Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ - Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ
Ἥ τί Κύριος ἐκζητεῖ παρά σοῦ, ἀλλ’
ἤ τοῦ ποιεῖν κρίμα, καί ἀγαπᾷν ἔλεον,
καί ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετά
Κυρίου Θεοῦ σου; (Μιχαίου 6:8)

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,
Τήν ἡμέρα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου εὐχαριστοῦμε τόν Θεό καί τιμοῦμε τούς ἀνδρείους προγόνους μας γιά τήν στάση τήν ὁποία ἐπέδειξαν ἔναντι τῶν δυνάμεων τῆς τυραννίας τό 1940. Ἡ ἀγάπη τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἐλευθερία, μετά ἀπό αἰῶνες κατοχῆς, τούς βοήθησε νά ἀναγνωρίσουν τήν ἀποτρόπαια φύση τῆς ἐξαπλώσεως τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονος καί νά ὑποστηρίξουν ἡρωϊκά τό «ΟΧΙ» τοῦ πρωθυπουργοῦ ὅταν ἀντιτάχθηκε στήν ἀπαίτηση νά παραδοθῇ. Ἐν μέσῳ τεραστίων ἀπειλῶν βίας καί καταστροφῆς, στηρίχθηκαν καί στήν πίστη τους στόν Θεό καθώς καί στήν ἐμπιστοσύνη τους στήν ἔννοια τοῦ δικαίου καί τοῦ ἀληθινοῦ.

Βεβαίως, οἱ Ἕλληνες γνώριζαν ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ κατακτητοῦ ἐναντίον τῆς ἀγαπημένης τους πατρίδος ἦταν ἄδικη. Ἤδη οἱ δυνάμεις τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων τοῦ Ἄξονος εἶχαν ἀφαιρέσει τήν ἐλευθερία, τίς ζωές καί περιουσίες ἀνθρώπων σέ ἄλλες χῶρες, καί ἡ ἐξάπλωση τοῦ φασισμοῦ συνεχιζόταν. Σέ ἀπάντηση, οἱ πρόγονοί μας προσπάθησαν νά ὑπεραμυνθοῦν τῆς πατρίδος μας, νά ἀντιμετωπίσουν τήν ἀδικία μέ τιμή, καί νά ὑποστηρίξουν τήν ἀπάντηση «ΟΧΙ» μέ τήν ἐπιθυμία νά θυσιάσουν τά πάντα γιά τήν ἐλευθερία. Γνώριζαν ὅτι ὁ χαρακτήρας, ἡ ταυτότητα καί πίστη τους δέν θά τούς ἐπέτρεπε νά μείνουν ἄπραγοι καί νά ἐνδώσουν στίς ἀπαιτήσεις τῆς τυραννίας.
Ἡ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων στόν Φασισμό, στόν Ναζιστικό Ἄξονα καί στήν κατοχή ἦταν δίκαιη ὡς τολμηρή καί θαρραλέα ἀπάντηση στό κακό. Γνώριζαν ὅτι ἡ στάση τους οὐσιαστικά ἦταν σύγκρουση μέ τίς δυνάμεις οἱ ὁποῖες ἀποζητοῦσαν νά ἀφαιρέσουν ἀπό τούς ἀνθρώπους τήν ἐλευθερία, τήν ἀξιοπρέπεια καί τίς ζωές τους ἀκόμη. Αὐτός ὁ ἱερός σκοπός ὑποκινεῖτο ἐπίσης καί ἀπό τήν ἀγάπη γιά τήν οἰκογένεια, τήν ἱερή καί προγονική γῆ καί τίς εὐλογίες πού ἀπορρέουν ἀπό τήν ἐλευθερία. Ἐπίσης, ἡ στάση τῶν Ἑλλήνων δέν εἶχε στοιχεῖα ἀλαζονείας, ἐπάρσεως ἤ περιφρονήσεως. Τά στοιχεῖα αὐτά τά ὁποῖα χαρακτήριζαν τούς ἡγέτες τοῦ Ἄξονος ἀντιμετωπίσθηκαν ἀπό δυνατούς καί ταπεινούς ἀνθρώπους τῶν ὁποίων ἡ ἀγάπη γιά τόν Θεό καί ἀλλήλους τούς ὁδήγησε νά ἐνεργήσουν μέ τρόπο δίκαιο, ἐπιχειρώντας νά διατηρήσουν τό καλό καί τό εὐγενές καί στηρίζοντας τήν ἐλπίδα καί τό μέλλον τους στίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ.
Τήν ἡμέρα αὐτή, τό «ΟΧΙ» τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, καί ἡ ἡρωϊκή στάση τῶν Ἑλλήνων μᾶς ἐμπνέει καί προσφέρει μαρτυρία στόν κόσμο ἀναφορικά μέ τήν προτεραιότητα καί τόν χαρακτήρα τῆς δικαιοσύνης ἐνώπιον μεγάλων κινδύνων καί ἀντιξοοτήτων. Σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο μαίνονται πολλές διαμάχες γιά τήν κατάκτηση τῆς ἐξουσίας καί δημιουργοῦνται κινήματα ἐναντίον τῆς τυραννίας καί τῆς ἀδικίας. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μέ γνώμονα τήν πίστη μας στόν Θεό καί τήν συνειδητοποίηση ἐκ μέρους μας τῶν εὐλογιῶν τῆς κληρονομιᾶς μας, πρέπει νά διακρίνουμε τό δίκαιο ἀπό τό ἄδικο, νά ζοῦμε καί νά ἐνεργοῦμε δίκαια, νά ἀντιμετωπίζουμε τίς μηχανουργίες τοῦ κακοῦ, καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἐμπνεόμεθα ἀπό τήν ἀγάπη γιά τήν ζωή καί τούς συνανθρώπους μας οἱ ὁποῖοι εἶναι πλασμένοι κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσίν Του. Οἱ δίκαιες καί ἐνάρετες πράξεις μας πρέπει ἐπίσης νά χαρακτηρίζονται ἀπό ἀξιοπρέπεια καί ταπεινοφροσύνη. Ἡ ἀληθινή, ἀξιοπρεπής ταπεινοφροσύνη δέν εἶναι σημάδι ἀδυναμίας, ἀλλά μᾶλλον μεγάλης δυνάμεως καί πίστεως, πού ἀποκαλύπτει μιά βαθειά καί διαρκῆ ἐμπιστοσύνη στήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπου καί στήν δύναμη καί τίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ. Μέ τόν τρόπο αὐτόν δέν θά τιμήσουμε μόνον τήν κληρονομιά τῶν Ἑλλήνων προγόνων μας, ἀλλά θά τιμήσουμε καί θά δοξάσουμε τόν Θεό ἔτσι ὥστε νά ἐπικρατήσῃ ἡ χάρη Του, προσφέροντας μαρτυρία στήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας ἐν Αὐτῷ.
Εἴθε οἱ ἄφθονες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ νά συνοδεύουν ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας αὐτῆς, καί εἴθε νά συνεχίζουμε νά προσφέρουμε λαμπρή μαρτυρία τῆς θυσιαστικῆς καί δικαίας στάσεως τῶν Ἑλλήνων!
Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: