Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ - Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΤΗΣ Α’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν
  κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

            Τήν Ζ’ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων, τῶν συγκροτησάντων τό 325 μ.Χ. τήν Α’ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενική Σύνοδο. Ἀξίζει νά ἀφιερώσωμε λίγες γραμμές στό θέμα αὐτό, προκειμένου ἀφ’ ἑνός μέν νά γνωρίσουν οἱ πολλοί περί τῶν γεγονότων, τά ὁποῖα ἔλαβαν χώρα στήν ὡς ἄνω Ἁγία Σύνοδο, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά ἀντλήσωμε διδάγματα καί σωτήρια μηνύματα γιά τήν πορεία μας πρός τήν θέωση
            Στίς ἀρχές τοῦ  4ου μ.Χ. αἰῶνα, ἡ Ἐκκλησία ἐταλανίσθη ἀπό τήν αἱρετική διδασκαλία τοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος δέν ἐδέχετο τό ὁμοούσιο τοῦ Υἱοῦ μέ τόν Πατέρα, καί ἐδίδασκε ὅτι ὁ Υἱός εἶναι κτίσμα τοῦ Πατρός. Τήν αἱρετική αὐτή διδασκαλία ἐπολέμησε κατ’ ἀρχάς ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος εἶχε κοντά του τόν Διάκονο τότε, καί μετέπειτα Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, Μέγα Ἀθανάσιο, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικά  μέ ὅρους βαθειά θεολογικούς ἀντιμετώπισε τόν Ἄρειο, χωρίς βεβαίως ὁ αἱρεσιάρχης νά πεισθῇ.
            Στήν οὐσία ὁ Ἄρειος προσπάθησε νά ἐξηγήσῃ μέ φιλοσοφικούς καί λογικούς ὅρους τό μυστήριο τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ καί ἠθέλησε τόσον ὁ ἴδιος, ὅσον καί οἱ ὀπαδοί του, νά καθυποτάξουν τό δόγμα στή γνώση, ἡ ὁποία θέλει ὁπωσδήποτε κάτι τό «ψηλαφητό», σέ ἀντίθεση μέ ὅσα ὑπό τῆς Ἐκκλησίας παραδίδονται ὡς μυστήριο. Ὅμως μέ τήν ψυχρή ἀνθρώπινη λογική, πού εἶναι πεπερασμένη, καί μέ τήν ἀνθρώπινη γνώση, δέν εἶναι δυνατόν νά φτάσῃ κάποιος στά θεῖα καί ἀκατάληπτα μυστήρια τοῦ Θεοῦ.  Ἡ τοποθέτηση τοῦ Ἀρείου δηλώνει τήν ἀπολυτοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, τήν ἔπαρση καί τόν ἐγωισμό, τά ὁποῖα εἶναι προνόμια τοῦ διαβόλου.            Ὁ Ἄρειος ἐδίδασκε ὅτι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι μέν πρό παντός χρόνου, ἀλλ’ οὐχί συνάναρχος καί συναΐδιος τοῦ Πατρός. Ἀκόμη ἰσχυρίσθη, μή δυνάμενος νά ἀπεγκλωβισθῇ ἐκ τῆς πλάνης του, ὅτι ὁ Υἱός δέν ἐγεννήθη ἐκ τοῦ Πατρός, ἀλλά ἐκτίσθη θελήματι τοῦ Πατρός ἐκ τοῦ μηδενός. Ἄρα ὁ Θεός Πατήρ δέν ἦτο πάντοτε Πατήρ, οὔτε ὁ Υἱός ὑπῆρχε πρίν γεννηθῇ, δηλαδή προτοῦ νά κτισθῇ, κατά τόν Ἄρειο. Οὔτε ἦτο ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός. Ἑπομένως οὔτε τέλειος Θεός δύναται νά νοηθῇ καί νά πιστευθῇ τό Δεύτερον Πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀλλά μετοχῇ τοῦ Πατρός θεοποιηθείς.
            Τήν ἐποχή ἐκείνη, κατά τήν τοῦ Θεοῦ οἰκονομία τά σκῆπτρα τῆς Βασιλείας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας εἶχε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ ὁποῖος ἀνεδείχθη ὄντως Ἰσαπόστολος, ἀφοῦ εἰργάσθη τά μέγιστα ὑπέρ τῆς ἁγίας καί ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως. Ὁ εὐσεβής ἄναξ συνεκάλεσε στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τήν Α’ Οἰκουμενική Σύνοδο, προκειμένου νά ἐπιλυθῇ ὁριστικά ἡ σοβοῦσα κατάσταση καί πνευματική κρίση.
            Πρόεδροι τῆς Συνόδου διετέλεσαν ὁ Ἀντιοχείας Εὐστάθιος καί ὁ Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρος.
            Κατά τίς ἐργασίες τῆς Συνόδου, διεκρίθησαν ἀκόμη οἱ ἑξῆς Ἅγιοι Πατέρες:
·      Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὡς ἀνεφέρθη προηγουμένως, ὁ ὁποῖος μέ τήν βαθειά δογματική του ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι διδασκαλία ἀντιμετώπισε τόν θλιβερό καί φρικτό αἱρεσιάρχη.
·      Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, ὁ ἁπλοῦς ποιμήν τῆς Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος κατετρώπωσε τόν Ἄρειο μέ τό γνωστό θαῦμα μέ τό κεραμίδι, πού στά χέρια του διελύθη στά τρία συστατικά ἀπό τά ὁποῖα κατασκευάζεται (νερό – φωτιά – χῶμα).
·      Ὁ Ἱεράρχης τῶν Μυρέων Ἅγιος Νικόλαος, ὁ ὁποῖος κατελθών ἀπό τήν θέση του ἐράπισε τόν Ἄρειο. Ἡ πρᾶξις αὐτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἔγινε αἰτία νά φανερωθῇ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ὁ Ἅγιος νά δοξασθῇ, ἀφοῦ στήν φυλακή ὅπου ἐκλείσθη, καταδικασθείς εἰς κοπήν τῆς χειρός του,  ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψη τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος τοῦ προσέφερε τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, καθώς καί τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία τοῦ προσέφερε τό ἱερό ὠμοφόριο.
·      Ἐπίσης οἱ ἱερές μορφές τῶν Ἁγίων Πατέρων Μακαρίου Ἱεροσολύμων, Ὁσίου Ἐπισκόπου Κορδούης, Ὁσίου Παφνουτίου κλπ.
            Ἡ Ἁγία καί Α’ Οἰκουμενική Σύνοδος κατωχύρωσε τά ἑπτά πρῶτα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, μέσα ἀπό τά ὁποῖα διατρανώνεται ἡ πίστη μας στήν Ἁγία καί ὁμοούσιο Τριάδα, διακηρύσσεται τό ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ μέ τόν Πατέρα, καί σαφέστατα δηλώνεται ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ Υἱός ἐνηνθρώπησε, προσλαβών τό ἀνθρώπινο φύραμα, γεννηθείς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας.
       
«Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καί ἀοράτων ποιητήν.
Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦ Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρός μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός, Θεόν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τά πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν οὐρανῷ καί τά ἐν τῇ γῇ, τόν δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καί σαρκωθέντα καί ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς καί ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς.
Καί εἰς τό Ἅγιον Πνεῦμα.
Τούς δέ λέγοντας «ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν» καί «πρίν γεννηθῆναι οὐκ ἦν», καί ὅτι «ἐξ οὐκ ὄντων» ἐγένετο, ἤ «ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως» ἤ «οὐσίας» φάσκοντας εἶναι, ἤ «κτιστόν» ἤ «τρεπτόν» ἤ «ἀλλοιωτόν» τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, ἀναθεματίζει ἡ Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία» (Ἰω. Κορναράκη, Τά δογματικά καί συμβολικά μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τομ. Ι, Ἀθήνα 1960).    
            Ἄν ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ δέν ἐγίνετο ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄνθρωπος δέν θά ἐσώζετο, ἀφοῦ κατά τήν πατερική διδασκαλία, «τό γάρ ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον».
            Τόσον ἡ Ἁγία καί Α’ Οἰκουμενική Σύνοδος, ὅσον καί οἱ μετά ἀπό αὐτήν τοιαῦται, διασφάλισαν καί διετύπωσαν τήν ἀπό Θεοῦ ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια περί τῆς Ἁγίας Τριάδος, περί τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Σαρκώσεως, περί τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί περί τῆς σωτηρίας τοῦ Ἀνθρώπου.
            Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ Ἱερός Ὑμνογράφος μᾶς καλεῖ νά ψάλωμε κατά τήν ἑόρτιο μνήμη τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου:
            «Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, Πατρός καί Υἱοῦ καί Πνεύματος ἁγίου μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καί φύσιν, καί τό μυστήριον τῆς θεολογίας τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ. Οὕς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες. Ὤ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιών οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τά μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, Νικαίας τό καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, ἐκτενῶς πρεσβεύσατε ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».
            Τό σωτήριο μήνυμα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶναι, ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐθέσπισε τά δόγματα, τούς ὅρους δηλαδή μεταξύ ἀληθείας καί αἱρέσεως, εἶναι ζωή, ἐνῷ ἡ αἵρεση εἶναι θάνατος. Ὅποιος, λοιπόν, εἶναι ἑνωμένος μέ τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία σώζεται, ἐνῷ ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία καταστρέφεται, ἀφοῦ ἐκτός Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία («extra Ecclesiam nulla salus», κατά τόν Ἅγιο Κυπριανό Καρχηδόνος). Σοφά ἔχει ὁρισθῆ κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων νά ἀναγινώσκεται ἡ περικοπή ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Ἁγίου Εὐαγγελίου, πού εἶναι γνωστή καί ὡς «Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ Κυρίου», ἡ ὁποία μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρεται καί στήν ἑνότητα τῶν Ἁγίων Μαθητῶν καί Ἀποστόλων, ἀλλά καί γενικώτερα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, μέ τόν ἀληθινό Θεό, ἀλλά καί μεταξύ τους ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς μιᾶς πίστεως:
            «Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτούς ἐν τῷ ὀνόματί σου, οὓς  δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἡμεῖς» (Ἰω. ιζ’, 11).
            Ὁ Κύριός μας ἐπιθυμεῖ αὐτή τήν ἑνότητα, διότι γνωρίζει ὅτι κατά καιρούς «λύκοι βαρεῖς» (Πραξ. κ’, 29) μέ ἐνδύματα προβάτων, θά θελήσουν νά κατασπαράξουν αὐτή τήν σωτήρια ἑνότητα καί νά ἀποκλείσουν τῆς σωτηρίας τούς ἀνθρώπους.  Ὁ σκοπός τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ σωτηρία μας.
            Γι’ αὐτό οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀγωνίσθηκαν μέ ζέση καρδίας, μέ παρρησία καί δύναμη πίστεως ἐναντίον τοῦ Ἀρείου καί ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἠθέλησαν νά διαιρέσουν τόν ἄρραφο χιτῶνα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
            Ἀγαπητοί, ὅταν ὁ Ἀρχιερεύς τελῇ τήν Θεία Λειτουργία, παρακαλεῖ τόν Κύριο κρατῶν τά δικηροτρίκηρα:
            «Κύριε, Κύριε ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καί ἴδε, καί ἐπίσκεψαι τήν ἄμπελον ταύτην καί κατάρτισαι αὐτήν, ἥν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά Σου».
            Αὐτή τήν δέηση κάνομε ἡμέρα καί νύκτα πρός τόν Κύριο, καί Τόν παρακαλοῦμε νά εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μας καί νά ἐπιβλέπῃ τήν ποίμνην Του καί τήν ἄμπελόν Του, καί ἐκ τῶν σκηνωμάτων τῆς δόξης Του νά τήν φροντίζῃ, διαφυλάττων αὐτήν ἐκ τῆς τῶν αἱρέσεων δεινῆς μανίας καί ἐκ τῶν παγίδων τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος «ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ,  ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α’ Πέτρου, ε’, 8).
            Τηρήσατε λοιπόν ἀκεραία τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καί ἀκούσατε τῆς φωνῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου:
«Καί ἐάν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν, παρ’ ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλατ. α’, 8)

30 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η χάρις της σωτηρίας δεν λαμβάνεται άλλου παρά μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι είναι ενέργεια του Χριστού, πού παραμένει χθες και σήμερα η ίδια μέσα στην Εκκλησία. Η θεολογία των καθολικών θεωρεί την χάρι κτιστή, οπότε δεν είναι ενέργεια πού πηγάζει από τον Χριστό. Η σωτηρία είναι ζωή εν Χριστώ η ζωή του Χριστού στους πιστούς μέσω των άκτιστων ενεργειών Του. Αυτή επιτυγχάνεται όταν ό άνθρωπος προάγεται στην αρετή με την βοήθεια της θείας χάριτος.

Ανώνυμος είπε...

Πάντα οι αιρέσεις θα επιχειρούν να υποσκάπτουν την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά εις μάτην. Σήμερα δεν έχουμε να αντιπαλαίσουμε προς την αίρεση του Αρείου αλλά προς την παναίρεση, κατά τον άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, του οικουμενισμού την οποία υπηρετούν κάποιοι πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι που προδίδουν εξακολουθητικά την Ορθοδοξία.

Ανώνυμος είπε...

Τον Ιουστίνο Πόποβιτς τον ανακήρυξαν άγιο τα πνευματικά του παιδιά τα οποία έχουν καλές σχέσεις με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Μην παραποιείται την διδασκαλία του Αγίου. Την διδασκαλία του την εφαρμόζουν τα παιδιά του. είναι αυτή που ακολουθεί η Εκκλησία. Οι Ρωμαιοκαθολικοί είναι σχισματικοί. Ποτέ δεν υπήρξαν αιρετικοί.

Ανώνυμος είπε...

Τον Ιουστίνο Πόποβιτς τον αγιοποίησαν τα πνευματικά του παιδιά που τώρα είναι στην Εκκλησιαστική ηγεσία της Σερβικής Εκκλησίας. Αυτή η ηγεσία γνωρίζοντας την πραγματική τακτική του Οσίου Ιουστίνου έχουν επαφές με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία την οποία και αναγνωρίζουν ως σχισματική και όχι αιρετική. Ας σταματήσουν οι ακραίοι τύποι να παρασύρουν τον απλό λαό. Οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν είναι αιρετικοί.

Ανώνυμος είπε...

Πρώτος και καλύτερος, απ αυτούς που προδίδουν την Ορθοδοξία, ο πατριάρχης Βαρθολομαίος που ακόμη και με ειδωλολάτρες συμπροσευχήθηκε στη Γροιλανδία μπροστά σε ομοίωμα της...θεάς Γαίας!
"Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου"!

Αναστάσιος είπε...

Προς: 2:50 μ.μ.
Το συμπόσιο «Θρησκεία, επιστήμη και περιβάλλον» υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και τη συμμετοχή εκπροσώπων θρησκειών στη μακρινή Γροιλανδία.
Ξεκίνησε με ΣΙΩΠΗΛΗ προσευχή.
Σκοπός του συνεδρίου ήταν να υπογραμμιστεί ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος θα οδηγήσει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο τουρκικός Τύπος δημοσίευσε εκτενή ρεπορτάζ για την πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχη. «Γιατί η Γροιλανδία;» ρωτούσε στον τίτλο της η «Μιλιέτ», απευθύνοντας παράλληλα το ερώτημα στον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας. «Ο λόγος που ήρθαμε στους Πόλους είναι επειδή ευελπιστούμε να προσελκύσουμε την προσοχή του κόσμου στους πάγους που λιώνουν. Πέρυσι βρεθήκαμε στον Αμαζόνιο», δήλωσει στην εφημερίδα ο Βαρθολομαίος. Και συνέχισε «Στην πραγματικότητα, είμαστε πολύ κοντά σε μια καταστροφή που μπορεί να προληφθεί. Στη Γροιλανδία παρατηρούμε την οδυνηρή αλλαγή που συντελείται… Ο λαός της, που ζει από την αλιεία, δεν μπορεί να δουλέψει. Προσευχόμαστε γι’ αυτούς». Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε την ανάγκη της εγρήγορσης και της λήψης μέτρων, λέγοντας ότι «οι Πόλοι είναι ο καθρέφτης της αλλαγής του κλίματος». Σε μια δήλωση δε που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και προσωπική, ο κ. Βαρθολομαίος τονίζει ότι από τη νεότητά του έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον.

Σχετικά με το θέμα: http://anastasiosk.blogspot.com/2009/12/blog-post_7713.html

Ανώνυμος είπε...

Η Σερβική Εκκλησία προδήλως έχει απομακρυνθεί απ τις υποθήκες του Αγίου Ιουστίνου. Υπάρχουν ντοκουμέντα γι αυτές τις υποθήκες. Δυστυχώς για την ηγεσία της Σερβικής Εκκλησίας "τα γραπτά μένουν"!

Ανώνυμος είπε...

Οι Ρωμαιοκαθολικοί και βέβαια είναι αιρετικοί, παναιρετικοί, και όσοι έχουν σχέση μαζί τους πρέπει να αφορίζονται! Αλήθεια αγαπητέ Αναστάσιε έμαθα ότι η επιτροπή Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας μας συνευρίσκεται τακτικά με τους αιρετικούς. Σε αυτήν την περίπτωση τι κάνουμε? Αληθεύει ότι στο στενό κύκλο του Μητροπολίτη μας υπάρχουν κάποιοι ενωτικοί? Τι πληροφορίες έχεις εσύ? Δεν μπόρεσα να μάθω περισσότερα για μια συνάντηση η οποία έγινε πρόσφατα. Ξέρεις κάτι να μας διαφωτίσεις?

Ανώνυμος είπε...

Μη φέρνεις 10:31 τον ιστολόγο σε δύσκολη θέση! Είναι γνωστός φίλος του πατριαρχείου! Αδυναμίες είναι αυτές...!

Ανώνυμος είπε...

Έφθασαν άραγε τα σχόλια-παραπομπές για την προδοτική συμπροσευχή του πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Γροιλανδία; Μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το σύστημα καθώς φαίνεται!

Ανώνυμος είπε...

Εσύ 1.53 μιλάς για προδοτική συμπροσευχή. Ο Αναστάσιος 3.44 για σιωπηλή προσευχή. Ότι και να έγινε δεν με νοιάζει. Την απάντηση την έδωσε ο Κύριος στην Σαμαρείτιδα. Σταματήστε πλέον την πολεμική του κατηγορώ και όποιον πιάσει το βόλι. Ο Πατριάρχης γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει. Καραβοκύρης είναι και οι ναύτες να πειθαρχούν.

Ανώνυμος είπε...

Τι έγιναν Αναστάσιε; Αποκαταστάθηκε η "βλάβη" στο σύστημα;
Γιατί δε δημοσιεύτηκαν τα σχόλια με τις παραπομπές για την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ συμπροσευχή του πατριάρχη Βαρθολομαίου;
Τσούζει η αλήθεια;

Ανώνυμος είπε...

" Ότι και να έγινε δεν με νοιάζει".
Κι επειδή δε νοιάζει εσένα πρέπει να πάψει να νοιάζει και τους άλλους;

Ανώνυμος είπε...

Ο Μητροπολίτης Πατρών οικοδόμησε με αυτά που έγραψε. Οι σχολιαστές τα χαλάνε με τις υπερβολικές ακρότητες.

Ανώνυμος είπε...

Οι σχολιαστές πρέπει να σχολιάζουν και για αυτό λέγονται σχολιαστές και όχι χειροκροτητές….. Αν πρέπει κάθε φορά να κολακεύουμε τον Μητροπολίτη ή τον κάθε Μητροπολίτη καλά κρασιά!! Η πλειοψηφία των σχολιαστών έχει δίκιο. Και ο καπετάνιος πρέπει να αρμενίζει σωστά!! Να είναι πρώτος στη μάχη, στον κίνδυνο… και όχι να την κάνει πάντα πρώτος!!

Ανώνυμος είπε...

Απ τον ιστολόγο ασκείται απαράδεκτη λογοκρισία. Επειδή θίγεται ο εκλεκτός του πατριάρχης!

Αναστάσιος είπε...

Προς 12:19 π.μ.

Ναι ασκώ λογοκρισία.
Όχι βέβαια για να προστατεύσω τον Πατριάρχη. Αλλά για να προστατεύσω το ιστολόγιο . Ο Πατριάρχης δεν έχει ανάγκη προστασίας, ούτε πρόκειται να θιγεί από οποιαδήποτε σχόλια. Όλα όσα κάνει και πράττει είναι για το καλό της Αγίας Εκκλησίας ακολουθώντας πιστά την διδασκαλία της Αγίας Γραφής και της ουσίας των Ιερών Κανόνων.
Τέλος, ως Μικρασιάτης έχω μάθει να σέβομαι τον Θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας.

Ανώνυμος είπε...

" Όλα όσα κάνει και πράττει είναι για το καλό της Αγίας Εκκλησίας ακολουθώντας πιστά την διδασκαλία της Αγίας Γραφής και της ουσίας των Ιερών Κανόνων".
Προσβάλλεις τη νοημοσύνη μας κύριε ιστολόγε! Και η αγάπη για τη Μικρασία και το Πατριαρχείο δεν είναι υπεράνω της αλήθειας!

Αναστάσιος είπε...

Αγαπητέ μου δεν προσβάλω κανενός την νοημοσύνη. Πάνω από την αγάπη υπάρχει η αλήθεια.

Ανώνυμος είπε...

Η οποία αλήθεια είναι κόλαφος για τον παραπαίοντα σε θέματα πίστεως πατριάρχη Βαρθολομαίο!
Υ.Γ.: το ιστολόγιο δεν προστατεύεται με την απόκρυψη της αλήθειας και τη συγκάλυψη, αλλά με τη διαφάνεια! Ό,τι πάντως και να κάνεις ή αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί! Υπάρχουν άλλα ιστολόγια που την παραθέτουν ατόφια! Το πόπολο έχει ξυπνήσει και δεν τρέφεται με το φιλοπατριαρχικό κουτόχορτο!

Αναστάσιος είπε...

Προς 3:19 μ. μ.
Αγαπητέ μου το ιστολόγιο «Αναστάσιος» επιθυμεί να έχει ως αναγνώστες νοήμονες πολίτες και όχι το «πόπολο». Δεν συγκαλύπτει αλλά αποκαλύπτει και προβάλει τις αλήθειες της πίστεως.
Έχω πολλές φορές απαντήσει ΕΠΩΝΥΜΑ σε κάποια από τα ιστολογια το οποία σου λέγουν την αλήθεια (;) και δε αναρτούν την απάντηση για να μην προβληματισθεί ή και να μην ξυπνήσει το «πόπολο».

Ανώνυμος είπε...

Άναστάσιε που κατηγορείς τα άλλα ιστολόγια, καλό θα είναι να τα αναφέρεις, με διευθύνσεις και ονόματα, και συ "εν τω αυτώ κρίματι ει"! Κι εσύ ασκείς ανεπίτρεπτη λογοκρισία! Αν έχεις τα κότσια, να δημοσιεύσεις τα σχόλια και τις παραπομπές για τα γεγονότα της Γροιλανδίας! Δεν αξίζει ιδιαίτερου σχολιασμού το αγέρωχο, εγωιστικό, περιφρονητικό και υποτιμητικό σου σχόλιο για το "πόπολο και τους νοήμονες αναγνώστες σου"! Θα πρέπει να ντρέπεσαι!

Ανώνυμος είπε...

Σταμάτα τον διάλογο με ανωνύμους. Δεν αξίζει τον κόπο να χάνω τον χρόνο μου για να διαβάζω τα ίδια και τα ίδια σχόλια από τον ίδιο.

Ανώνυμος είπε...

Αυτά να τα βλέπουν όσοι "αντιοικουμενιστές" εγκωμιάζουν το ιστολόγιό του.

Ανώνυμος είπε...

Αναστάσιε τώρα τελευταία δεν μας τα λες καλά!! Για πρόσεξε γιατί θα κατηγορηθείς ως αιρετικούς από τη στιγμή που δεν καταδικάζεις τις συμπροσευχές!!

Ανώνυμος είπε...

Προς τρίτο κατά σειρά ανώνυμο:Γαργάρα έκανες το filioque, το πρωτείο, το αλάθητο, το πουργατόριο, την κτιστή Χάρη, τα άζυμα, την άσπιλη σύλληψη, την περισσεύουσα αξιομισθία των αγίων, τα υπέρτακτα έργα, τη διάσπαση των μυστηρίων της μυήσεως,το βάπτισμα δι επιχύσεως ή διά ραντισμού, τη λατινική Μαριολατρεία,τη χρήση μόνο άρτου για τα λαικά μέλη της Εκκλησίας στο μθυστήριο της Θείας Ευχαριατίας κ.ά. Κατά τα άλλα είναι "φανατισμένος" ο π.Ιωήλ!
Υ.Γ. "ΠΑΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ" και "ΟΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΙ, ΟΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΕΞ ΙΣΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, ΕΙ ΚΑΙ ΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΓΓΥΤΕΡΟΝ ΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ", καθηγητής Δογματικής Χρήστος Ανδρούτσος.
"ΟΥΚΟΥΝ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΕΣΤΡΑΦΗΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΑΥΤΩΝ ΕΧΩΡΙΣΘΗΜΕΝ...ΦΑΣΙ ΓΑΡ ΟΙ ΦΙΛΕΥΣΕΒΕΙΣ ΝΟΜΟΙ: ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ Ο ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝ ΓΟΥΝ ΤΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ"
άγιος Μάρκος ο Ευγενικός για τους αιρετικούς, κι όχι σχισματικούς, Λατίνους.

Ανώνυμος είπε...

Είμαστε να μας "κλαίνε οι...ρέγγες"! Υπάρχουν "ορθόδοξοι χριστιανοί" που ονομάζουν τους αιρετικούς παπικούς απλά και μόνο σχισματικούς και όχι και αιρετικούς! Με τέτοιο ποίμνιο δε θα αλωνίζουν οι οικουμενιστές;

Ανώνυμος είπε...

Οσο το δακρυ θα υπαρχει στα ματια μου,θα κηρυττω Χριστο και Ορθοδοξια.Αγ.Ιωαν.τ.Σαντα Κρουζ.νεομαρτυρας Ιερεας.Διαβαστε τη ζωη του.
Απο τιποτα αλλο δεν θα ειχαμε αναγκη παρα απο εναν και μοναδικο...εναν Θεσσαλονικης Γρηγοριο!!!π
Ανώνυμος είπε...

Προς π.: ποιον Θεσσαλονίκης Γρηγόριο! Τώρα έχουμε το Σμέμαν, το Μάγιεντορφ, τον Ευδοκίμωφ, τον Κάλλιστο Γουέαρ, το Ζηζιούλα, το Γιανναρά και άλλους "φωστήρες" που έχουν αναγάγει σε θεολογία τους στοχασμούς τους! Με τους αγίους θα ασχολούμαστε τώρα!

Ανώνυμος είπε...

Εγω ξερω τι μου λεγει η γραφη:''Η ζωη εκεινων που οδηγουνται απο το Αγ.Πνευμα,διακρινεται για την αγαθοτητα,τη δικαιοσυνη και την αληθεια.Εφ 5-9] ..αλλα και αυτοι που καπνιζουν θεολογωντας και θεολογουν καπνιζοντας ,οπως και αυτοι που τους αρεσει να τους αποθεωνουν αυτοι ειναι φιλαυτοι και η πιστις τους ειναι κιβδηλη διοτι παραβαινουν περα ως δηθεν τη διδασκαλια Του λογου Του Θεου,στρεφονται στα παραμυθια και οχι στην αληθεια και γιαυτους ο Παυλος στον ΤιμΒ!3 προειδοποιει πως δε θα φτασουν ποτε στην τελεια γνωση της αληθειας και δε θα προχωρησουν περισσοτερο.Εξαλλου για εμας τους Χριστιανους,σημασια εχει οτι θεολογους εχουμε πολλους,θεοπτες ελαχιστους.....Αν λοιπον παραδειγματα προς μιμησιν εχουμε αυτους που δεν ονομασε η εκκλησια αγιους και περιφρονουμε τους αληθινους Αυτοπτες του Λογου,τοτε ειμαστε αξιοι οικτου.πην