Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Η ὅλη διαδικασία τῆς ἀποστολῆς τριμελοῦς ἐπιτροπῆς ἰατρῶν δέν θίγει ἐμένα μόνο προσωπικά ἀλλά ὅλο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας - Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Κύριλλος

Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον
καί τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀθήνας

Μακαριώτατε καί ἅγιοι ἀδελφοί,

Ἔλαβα τήν κοινοποίηση μέ ἀριθμ. Πρωτ. 165/13.1.2014 τοῦ ἐγγράφου πού ἀποστείλατε «πρός τόν ἐντιμότατον Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κ. Σωτήριον Ρίζον διά τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων», μέ τό ὁποῖο ζητᾶτε τήν ἐνεργοποίηση τοῦ ἄρθρου 34 τοῦ Ν. 590/1977 ὅσον ἀφορᾶ στήν ἱκανότητά μου νά ἀσκῶ τά μητροπολιτικά μου καθήκοντα.
Στό ἔγγραφο ἀναφέρετε ὅτι γιά τήν ἀπόφασή Σας αὐτή λάβατε ὑπ’ ὄψιν Σας «ἐπιστολικάς καί προφορικάς μαρτυρίας πλειάδος φορέων καί ἰδιωτῶν».
Ἐπειδή οἱ προφορικές μαρτυρίες εἶναι «ἔπεα πτερόεντα» θά Σᾶς παρακαλοῦσα νά δημοσιεύσετε τίς ἐπιστολικές σας μαρτυρίες, ὅπως κάνω κι ἐγώ πού ἀναφέρω τίς ἐπιστολές τοῦ κ. Ἀντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, τοῦ κ. Δημάρχου Καρδίτσας, τό ψήφισμα τῶν ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων καθώς καί τίς μαρτυρίες ἐκλεκτῶν συμπολιτῶν καί ἄλλων ἐργαζομένων τῆς περιφερείας μου, πού διαφωνοῦν μέ τή ληφθεῖσα ἀπόφασή Σας.
Κάνετε λόγο ἐπίσης γιά τήν ἐνώπιόν Σας καί τῶν μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου παρουσία μου τήν 10η Ὀκτωβρίου 2013 ὅταν ἐκλήθην νά δώσω πρόσθετες πληροφορίες γιά ἕνα συγκεκριμένο ζήτημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ διακονῶ τά τελευταῖα ἐννέα χρόνια. Τότε, Μακαριώτατε καί ἅγιοι ἀδελφοί, δέν πίστευα ὅτι ἡ παρουσία μου ἐκεῖ ἦταν ἀπόδειξη γιά τήν ἱκανότητά μου ὡς Ἐπισκόπου.

Ἐκλήθην γιά ἕνα συγκεκριμένο λόγο, ἂν καί τά ἒντυπα καί ἠλεκτρονικά μέσα ἐνημέρωσης ἄφηναν νά ἐννοηθεῖ ὅτι ἄλλος ἦταν ὁ πραγματικός λόγος τῆς προσκλήσεώς σας.
Γράφτηκε τότε, ἰδίως σέ ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος ἱστοσελίδες τοῦ διαδικτύου, ὃτι ἡ πρόσκλησή μου αὐτή ἦταν ἀπαρχή τῶν μελλοντικῶν ἐξελίξεων, τῆς ἐκούσιας ἤ τῆς ἀναγκαστικῆς παραιτήσεώς μου. Καί σήμερα ὅλα αὐτά δικαιώνονται.
Δέν ἐγνώριζα τότε τίς πραγματικές Σας προθέσεις καί ἔσπευσα νά δώσω ἐξηγήσεις γιά ἕνα συγκεκριμένο διοικητικό θέμα καί ὄχι γιά ὅλη τήν ὑπόστασή μου. Μέσα σέ 15 ἤ 20 λεπτά τῆς ὥρας πού κράτησε ἡ συνομιλία μας καταλάβατε, Μακαριώτατε καί ἃγιοι ἀδελφοί, ὅτι εὑρίσκομαι «εἰς ἐξόχως προβληματικήν κατάστασιν»;
Μία ἐπίσκεψη σέ εἰδικό ἰατρό κρατᾶ περίπου μία ὥρα καί ἔπειτα ἀπό ἐξειδικευμένες ἐξετάσεις ὁ θεράπων ἰατρός ἀποφαίνεται γιά τό θέμα. Ἐσεῖς, ἄν καί μή εἰδικοί, σέ πολύ λίγο χρόνο μπορέσατε νά καταλάβετε ὅτι εὑρίσκομαι «εἰς ἐξόχως προβληματικήν κατάστασιν ἐξ ἐπόψεως ὑγείας, διαυγείας καί ἐπικοινωνίας»; Πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί αὐτοί, Μακαριώτατε καί ἃγιοι ἀδελφοί.
Ἄν καί μή εἰδικοί, ὅπως προανέφερα, ξεπεράσατε τίς ἱκανότητες τῶν θεραπόντων ἰατρῶν μου, οἱ ὁποῖοι μέ τή φαρμακευτική ἀγωγή πού προτείνουν ἀξιολογοῦν ὡς σταθερή καί τόν τελευταῖο καιρό ὡς βελτιούμενη τήν κατάστασή μου.
Εἶμαι πράγματι 76 ἐτῶν μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἕνας ἄνθρωπος τῆς ἡλικίας μου ἔχει συνήθως κάποια προβλήματα ὑγείας, τά ὁποῖα ἡ σύγχρονη ἰατρική ἐπιστήμη κατορθώνει πολλές φορές νά τά ὑπερνικᾶ.
Ἐσεῖς ὅμως ἔχετε προφανῶς ἄλλη ἄποψη. Γιά τή στάση σας αὐτή θά ἤθελα νά ἐκφράσω τήν πικρία μου καί τή βαθειά μου θλίψη.
Παρ’ ὅλα βέβαια τά ζητήματα ὑγείας μου, πού ὅλοι ἐξ ἄλλου οἱ κάποιας ἡλικίας λίγο-πολύ ἔχουμε, ἦμουν καί εἶμαι πάντοτε παρών.
Ποτέ δέν ἔλειψα ἀπό καμιά διοικητική ἀλλά οὔτε καί ποιμαντική μου ὑποχρέωση. Τά μητροπολιτικά μου καθήκοντα, τόσο στή διοίκηση τά πρωινά ὅσο καί στή διαποίμανση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τίς ὑπόλοιπες ὧρες τῆς ἡμέρας κατά τούς ἑσπερινούς, τίς κυριακάτικες θεῖες Λειτουργίες καί τίς ἑορταστικές χοροστασίες, τά ἀσκῶ μέ συνέπεια καί φόβο Θεοῦ.
Κι ὅταν κάποιες φορές ἡ φωνή μου δέν μέ βοηθάει, ὁ γραπτός λόγος μου καλύπτει τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν.
Ἡ γλῶσσα, ὅπως γνωρίζετε Μακαριώτατε καί ἅγιοι ἀρχιερεῖς, ἔχει πολλούς τρόπους νά ἐκφραστεῖ. Ἐξ ἄλλου καί τό ἀποστολικό «ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ἀγγέλων λαλῶ, ἀγάπην δέ μή ἔχω, γέγονα χαλκός ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον» (Κορινθ. Α’, 13, 1) ἀναφέρεται κυρίως στή χρήση τῆς γλώσσας καί τῶν λέξεων, τή λεκτική ἐπικοινωνία.
Ἡ ἀγάπη μου ὅμως πρός τό ποίμνιό μου ἀποδεικνύεται σέ κάθε περίσταση καί μέ κάθε μορφή. Ἄν κάποια φορά ἀδυνατῶ νά ἀναγνώσω δυνατά ἕνα κείμενο, ὁ διάκονος ἤ ἄλλος κληρικός ἀναλαμβάνει αὐτή τή διακονία. Ὁ ἀγαπητικός λόγος βέβαια εἶναι καρπός τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς δικῆς μου πνευματικῆς διαύγειας.
Γιά ὅλους αὐτούς τούς παραπάνω λόγους, παρακαλῶ Μακαριώτατε καί ἅγιοι ἀδελφοί, νά ἀνακαλέσετε τήν ἀπόφασή Σας, διότι ἡ ὅλη διαδικασία τῆς ἀποστολῆς τριμελοῦς ἐπιτροπῆς ἰατρῶν δέν θίγει ἐμένα μόνο προσωπικά ἀλλά ὅλο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί θά ἀποτελέσει κακό προηγούμενο.
Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Κύριλλος

18 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όταν μετετίθετο, κατά σαφή παράβαση των ιερών κανόνων, απ τα Κύθηρα στην Καρδίτσα (και μάλιστα ζώντος του κανονικού μητροπολίτη Κωνσταντίνου)ο μητροπολίτης Κύριλλος δεν εθίγετο το σώμα της Εκκλησίας;

Ανώνυμος είπε...

Το μεταθετό είναι συνηθισμένη πρακτική.
Γιατί δεν διαμαρτύρεσαι για το μεταθετό των Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών και βλέπεις μόνο των Μητροπολιτών.
Τα όσα γράφει ο Κύριλλος είναι σωστά.

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια στην Ιερά Σύνοδο στα γέρικα άλογα μια σφαίρα και κάτω. Ντροπή τους.

Ανώνυμος είπε...

Τόσοι Βοηθοί τριγυρνούν στα νεκροταφεία των Αθηνών ας πάει ένας να τον βοηθήσει και όχι να τον πετάξουν.

Ανώνυμος είπε...

Κι επειδή είναι συνηθισμένη πρακτική παύει να αποτελεί πνευματικό έγκλημα;
Ο επίσκοπος συνάπτει πνευματικό γάμο με την επισκοπή του και όταν μετατίθεται άνευ σοβαρότατου λόγου διαπράττει πνευματική μοιχεία.

Ανώνυμος είπε...

Υπομονή. Θα έλθει και η σειρά του Ιερώνυμου και των Συνοδικών. Ο Θεός αργεί αλλά δεν ξεχνά. Θα την φάνε και αυτοί την πεπονόφλουδα.

Ανώνυμος είπε...

Το μεταθετό το έκανε η Ιεραρχία με την συγκατάθεση του Παναγίου Πνεύματος που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Τώρα δεν είναι προς συζήτηση το μεταθετό αλλά η εκπαραθύρωση ενός επισκόπου που τα έχει 400 για μικρό συμπτώματα υγείας.

Ανώνυμος είπε...

Ντροπή σου 1:19 που παρουσιάζεις το Πανάγιο Πνεύμα να συγκατατίθεται σε φατριαστικές λογικές και σε πρακτικές συναλλαγής!

Ανώνυμος είπε...

Το μεταθετό είναι μια σωστή πρακτική. Οι πεπειραμένοι θα πρέπει να ποιμαίνουν μεγάλα ποίμνια εκκλησιαστικά. Η αγία Ελλαδική Εκκλησία κάνει μεταθετό μόνο για το συμφέρον των πιστών και όχι για ωφελήματα κέρδους σιμωνιακού. Ας το καταλάβουν αυτό όσοι πολεμούν το μεταθετό. Τώρα για το θέμα του Κωνσταντίνου δεν φταίει ο Κύριλλος αλλά η λεγόμενη Πρεσβυτέρα Ιεραρχία που εξέλεξε τον Σεραφείμ και πέταξε αυτούς τους υπό του Ιερωνύμου Κανονικά εκλεγέντες.

Ανώνυμος είπε...

Η απάντηση είναι μία.
Όταν πάει αυτή η επιτροπή να βρει το Επισκοπείο αποκλεισμένο από κληρικούς και πιστούς οι οποίους θα τους στείλουν να πάνε …. στον έξω από δω!!

Ανώνυμος είπε...

Για γράψε μου μια πρακτική συναλλαγής;
Είσαι ένας ευφάνταστος και τίποτα παραπάνω.

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα δεν είναι η κανονικότητα και το μεταθετό αλλά το αφιλάδελφο των Ιεραρχών.

Ανώνυμος είπε...

Προς ανιστόρητο 4:11 μ.μ.: εσύ δεν έχεις ακούσει για τα συλλαλητήρια κατά του μεταθετού; Δεν έχεις ακούσει για τη διάσπαση της ΔΙΣ λόγω του μεταθετού το 1959 που κατασκανδάλισε το λαό; Δεν ξέρεις ότι απ το 1960 μέχρι το 1965 δεν έκαναν εκλογές μητροπολιτών για να αλλάξει ο καταστατικός χάρτης και να επιτρέπει το μεταθετό που καταργήθηκε με το νόμο Βογαιτζή το 1959; Δεν άκουσες τίποτε για τους αγώνες κατά του μεταθετού του μακαριστού π.Επιφανίου Θεοδωρόπουλου και του Φλωρίνης Αυγουστίνου;

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΤΩΝ 9:07 ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ!

Ανώνυμος είπε...

Δεν γνωρίζουν στην Σύνοδο ότι οι Αρχιερείς είναι ισόβιοι. Έτσι το έκανε και ο Χριστόδουλος και έφυγε αυτός προτού ξεπαστρέψει όσους «γέρους» επιθυμούσε. Το οξύμωρο πήγαν στην κηδεία του.

Ανώνυμος είπε...

Ο δεσπότης είναι λαοφιλής. Εδώ εργάσθηκε και πρόσφερε. Αν τολμούν να έλθουν. Θα φάνε καλά και οι επισκέπτες … και στην Γενναδίου.

Ανώνυμος είπε...

Διάβασα στην Ρομφαία http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/22129-2014-02-02-11-41-40 ότι ο Μητροπολίτης Κύριλλος λειτούργησε σήμερα 2/2/2014. Τί παιχνίδια παίζουν οι Αρχιερείς οι Συνοδικοί και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος;

Ανώνυμος είπε...

Προς 7:57: δεν αφήνεις τις ψευτομαγκιές καλύτερα και τις απειλές;