσωπικαί πτώσεις πρωτιστευόντων διακόνων τοῦ εὐχαριστιακοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, δι’ ἅς θά ἀποδώσουν φρικτόν λόγον ἐνώπιον τοῦ Δομήτορος Αὐτῆς Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐντός τοῦ δαιμονικοῦ κλίματος τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οὐδόλως δεσμεύουν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ οὔτε δύνανται νά ἀποτελέσουν πρόσχημα διά τήν ἀπομείωσιν τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας. Ἀναμένων τήν Ὑμετέραν διαβεβαίωσιν διατελῶ μετά πλείστης τιμῆς,» 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

11 σχόλια:

Αληθεύοντες εν αγάπη είπε...

Διαφωνώ με την στάση και τις ενέργειες του Μητροπολίτη του Πειραιά Σεραφείμ. Στα ιδιωτικά της σχολεία η Ρωμαιοκαθολική ή Δυτική Εκκλησία μπορεί να κάνει ότι θέλει. Αυτό κάνουν και στα δικά τους σχολεία οι Ορθόδοξοι καθώς κα τα επιλεγόμενα ως Δημόσια. Όταν οι Ορθόδοξοι γονείς στέλνουν τα παιδιά του για να τα χειραγωγήσουν στα σχολεία τους οι Ρωμαιοκαθολικοί το επιλέγουν. Κάθε άλλο μάλλον είναι για εντυπωσιασμό και όχι για ουσία. Οι Επίσκοποι της Ορθοδόξου Ελλαδικής Εκκλησίας να κινούνται μέσα στα όρια της δικής τους αρμοδιότητας. Δεν τους ανήκουν κατά αποκλειστικότητα οι γεωγραφικοί χώροι που έχει οριοθετήσει η Ελλαδική Εκκλησία αλλά μόνο οι πιστοί που ασπάζονται το Ορθόδοξο Δόγμα και ανήκουν στην Εκκλησιαστική Περιφέρεια της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι υπάρχουν και άλλοι Ορθόδοξοι που είναι σε άλλη Εκκλησιαστική δικαιοδοσία.

Ανώνυμος είπε...

Όλοι χριστιανοί είμαστε ένα και πρέπει να υπάρχει αγάπη και κατανόηση μεταξύ μας. Το έχω ξαναγράψει είναι Τηνιακός και φίλοι μου ιερείς και λαϊκοί είναι καθολικοί και είμαστε αγαπημένοι σαν μια οικογένεια όλοι. Όσο και να προσπαθεί ο διάβολος να μας κάνει αντιπάλους δεν θα το καταφέρει.

Ανώνυμος είπε...

πολύ νομικίστικο το σχόλιο του αληθεύοντες εν αγάπη.
Αν ειχε πραγματικη αγαπη, θα συμπονουσε τα ορθοδοξα παιδια που πηγαίνουν σε τέτοια σχολεία. Είναι ορθόδοξα, αξίζουν ορθόδοξο αγιασμό, ορθόδοξη κατήχηση.

Αληθεύοντες εν αγάπη είπε...

Ο ορθόδοξος αγιασμός δεν μπορεί να επιβληθεί με μηνύσεις.
Ο ορθόδοξος αγιασμός δεν επιτυγχάνεται με την φοίτηση σε ορθόδοξα σχολεία.
Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κυρός Χριστόδουλος ήταν απόφοιτος του Ρωμαιοκαθολικού Λεόντειου Λύκειου Πατησίων.
Πλήθος κληρικών και Ιεραρχών σπούδασαν στην αλλοδαπή σε Καθολικά Πανεπιστήμια.

Ανώνυμος είπε...

Τόσος ντόρος για ποιο λόγο;
Αν κάποιοι επιθυμούν να σπουδάζουν στους παπικούς ή στους ουνίτες κακό του κεφαλιού τους.

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια στον άξιο επίσκοπό μας Πειραιώς κ.Σεραφείμ.
Άξιος.
Ομολογητής Επίσκοπος.
Ο Θεός να τον έχει καλά και να τον στηρίζει.
Χριστός Ανέστη.

Ανώνυμος είπε...

Να αγιάσει το τίμιο χέρι Σου άγιε Πειραιώς. Να τα γράφεις για να διαβάζουν όλοι οι σύγχρονοι οικουμενιστές που μας ξεπούλησαν στον παπισμό.

Ανώνυμος είπε...

4:28, αν ήξερες πόσες χιλιάδες Ορθόδοξοι σφαγιάστηκαν από παπικούς ίσως να πρόσεχες.

Ανώνυμος είπε...

Xριστός Αληθώς Ανέστη!
Μέσα σε ένα κράτος ''Βαβέλ''που δεν υπάρχει καμία ευθύνη της πολιτείας για τον άνθρωπο πρώτον σαν εικόνα Του Θεού και μετά σαν πολίτη,που ούτε και οι γονείς δεν σκέφτονται που θα στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και τι αποτέλεσμα θα έχει μιά σπουδή που καλλιεργεί ένα Δυτικό τρόπο ζωής και σκέψεως και που μπορεί να επηρεάσει ακόμη καιτην χριστιανική του παιδεία,μπορεί να φαντάζει σαν να ψάχνει κανείς τη σβυστήρα μέσα στην μουτζούρα.Ωστόσο ο ΄Σεβασιώτατος σαν αναζητητής της αλήθειας αλλά και μέσα στα ποιμαντορικά του καθήκοντα,έκανε μιά κίνηση πατρικής αγάπης,ως προστασία για μετέπειτα παρατράγουδα απόκλισης της πίστεως.Μακάρι οι ηγεσίες να ήταν φιλόθεες σ αυτή τη χώρα, ώστε η σχέση και με την εκκλησία,να επέφερε πολλούς καρπούς και σε πολλά επίπεδα!Αλλά και η χριστιανική συνείδηση αυτού του εξαίρετου ποιμένος ,δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη διότι θα δώσει λόγο στο Θεό για όλα.Αλλά και δίνει πιστεύω αφορμές σωτηρίας.Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν διακυμάνσεις στις διαθέσεις και στις προσδοκίες λόγω πνευματικής
ανεπάρκειας,το έργο της ποιμαντορικής γίνεται όλο και δυσκολότερο.Ωστόσο,η εκκλησία πρέπει και κάνει πιστεύω το παν για να δίνει άπειρα μηνύματα για τη σωτηρία του ανθρώπου.πην

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που υπάρχουν και Επίσκοποι σαν τον Πειραιώς.Ευτυχώς.
Ο Θεός στέλνει ανθρώπους αγίους και με ομολογικαό πνεύμα για να στηρίζει τους πιστούς αυτές τις δύσκολες στιγμές της Ελλάδας.
Σε ευχαριστούμε Άγιε Πειραιώς.
Την ευχή σας!
Χριστός Ανέστη!

Ανώνυμος είπε...

Δεν γνωρίζω αν οι μηνύσεις είναι ο καλύτερος τρόπος στη συγκεκριμένη περίπτωση ώστε να καλείται ορθόδοξος ιερέας στον αγιασμό στη Σχολή Jean d'Arc. Σέβομαι τον Ρ/καθολικισμό, έχω και φίλους Ρ/καθολικούς στο εξωτερικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Δυτική εκκλησία ευθύνεται για τον φοβερό εκκλησιολογικό εκτροχιασμό της και για την συνεπακόλουθη αποχριστιανοποίηση της Δύσης. Σήμερα, ο Ρ/καθολικισμός στην Ευρώπη είναι ένα απόλυτα εκκοσμικευμένο σύστημα, και το λέω από προσωπική μου εμπειρία και από συζητήσεις που έχω κάνει με Ρ/καθολικούς και πρώην Ρ/καθολικούς. Ας το προσέξουν οι δικοί μας Φαναριώτες και όσοι τους γλείφουν (σαν τον συντοπίτη σας, τον Πατρινό μουσικολογιώτατο...), διότι η απολυτοποίηση και δογματοποίηση του θεσμού του "πρώτου" στην Εκκλησία εγκυμονεί εκκλησιολογική αίρεση, ανάλογη σε συνέπειες με αυτή του Παπισμού του 10ου και 11ου αιώνα.