Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 29-05-2015

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἁγίας ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοδοσίας καί τῆς ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Θεοδοσίας τῆς ΚΠολιτίσσης, τήν Παρασκευήν, 29ην Μαΐου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος πεσόντων Ὁμογενῶν καί Ὁμοδόξων κατά τήν Ἅλωσιν τῆς ΚΠόλεως.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

          Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ πρώτου Πατριάρχου μετά τήν Ἅλωσιν Γενναδίου Σχολαρίου.
          Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου τῶν ψυχῶν, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα.

* * *

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τοῦ Κόμματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»,
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 29ης Μαΐου, ὁ Ἐξοχ. κ. Σταῦρος Θεοδωράκης, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Κόμματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου  Κακλίκη, Πρέσβεως ἐ.τ., προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε συνάντησιν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, παρόντος καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου.
Τῷ Ἐξοχωτάτῳ ἀπεδόθησαν αἱ νενομισμέναι τιμαί, παρεκάθησε δέ οὗτος καί εἰς τό γεῦμα τῆς ἡμέρας.  
 * * *
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐντιμ. κ. Ali Yamaner, Δικηγόρον, καί κ. Ἄνέστην Βαρίμην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
          Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Γαλλίας.
* * *
          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά  τήν ἔναρξιν τοῦ διοργανωθέντος διεθνοῦς συμποσίου «Kenan Er - Rifâi» ἐν τῷ ἐν Zeytinburnu Οἴκῳ τοῦ Μεβλανᾶ, τήν Παρασκευήν, 29ην Μαΐου.
          Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς ὑπό τοῦ Δήμου τῆς Πόλεως διοργανωθέντας ἀγῶνας τοξοβολίας, ἐν τῷ ἐν Okmeydanı «Okçular Vakfı», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά :
α) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μαρίου καί Παρασκευῆς Κούρτογλου, τελεσθεῖσαν ἐν Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων ,τό Σάββατον, 23ην τ.μ.  καί
β) τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Federica Ferrari Bravo, Γεν. Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τοῖς κήποις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Γεν. Προξενείου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 29ης τ.μ. .  

Δεν υπάρχουν σχόλια: