Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Βασίλειε σοφέ, παρεστὼς τῇ Τριάδι,


Βασίλειε σοφέ, παρεστὼς τῇ Τριάδι, 
ἱκέτευε λαβεῖν, ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης,
 ἡμᾶς τοὺς ὑμνοῦντας σε, καὶ τιμῶντας τὴν μνήμην σου, 
χάριν ἔλεος, καὶ ἱλασμὸν τῶν πταισμάτων, ὅπως στόματι, 
δοξάζωμεν καὶ καρδίᾳ, τὸν μόνον φιλάνθρωπον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: