Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ - π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΣ  Ο  ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
Δόξα, τιμή, αἶνο καί εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε  στόν Τριαδικό Θεό, διότι ἡ Χάρη Του
ἀνέδειξε στήν ἐποχή μας τόν Ὅσιο καί θεοφόρο Πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Μέ ἀφορμή τόν πρῶτο πανηγυρικό ἑορτασμό τῆς μνήμης Του στό Παρεκκλήσιό Του στήν ἐνορία τοῦ Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν, μέ αὐτό τό φυλλάδιο θέλουμε νά τονίσουμε ἰδιαίτερα μία διάσταση τῆς προσωπικότητας τοῦ Ὁσίου, τήν ὁποία συχνά στίς μέρες μας παραβλέπουμε.
Ἔτσι ἐμφανίζουμε τόν Ὅσιο, μόνο ὡς συνεπή ἀσκητή καί παρηγορητή τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, πού μέ τά ἔκτακτα χαρίσματά του (προορατικό καί διορατικό) βοήθησε πολλούς ἀνθρώπους. Ναί!  ὅλα αὐτά ἦταν ὁ  Ἅγιος Παΐσιος .  ἀλλά παράλληλα
ὁ  Ὅσιος Παΐσιος ἦταν καί ἀσυμβίβαστος Ὁμολογητής τῆς Πίστεώς μας
καί πολέμιος τῶν κάθε λογῆς διαστρεβλώσεων τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀλήθειας,
εἴτε αὐτή  συντελεῖτο στίς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καί Προτεσταντισμοῦ,
ἤ καί ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μας (Οἰκουμενισμός, ἄκριτος Ζηλωτισμός).

Στό σύντομο αὐτό φυλλάδιο, μέ ἀφορμή ἐπιστολή τοῦ ἰδίου τοῦ Ἁγ. Παϊσίου, θέτουμε πολύ ἐπιγραμματικά κάποια κρίσιμα ζητήματα πρός εὑρύτερο πνευματικό προβληματισμό γιά τήν οἰκουμενιστική λαίλαπα, πού ἒχει ἐνσκήψει στήν Ἐκκλησία μας καί θλίβει καί ταλαιπωρεῖκαί σκανδαλίζει πολλές ψυχές ἀδελφῶν μας.
Στήν ἐποχή μας, ἐποχή συγχύσεως καί πνευματικῆς ἀφασίας, ἡ ζωή τῶν Ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων εἴθε νά ἀποτελέσει ὁδοδείκτη τῆς δικῆς μας ἐν Χριστῷ πολιτείας.
Ταῖς τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός Παϊσίου πρεσβείαις Χριστέ ὁ Θεός,
ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς.  Ἀμήν.

Πάτρα 12  Ἰουλίου  2015
Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

τηλ. 6945-377621 - agotsopo@gmail.com

Ἅγιος Παΐσιος:  «ἑπόμενος τοῖς Ἁγίοις Πατράσι»
«Οὐδέν ὄφελος βίου καθαροῦ, δογμάτων δε διεφθαρμένων» (Ἰ.  Χρυσόστομος)
Σέ ὁλόκληρη τήν ἱστορία τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ οἱ Μοναχοί, παράλληλα μέ τόν προσωπικό τους ἀγῶνα ἐναντίον τῶν παθῶν, ἐνδιαφέρονταν ἰδιαίτερα γιά τήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Μάλιστα, ὅταν στήν Ἐκκλησία παρουσιαζόταν κίνδυνος ἀλλοιώσεώς της μέ τήν ἐμφάνιση κάποιας αἱρέσεως, ἄφηναν τήν ἡσυχία τῆς ἐρήμου (Μ. Ἀντώνιος) ἤ τοῦ κελιοῦ τους καί πρωτοστατοῦσαν στόν ἀγώνα γιά τή διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως (βλ. Οἱ ἀγῶνες τῶν Μοναχῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ὁσ. Γρηγορίου Ἅγ. Ὂρους, 2003).
Στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ. στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐνέσκηψε δειλά-δειλά ἡ πολύ ἐπικίνδυνη καί ὕπουλη αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ Οἰκουμενική Κίνηση, μασoνικῆς καί θεοσοφικῆς ἐμπνεύσεως, ἐμφανίστηκε ἀρχικά στόν προτεσταντικό χῶρο (19ος αἰ.), μέ προτεσταντικές ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις καί στοχεύσεις καί βέβαια μέ πρωτοπόρους τούς Προτεστάντες. Μέ τήν ἀνάρρηση ὅμως στό Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ “μεγάλου” – κατά κόσμον[1] – Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ὁ Οἰκουμενισμός ἔλαβε καί θεσμική κάλυψη στόν Ὀρθόδοξο χῶρο μέ πρωτοφανῆ ἀνατροπή τῆς μέχρι τότε ἐκκλησιαστικῆς καί κανονικῆς τάξεως. Ὁ Ἀθηναγόρας «μέ μία σειρά ἀπό πρωτόγνωρες ἀποφάσεις καί ἐνέργειες ἀνέτρεψε  μέ συνοπτικές διαδικασίες κάθε δεδομένο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀνέτρεψε ἱερούς κανόνες, συνοδικότητα, ἁγιοπατερική παράδοση, δογματική καί ἐκκλησιαστική συνείδηση» καί οὐσιαστικά ἀμνήστευσε τίς πλάνες καί τά ἐναντίον τῆς εὐαγγελικῆς Ἀλήθειας ἐγκλήματα τοῦ Παπισμοῦ ἐξισώνοντας τήν αἵρεση μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν πλάνη μέ τήν ὀρθή Πίστη, τό δαιμονικό ψεῦδος μέ τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, τόν Παπισμό μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἔτσι, μπροστά σέ αὐτό τό ξεθεμελίωμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, ὁ ἁγιορειτικός μοναχισμός (Μονές, Σκῆτες καί Κελιά) ἀκολουθώντας τή μακραίωνη ἐκκλησιαστική καί κανονική παράδοση[2] ἔπαψαν νά ἀναγνωρίζουν τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα ὡς Ὀρθόδοξο Πατριάρχη καί διέκοψαν τή μνημόνευση τοῦ ὀνόματός του (ἀπό τό 1970 μέχρι τό θάνατό του (7.7.1972) σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιά τήν οἰκουμενιστική του πολιτική. «Ἡ διακοπή τοῦ Μνημοσύνου ἀποτελεῖ ἄρνησιν καί πράξιν ἀντιστάσεως, ἐν ὄψει διαγραφομένου κινδύνου», τόνιζε προφητικά ἡ Ἱ. Κοινότητα σέ ἔγγραφό της.
Σέ αὐτούς πού πρωτοστάτησαν στήν τολμηρή καί ὁμολογιακή αὐτή ἐνέργεια ἐναντίον τοῦ Ἀθηναγόρα ἀνῆκε καί ὁ Ἃγ. Παΐσιος ὁ ὁποῖος μοναχός, τότε, στήν Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα συνήργησε τά μέγιστα, μαζί μέ τόν Καθηγούμενο ἀρχιμ. Βασίλειο Γοντικάκη, ὥστε καί ἡ Μονή του νά διακόψει τό μνημόσυνο τοῦ Οἰκουμενικοῦ  Πατριάρχη. Μάλιστα ὁ Ἅγ. Παΐσιος, ὁ ἡγούμενος π. Βασίλειος Γοντικάκης καί ὁ ἱερομ. Γρηγόριος στήν ἀπό 21.11.1968 κοινή ἐπιστολή τους, χαρακτήρισαν τά λεχθέντα καί πραχθέντα ὑπό τοῦ Ἀθηναγόρα ὡς «ἀκατανόητα καί δυστυχῶς βλάσφημα διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν» καί σημείωσαν: «ἡ ἂρνησι πρός τόν Πατριάρχη δέν εἶναι ἂρνησι πρός τήν ἀγάπην οὒτε πρός τήν ἑνότητα. Εἶναι “ὂχι” πρός τό ψεῦδος καί “ναί” πρός τήν Ἀλήθεια» («Ὀρθόδοξος Τύπος», τ. 98/1.3.1969, σ. 4 καί  τ. 1680/9.3.2007, σ. 5)!
Ἁπλές σκέψεις πάνω στήν ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου (Α΄)
Ὁ Ἃγ. Παΐσιος παρακολουθώντας μέ «βαθύ πόνο» καί ἀνησυχία τήν ἀντορθόδοξη καί ἀντιπατερική ἐκκλησιαστική πολιτική τοῦ πρωτεργάτου τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, “ἐξέρχεται” τῆς μοναχικῆς σιωπῆς καί τοῦ «ἐρημητηρίου» του καί  ἀπευθύνει τήν ἀπό 23.1.1969 ἐπιστολή του πρός τόν π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, μέ τήν παράκληση νά δημοσιευθεῖ στόν «Ὀρθόδοξο Τύπο». Ἂν καί παρῆλθαν 35 χρόνια ἀπό τή σύνταξή της, ἡ ἐπιστολή, δυστυχῶς, παραμένει και σήμερα τραγικά ἐπίκαιρη… Τό πλῆρες κείμενο τῆς ἐπιστολῆς δημοσιεύεται στίς διπλανές σελίδες. Ἀξίζει ὅμως νά  προσέξουμε ἰδιαίτερα ὁρισμένα σημεῖα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἁγίου:
1. Ὁ πόνος τοῦ Ἁγίου : Συγκινητικά εἶναι τά λόγια τοῦ Ἁγ. Παϊσίου : «ἐπειδή ἔφθασαν μέχρι τό ἐρημητήριό μου θλιβερές εἰδήσεις διά τήν Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν μας, ἐπόνεσα πολύ καί ἐθεώρησα καλό νά γράψω αὐτά πού ἒνοιωθα». Πονάει πολύ ὁ Ἅγιος, τόσο γιά τό κατάντημα τοῦ Πατριάρχη («διά τήν γραμμήν καί κοσμικήν ἀγάπην, δυστυχῶς, τοῦ πατέρα μας κ. Ἀθηναγόρα»), ὅσο καί γιά τό συνακόλουθο σκανδαλισμό πού προξενεῖ στίς ψυχές τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν - «τόν μεγάλον σάλον πού γίνεται εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας … νά κατασκανδαλίσῃ, ὅμως, ὅλους ἐμᾶς, τά τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας, μικρά καί μεγάλα, πού ἔχουν φόβο Θεοῦ», ὅπως χαρακτηριστικά σημειώνει. Εἴθε τό ἔμπονο ἐνδιαφέρον τοῦ ἁπλοῦ μοναχοῦ Ἁγ. Παϊσίου νά τό ἀποκτήσουν οἱ τά πρῶτα φέροντες ποιμένες τῆς Ὀρθοδοξίας μας! Δυστυχῶς, ὃμως, σέ ἀντίθεση μέ τόν Ἃγιό μας, πολλοί ἐξ αὐτῶν οὔτε κἂν νοιάζονται γιά τό βαρύ σκανδαλισμό πού προκαλοῦν . διαφορά ἐκκλησιαστικοῦ ἢθους καί ποιμαντικοῦ ἐνδιαφέροντος μέ τόν Ὃσιό μας!
2. Οἰκουμενισμός = Πνευματική μοιχεία: Ποιό εἶναι τό κατάντημα τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα κατά τόν Ἃγ. Παΐσιο; Μέ «βαθύ πόνο», λεπτότητα, ἀλλά καί ἐξαιρετική παρρησία ἐγκαλεῖ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη γιά πνευματική μοιχεία: «ἀγάπησε μίαν ἄλλην γυναίκα μοντέρνα, πού λέγεται Παπική Ἐκκλησία, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέρα μας δέν τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύπωσι, ἐπειδή εἶναι πολύ σεμνή». Ἡ συγκλονιστική αὐτή φράση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου μᾶς θυμίζει παλαιοδιαθηκικό προφητικό λόγο τῶν μεγάλων Προφητῶν Ἱερεμία, Ἰεζεκιήλ, Ὠσηέ[3], οἱ ὁποῖοι ἐγκαλοῦσαν τήν πνευματική ἡγεσία τοῦ Ἰσραήλ γιά «πνευματική μοιχεία», ὅταν ἐγκατέλειπε τήν Πίστη τῶν Πατέρων του καί ἀκολουθοῦσε τά εἴδωλα. Γιά τόν Ἃγ. Παΐσιο τόσο φοβερή εἶναι ἡ πτώση τοῦ Πατριάρχη στόν Οἰκουμενισμό! 
3. Οἰκουμενισμός = «συνεταιρισμός ἁμαρτωλῶν» = πρόκληση στή «μέλλουσα ὀργή τοῦ Θεοῦ»!
Μέ περιεκτικό λόγο ὁ Ἅγιος ἀναφέρεται στίς τραγικές ποιμαντικές συνέπειες τῆς οἰκουμενιστικῆς πολιτικῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τίς ὁποῖες ὑφίσταται ἡ Ἐκκλησία μας μέχρι καί σήμερα. Γράφει χαρακτηριστικά: «Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἀναπαύσῃ μέν ὅλα τά κοσμικά παιδιά, πού ἀγαποῦν τόν κόσμον καί ἔχουν τήν κοσμικήν αὐτήν ἀγάπην, νά κατασκανδαλίσῃ, ὅμως, ὅλους ἐμᾶς, τά τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας, μικρά καί μεγάλα, πού ἔχουν φόβο Θεοῦ». Δυστυχῶς καί σήμερα παραμένει τραγικά ἐπίκαιρος ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου μας…
Θά παρακαλούσαμε τούς πνευματικούς ἐπιγόνους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη νά ἀναλογιστοῦν τή σαφῆ ἐπισήμανση τοῦ προορατικοῦ Ἁγίου μας : «Ἄς γνωρίζωμεν ὅτι δέν ὑπάρχουν μόνον φυσικοί νόμοι, ἀλλά καί πνευματικοί. Ἑπομένως ἡ μέλλουσα ὀργή τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπισθῇ μέ συνεταιρισμόν ἁμαρτωλῶν (διότι διπλήν ὀργήν θά λάβωμεν), ἀλλά μέ μετάνοιαν καί τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου». Ἐπιπλέον, ὃσοι θεωροῦν ὃτι μέ τόν Οἰκουμενισμό θά προστατευθεῖ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀπό τήν Τουρκική μανία, ἂς διερωτηθοῦν, τί ἔχει κερδίσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, περιφρονώντας τήν πατερική παράδοση καί ἐναγκαλιζομένη τόν Οἰκουμενισμό, τόν τελευταῖο αἰῶνα; Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο ὅτι λειτουργοῦν οἱ «πνευματικοί νόμοι» καί ἔτσι στόν αἰῶνα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἡ ζημιά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ρωμιοσύνης εἶναι πολύ μεγαλύτερη ἀπό ὅση στά 500 χρόνια τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας (ἀπώλεια ἐθναρχίας, ξεριζωμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ, συρρίκνωση τοῦ ποιμνίου κοκ) [4] !  
Ἁπλές σκέψεις πάνω στήν ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου  (Β΄)
4. Οἰκουμενισμός καί Ἁγιότητα: Ἰδιαίτερα τραγική εἶναι ἡ διαπίστωση τοῦ Ἁγίου, ὅτι «Μετά λύπης μου, ἀπό ὅσους φιλενωτικούς ἔχω γνωρίσει, δέν εἶδα νά ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό. Ξέρουν, ὅμως, νά ὁμιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεόν, διότι δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει… ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δέν ἔχει καμμίαν ἔλλειψιν. Ἡ μόνη ἔλλειψις, πού παρουσιάζεται, εἶναι ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν Ἱεραρχῶν καί Ποιμένων μέ πατερικές ἀρχές». Φοβερός λόγος, μέ τόν πιό ἀπόλυτο καί κατηγορηματικό τρόπο δοσμένος, ἀπό ἕνα διορατικό Ὅσιο, ὁ ὁποῖος πρέπει νά ὁδηγήσει ὅλη τήν Ὀρθοδοξία σέ αὐστηρή αὐτοκριτική, ἐν ὄψει μάλιστα καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τοῦ 2016…
Ἡ φράση αὐτή τοῦ διορατικοῦ Ἁγίου Παϊσίου ἐξηγεῖ καί μία ἄλλη κοινή διαπίστωση ὁλοκλήρου τοῦ πληρώματος τῶν πιστῶν: παρά τό ὅτι συμπλήρωσε ἕναν αἰῶνα ἔντονης δράσης, ἡ Οἰκουμενική Κίνηση δέν ἔχει ἀναδείξει οὔτε ἕναν Ἅγιο ! Ποτέ στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας ἕνα τόσο δραστήριο πνευματικό κίνημα δέν ἀποδείχθηκε παντελῶς στεγνό ἀπό τήν ἁγιαστική Χάρη τοῦ Θεοῦ. Οἱ πρωτεργάτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μόνο ὡς Ἅγιοι δέν ἀναγνωρίζονται ἀπό τήν ἐκκλησιαστική συνείδηση! Ἀπόλυτα ἐκκοσμικευμένοι, δίκαια μποροῦν νά καυχηθοῦν μέ κοσμικά κριτήρια ὡς “μεγάλοι”, “σπουδαίοι”, ἀκαδημαϊκοί καί καθηγητές, δραστήριοι καί πολυτάλαντοι θρησκευτικοί “μάνατζερ”, εὔκολα ἀναγνωρίσιμοι στά πρωτοσέλιδα τῶν κοσμικῶν περιοδικῶν, μέ ὑψηλές διασυνδέσεις στήν παγκόσμια πολιτική, θρησκευτική καί οἰκονομική ἐλίτ!  
Ἔρχεται ὅμως ὁ – κατά κόσμον – “ἀγράμματος” καί κονιορτοποιεῖ τήν κοσμική καί θεσμική τους ἔπαρση: «δέν εἶδα νά ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό … ὁμιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεόν, διότι δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει»!
Ἀντιθέτως, ὁ χῶρος πού πονᾶ γιά τήν ἔκπτωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ ἀσκεῖ κριτική, εἶναι γνήσια ἐκκλησιαστικός: παράλληλα μέ τίς ἀνθρώπινες ἐλλείψεις καί ἀδυναμίες πού ἀσφαλῶς ὑπάρχουν – καί τίς ἐπισημαίνει εὔστοχα ὁ Ἅγιός μας – εἶναι ἔντονη ἡ Ἁγιαστική Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού συνεχίζει νά σκηνώνει στά ἀγωνιζόμενα γιά τήν Ἀλήθεια Παιδιά Του, στά πικραμένα ἀπό τήν οἰκουμενιστική ἐπιδημία: Ἅγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, Ἅγ. Παΐσιος, Ἅγ. Ἰω. Μαξίμοβιτς, Ἅγ. Πορφύριος, Ἅγ. Νεομάρτυρας Ἰλαρίων (Τροΰτσκυ), Ἅγ. Νικόλαος Ἀχρίδος (Βελιμίροβιτς), Ἅγ. Φιλόθεος Ζερβᾶκος, Ἅγ. Κλεόπα (Ἰλίε), Ἰωσήφ Ἠσυχαστής, τί ἄλλο ἀποδεικνύουν παρά τό ὅτι ἡ Ἁγιαστική Θ. Χάρις πλουσιοπάροχα χορηγεῖται σέ ὅσους ἀγωνίζονται μαζί μέ τόν κατά τῶν παθῶν ἀγῶνα καί τόν ἀγῶνα τῆς ἐν Χριστῷ Ὁμολογίας.  
5. Ἡ πρόταση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: Μέ ἀφοπλιστική ἁπλότητα καί σαφήνεια προτείνει ὁ Ἅγιος Παΐσιος τήν σωστή ἐκκλησιαστική καί πατερική στάση ἔναντι τῶν αἱρετικῶν, παπικῶν καί προτεσταντῶν : «Ἄς εὐχηθοῦμε νά δώσῃ ὁ Θεός τόν φωτισμόν Του σέ ὅλους μας καί εἰς τόν Πατριάρχην μας κ. Ἀθηναγόραν, …  νά πραγματοποιηθῇ ἡ γαλήνη ἀνάμεσα στό σκανδαλισμένο ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν καί κατόπιν ἄς γίνῃ σκέψις διά τήν ἕνωσιν μετά τῶν ἄλλων «Ὁμολογιῶν», ἐάν καί ἐφ' ὅσον εἰλικρινῶς ἐπιθυμοῦν νά ἀσπασθοῦν τό Ὀρθόδοξον δόγμα». Ἄς προσέξουμε, ὁ Ἅγιος Παΐσιος δέν χαρακτηρίζει τόν Παπισμό καί τόν Προτεσταντισμό ὡς “Ἐκκλησίες”, ἀλλά «Ὁμολογίες» καί θεωρεῖ ὡς μοναδικό ἀποδεκτό τρόπο ἑνώσεως τήν εἰλικρινῆ ἀποδοχή τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐκ μέρους τους!  Καί πρός ὅλους ἐμᾶς λέει ὁ Ἅγιoς:
«κοντά στήν Μητέρα Ἐκκλησία ἔχει καθῆκον καί ὑποχρέωσι ὁ καθένας                  ν' ἀγωνίζεται  μέ τόν τρόπον του … ὁ καθένας μας ἄς βοηθήσῃ μέ τόν τρόπον του                                                 διά τήν δόξαν τῆς Ἐκκλησίας μας».
Ὁ Ἃγιός μας εἶναι σαφέστατος:  Ὂχι ἐφησυχασμός,  ὂχι ἀδιαφορία,
ἀλλά ἀγῶνας ἐνάντια στήν αἳρεση
«κοντά στήν Μητέρα Ἐκκλησία… διά τήν δόξαν τῆς Ἐκκλησίας μας».
Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου
κατά τῶν οἰκουμενιστικῶν  καί φιλενωτικῶν κινήσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 23 Ἰανουαρίου 1969
Σεβαστέ πάτερ Χαράλαμπες,
Ἐπειδή βλέπω τόν μεγάλον σάλον, πού γίνεται εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας, ἐξ αἰτίας τῶν διαφόρων φιλενωτικῶν κινήσεων καί τῶν ἐπαφῶν τοῦ Πατριάρχου μετά τοῦ Πάπα, ἐπόνεσα καί ἐγώ σάν τέκνον Της καί ἐθεώρησα καλόν, ἐκτός ἀπό τίς προσευχές μου, νά στείλω καί ἕνα μικρό κομματάκι κλωστή (πού ἔχω σάν φτωχός μοναχός), διά νά χρησιμοποιηθῇ καί αὐτό, ἔστω καί γιά μιά βελονιά, διά τό πολυκομματιασμένο φόρεμα τῆς Μητέρας μας. Πιστεύω ὅτι θά κάμετε ἀγάπην καί θά τό χρησιμοποιήσετε διά μέσου του θρησκευτικοῦ σας φύλλου. Σᾶς εὐχαριστῶ.
Θά ἤθελα νά ζητήσω συγγνώμην ἐν πρώτοις ἀπ' ὅλους, πού τολμῶ νά γράψω κάτι, ἐνῶ δέν εἶμαι οὔτε ἅγιος οὔτε θεολόγος. Φαντάζομαι ὅτι θά μέ καταλάβουν ὅλοι, ὅτι τά γραφόμενά μου δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνας βαθύς μου πόνος διά τήν γραμμήν καί κοσμικήν ἀγάπην δυστυχῶς τοῦ πατέρα μας κ. Ἀθηναγόρα. Ὅπως φαίνεται, ἀγάπησε μίαν ἄλλην γυναίκα μοντέρνα, πού λέγεται Παπική Ἐκκλησία, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέρα μας δέν τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύπωσι, ἐπειδή εἶναι πολύ σεμνή. Αὐτή ἡ ἀγάπη, πού ἀκούσθηκε ἀπό τήν Πόλι, βρῆκε ἀπήχησι σέ πολλά παιδιά του, πού τήν ζοῦν εἰς τάς πόλεις. Ἄλλωστε αὐτό εἶναι καί τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας: ἡ οἰκογένεια νά χάσῃ τό ἱερό νόημά της ἀπό τέτοιου εἴδους ἀγάπες, πού ὡς σκοπόν ἔχουν τήν διάλυσιν καί ὄχι τήν ἕνωσιν…
Μέ μία τέτοια περίπου κοσμική ἀγάπη καί ὁ Πατριάρχης μας φθάνει στή Ρώμη. Ἐνῶ θά ἔπρεπε νά δείξῃ ἀγάπη πρῶτα σέ μᾶς τά παιδιά του καί στή Μητέρα μας Ἐκκλησία, αὐτός, δυστυχῶς, ἔστειλε τήν ἀγάπη του πολύ μακριά. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἀναπαύσῃ μέν ὅλα τά κοσμικά παιδιά, πού ἀγαποῦν τόν κόσμον καί ἔχουν τήν κοσμικήν αὐτήν ἀγάπην, νά κατασκανδαλίσῃ, ὅμως, ὅλους ἐμᾶς, τά τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας, μικρά καί μεγάλα, πού ἔχουν φόβο Θεοῦ.
Μετά λύπης μου, ἀπό ὅσους φιλενωτικούς ἔχω γνωρίσει, δέν εἶδα νά ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό. Ξέρουν, ὅμως, νά ὁμιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεόν, διότι δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει.
Θά ἤθελα νά παρακαλέσω θερμά ὅλους τους φιλενωτικούς ἀδελφούς μας: Ἐπειδή τό θέμα τῆς ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι κάτι τό πνευματικόν καί ἀνάγκην ἔχουμε πνευματικῆς ἀγάπης, ἄς τό ἀφήσουμε σέ αὐτούς πού ἀγαπήσανε πολύ τόν Θεόν καί εἶναι θεολόγοι, σάν τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, καί ὄχι νομολόγοι, πού προσφέρανε καί προσφέρουν ὁλόκληρο τόν ἑαυτόν τούς εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας (ἀντί μεγάλης λαμπάδας), τούς ὁποίους ἄναψε τό πῦρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὁ ἀναπτήρας τοῦ νεωκόρου. Ἄς γνωρίζωμεν ὅτι δέν ὑπάρχουν μόνον φυσικοί νόμοι, ἀλλά καί πνευματικοί. Ἑπομένως ἡ μέλλουσα ὀργή τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπισθῇ μέ συνεταιρισμόν ἁμαρτωλῶν (διότι διπλήν ὀργήν θά λάβωμεν), ἀλλά μέ μετάνοιαν καί τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.
Ἐπίσης ἄς γνωρίσωμεν καλά ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δέν ἔχει καμμίαν ἔλλειψιν. Ἡ μόνη ἔλλειψις, πού παρουσιάζεται, εἶναι ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν Ἱεραρχῶν καί Ποιμένων μέ πατερικές ἀρχές. Εἶναι ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί . ὅμως, δέν εἶναι ἀνησυχητικόν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί Αὐτός τήν κυβερνάει. Δέν εἶναι Ναός, πού κτίζεται ἀπό πέτρες, ἄμμο καί ἀσβέστη ἀπό εὐσεβεῖς καί καταστρέφεται μέ φωτιά βαρβάρων, ἀλλά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός «καί ὁ πεσών ἐπί τόν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται, ἐφ' ὃν δ' ἄν πέσῃ λικμήσει αὐτόν» (Ματθ. κα΄44-45). Ὁ Κύριος, ὅταν θά πρέπῃ, θά παρουσιάσῃ τούς Μάρκους τούς Εὐγενικούς καί τούς Γρηγορίους Παλαμᾶδες, διά νά συγκεντρώσουν ὅλα τά κατασκανδαλισμένα ἀδέλφια μας, διά νά ὁμολογήσουν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν, νά στερεώσουν τήν Παράδοσιν καί νά δώσουν χαράν μεγάλην εἰς τήν Μητέρα μας.
Εἰς τούς καιρούς μας βλέπομεν ὅτι πολλά πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, Μοναχοί καί λαϊκοί, ἔχουν δυστυχῶς ἀποσχισθῆ ἀπό αὐτήν ἐξ αἰτίας τῶν φιλενωτικῶν. Ἔχω τήν γνώμην ὅτι δέν εἶναι καθόλου καλόν νά ἀποχωριζώμεθα ἀπό τήν Ἐκκλησίαν κάθε φοράν  πού θά πταίῃ ὁ Πατριάρχης . ἀλλά ἀπό μέσα, κοντά στήν Μητέρα Ἐκκλησία ἔχει καθῆκον καί ὑποχρέωσι ὁ καθένας ν' ἀγωνίζεται μέ τόν τρόπον του. Τό νά διακόψῃ τό μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου, νά ἀποσχισθῇ καί νά δημιουργήσῃ ἰδικήν του Ἐκκλησίαν καί νά ἐξακολουθῇ νά ὁμιλῇ ὑβρίζοντας τόν Πατριάρχην, αὐτό, νομίζω, εἶναι παράλογον.
Ἐάν διά τήν α ἤ τήν β λοξοδρόμησι τῶν κατά καιρούς Πατριαρχῶν χωριζώμεθα καί κάνωμε δικές μας Ἐκκλησίες - Θεός φυλάξοι! - θά ξεπεράσωμε καί τούς Προτεστάντες ἀκόμη. Εὔκολα χωρίζει κανείς καί δύσκολα ἐπιστρέφει. Δυστυχῶς, ἔχουμε πολλές «Ἐκκλησίες» στήν ἐποχή μας. Δημιουργήθηκαν εἴτε ἀπό μεγάλες ὁμάδες ἢ καί ἀπό ἕνα ἄτομο ἀκόμη. Ἐπειδή συνέβη στό Καλύβι των (ὁμιλῶ διά τά ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμβαίνοντα) νά ὑπάρχῃ καί Ναός, ἐνόμισαν ὅτι μποροῦν νά κάνουν καί δική τους ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία. Ἐάν οἱ φιλενωτικοί δίνουν τό πρῶτο πλῆγμα στήν Ἐκκλησία, αὐτοί, οἱ ἀνωτέρω, δίνουν τό δεύτερο. Ἄς εὐχηθοῦμε νά δώσῃ ὁ Θεός τόν φωτισμόν Του σέ ὅλους μας καί εἰς τόν Πατριάρχην μας κ. Ἀθηναγόραν, διά νά γίνῃ πρῶτον ἡ ἕνωσις αὐτῶν τῶν «ἐκκλησιῶν», νά πραγματοποιηθῇ ἡ γαλήνη ἀνάμεσα στό σκανδαλισμένο Ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν καί κατόπιν ἄς γίνῃ σκέψις διά τήν ἕνωσιν μετά τῶν ἄλλων «Ὁμολογιῶν», ἐάν καί ἐφ' ὅσον εἰλικρινῶς ἐπιθυμοῦν νά ἀσπασθοῦν τό Ὀρθόδοξον Δόγμα.
Θά ἤθελα ἀκόμη νά εἰπῶ ὅτι ὑπάρχει καί μία τρίτη μερίδα μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας. Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ἀδελφοί, πού παραμένουν μέν πιστά τέκνα Αὐτῆς, δέν ἔχουν ὅμως συμφωνίαν πνευματικήν ἀναμεταξύ τους. Ἀσχολοῦνται μέ τήν κριτικήν ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου καί ὄχι διά τό γενικώτερον καλόν τοῦ ἀγῶνος. Παρακολουθεῖ δέ ὁ ἕνας τόν ἄλλον (περισσότερον ἀπό τόν ἑαυτόν του) εἰς τό τί θά εἰπῇ ἢ τί θά γράψῃ, διά νά τόν κτυπήσῃ κατόπιν ἀλύπητα. Ἐνῶ ὁ ἴδιος, ἄν ἔλεγε ἡ ἔγραφε τό ἴδιο πρᾶγμα, θά τό ὑπεστήριζε καί μέ πολλές μάλιστα μαρτυρίες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων. Τό κακό, πού γίνεται εἶναι μεγάλο, διότι ἀφ' ἑνός μέν ἀδικεῖ τόν πλησίον του, ἀφ' ἑτέρου δέ καί τόν γκρεμίζει μπροστά στά μάτια τῶν ἄλλων πιστῶν. Πολλές φορές σπέρνει καί τήν ἀπιστία στίς ψυχές τῶν ἀδυνάτων, διότι τούς σκανδαλίζει. Δυστυχῶς, μερικοί ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε παράλογες ἀπαιτήσεις ἀπό τούς ἄλλους. Θέλουμε οἱ ἄλλοι νά ἔχουν τόν ἴδιο μέ ἐμᾶς πνευματικόν χαρακτήρα. Ὅταν κάποιος ἄλλος δέν συμφωνῇ μέ τόν χαρακτήρα μας, δηλαδή ἢ εἶναι ὀλίγον ἐπιεικής ἢ ὀλίγον ὀξύς, ἀμέσως βγάζομε τό συμπέρασμα ὅτι δέν εἶναι πνευματικός ἄνθρωπος. Ὅλοι χρειάζονται εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ὅλοι οἱ Πατέρες προσέφεραν τάς ὑπηρεσίας των εἰς Αὐτήν. Καί οἱ ἤπιοι χαρακτῆρες καί οἱ αὐστηροί. Ὅπως διά τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπαραίτητα καί τά γλυκά καί τά ξινά, καί τά πικρά ἀκόμη ραδίκια (τό καθένα ἔχει τίς δικές του οὐσίες καί βιταμίνες), ἔτσι καί διά τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι εἶναι ἀπαραίτητοι. Ὁ ἕνας συμπληρώνει τόν πνευματικόν χαρακτῆρα τοῦ ἄλλου καί ὅλοι εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά ἀνεχώμεθα ὄχι μόνον τόν πνευματικόν του χαρακτῆρα, ἀλλά ἀκόμη καί τίς ἀδυναμίες, πού ἔχει σάν ἄνθρωπος.
Καί πάλιν ἔρχομαι νά ζητήσω εἰλικρινῶς συγγνώμην ἀπό ὅλους, διότι ἐτόλμησα νά γράψω. Ἐγώ εἶμαι ἕνας ἁπλός Μοναχός καί τό ἔργον μου εἶναι νά προσπαθῶ, ὅσο μπορῶ, νά ἀπεκδύωμαι τόν παλαιόν ἄνθρωπον καί νά βοηθῶ τούς ἄλλους καί τήν Ἐκκλησίαν, μέσῳ τοῦ Θεοῦ διά τῆς προσευχῆς. Ἀλλ' ἐπειδή ἔφθασαν μέχρι τό ἐρημητήριό μου θλιβερές εἰδήσεις διά τήν Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν μας, ἐπόνεσα πολύ καί ἐθεώρησα καλό νά γράψω αὐτά πού ἒνοιωθα.
Ἄς εὐχηθοῦμε ὅλοι νά δώσῃ ὁ Θεός τήν χάριν Του καί ὁ καθένας μας ἄς βοηθήσῃ μέ τόν τρόπον του διά τήν δόξαν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Μέ πολύν σεβασμόν πρός ὅλους
Ἕνας Μοναχός Ἐρημίτης  [Γέρων Παΐσιος]

Τά ἔντονα γράμματα (bold) ἔχουν τεθεῖ ἀπό τόν ἐκδότη τοῦ φυλλαδίου.
Ἡ ἀνωτέρω σοφή καί διακριτική ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου ἐστάλη στό Διευθυντή τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ», ἀρχιμ. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, τό 1969. Δημοσιεύθηκε μέ τίτλο «“Ἄγνωστη” ἐπιστολή πόνου κατά οἰκουμενιστῶν καί φιλενωτικῶν», στό Ὀρθόδοξος Τύπος, τ. 1680, 1681/9,16-3-2007, σ. 1, 5 και τ. 2054/23.1.2015 σ. 1, 7  (http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/2054.pdf).

Ὅταν ὁ Ἃγ. Παΐσιος διδάσκει  …
Ὄχι  συμπροσευχές, 
ἀλλά “καλή ἀνησυχία” στούς αἱρετικούς
1. Ὁ Ἅγ. Παΐσιος ἦταν κατηγορηματικά ἀντίθετος ἀκόμα καί στήν ἁπλή συμπροσευχή μέ τούς παπικούς. Διηγήθηκε ὁ Ἅγιος : «Ἦρθαν μία φορά στό Καλύβι δύο Καθολικοί . ὁ ἕνας ἦταν δημοσιογράφος καί ὁ ἄλλος γραμματέας στό Βατικανό. “Πρῶτα νά ποῦμε τό “Πάτερ ἡμῶν”, μοῦ εἶπαν. “Γιά νά ποῦμε τό “Πάτερ ἡμῶν”, τούς λέω, πρέπει νά συμφωνοῦμε καί στό δόγμα, ἀλλά μεταξύ ἡμῶν καί ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστί”… Πολλοί πού μιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα, οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεό, γιατί δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει οὔτε ἔχουν ἀγάπη ἀληθινή. Ἀγάπη ἀληθινή ἔχει ἐκεῖνος πού ἔχει ὀρθή πίστη, ζῆ κοντά στόν Θεό, καί τότε ὁ Θεός ζωγραφίζεται στό πρόσωπό του καί οἱ ἄλλοι βλέπουν στό πρόσωπό του τόν Θεό.  Εὔχομαι ὁ Θεός νά φωτίσῃ ὅλους τούς ἀνθρώπους, μέ τούς ὁποίους εἴμαστε κατά σάρκα ἀδέλφια – ἀπό τόν Ἀδάμ καί τήν Εὒα – νά ἔρθουν “εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας”, γιά νά γίνουν καί πνευματικά μας ἀδέλφια» (Γ. Παϊσίου, Λόγοι, τ. Ε΄, Σουρωτή 2006, σ. 285-286).  Ὁ Ἃγιος ἀρνήθηκε νά πεῖ τό «Πάτερ ἡμῶν» μέ ἓναν ἁπλό παπικό . στό Φανάρι ὅμως ἒβαλαν τόν ἲδιο τόν πάπα νά τό πεῖ καί Πατριάρχης μας ἀντάλλαξε μαζί του καί λειτουργικό ἀσπασμό, σάν νά ἦταν   πάπας Ὀρθόδοξος κληρικός συλλειτουργός του!
2. Τί ὀφείλουμε ὡς Ὀρθόδοξοι νά προσφέρουμε στούς ἑτεροδόξους ; Ὁ Ἅγιος εἶναι σαφέστατος: «Αὐτό πού ἐπιβάλλεται σέ κάθε Ὀρθόδοξο εἶναι νά βάζῃ τήν καλή ἀνησυχία καί στούς ἑτεροδόξους, νά καταλάβουν δηλαδή ὅτι βρίσκονται σέ πλάνη, γιά νά μήν ἀναπαύουν ψεύτικα τόν λογισμό τους καί στερηθοῦν καί σ’ αὐτήν τήν ζωή τίς πλούσιες εὐλογίες τῆς Ὀρθοδοξίας καί στήν ἄλλη ζωή στερηθοῦν τίς περισσότερες καί αἰώνιες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ» (Γ. Παϊσίου, Ἐπιστολές, Σουρωτή 1994, σ. 161). Γιά τόν Ἃγ. Παΐσιο, οἱ Οκουμενιστές πού μέ τή στάση τους «ἀναπαύουν ψεύτικα τόν λογισμό» τῶν ἑτεροδόξων, ὃτι, τάχα, βρίσκονται στήν ἀλήθεια, τούς ἀδικοῦν καί  εἶναι συνυπεύθυνοι γιά τήν ἀπώλειά τους.
3. Ὁ Ὃσιος μέ τά πνευματικά του αἰσθητήρια διέκρινε ὅτι ὁ διαχριστιανικός Οἰκουμενισμός ὁδηγεῖ τελικά καί στό διαθρησκειακό Οἰκουμενισμό καί τήν Πανθρησκεία. Σημειώνει : «Σήμερα, δυστυχῶς, μπῆκε ἡ εὐρωπαϊκή εὐγένεια καί πᾶνε νά δείξουν τόν καλό. Θέλουν νά δείξουν ἀνωτερότητα καί τελικά πᾶνε νά προσκυνήσουν τόν διάβολο μέ τά δύο κέρατα. “Μία θρησκεία, σοῦ λένε, νά ὑπάρχῃ” καί τά ἰσοπεδώνουν ὅλα. Ἦρθαν καί σ’ ἐμένα μερικοί καί μοῦ εἶπαν: “Ὅσοι πιστεύουμε στόν Χριστό νά κάνουμε μία θρησκεία”. “Τώρα εἶναι σάν νά μοῦ λέτε, τούς εἶπα, χρυσό καί μπακίρι (χαλκό) νά τά κάνουμε ἕνα ... Ἔγινε τόσος ἀγῶνας γιά νά λαμπικάρῃ τό δόγμα”. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες κάτι ἤξεραν καί ἀπαγόρευσαν τίς σχέσεις μέ αἱρετικό. Σήμερα λένε: “Ὄχι μόνο μέ αἱρετικό, ἀλλά καί μέ Βουδδιστή καί μέ πυρολάτρη καί μέ δαιμονολάτρη νά συμπροσευχηθοῦμε. Πρέπει νά βρίσκονται στίς συμπροσευχές τους καί στά συνέδρια καί οἱ Ὀρθόδοξοι. Εἶναι μία παρουσία”. Τί παρουσία; Τά λύνουν ὅλα μέ τήν λογική καί δικαιολογοῦν τά ἀδικαιολόγητα. Τό εὐρωπαϊκό πνεῦμα νομίζει ὅτι καί τά πνευματικά θέματα μποροῦν νά μποῦν στήν Κοινή Ἀγορά...» (Γ. Παϊσίου, Λόγοι τ. Α΄, Σουρωτή 2006, σ. 347).  
Δυστυχῶς, ἐπιβεβαιώνονται ἢδη τά λόγια τοῦ Ἁγίου: Ὀρθοδόξοι Πατριάρχες  προσφέρουν ὡς δῶρο τό… «Ἃγιο Κοράνιο», ὃπως ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ χαρακτήρισαν τό ἀπόσταγμα τῆς “πνευματικότητας” τοῦ Μωάμεθ! Πατριαρχικά χείλη παρέχουν τό “θεολογικό” ὑπόβαθρο τοῦ διαθρησκειακοῦ συγκριτιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, μέ τήν ἀναφορά σέ «ἀββραμιαῖες» μονοθεϊστικές θρησκεῖες (στήν ἲδια θρησκευτική “οἰκογένεια” Ὀρθοδοξία, Ἰουδαϊσμός καί Ἰσλάμ)! Συμπροσευχές μέ ὃλες τίς θρησκεῖες στήν Ἀσίζη, στή Γροιλανδία κοκ στή διακονία τοῦ πρακτικοῦ-λαϊκοῦ διαθρησκειακοῦ συγκρητισμοῦ, γιά νά συνηθίζει σιγά-σιγά ὁ λαός μας!
Οἰκουμενισμός:  Ἡ “παναίρεση” τῆς ἐποχῆς μας,
στήν ὑπηρεσία τοῦ τεκτονισμοῦ καί  τῆς θεοσοφίας
Οἱ οἰκουμενιστές ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός ἐμπνέεται ἀπό τό αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἐπιθυμία τοῦ Κυρίου γιά ἑνότητα ὅλων τῶν πιστῶν Του καί γεννήθηκε μέ τίς Πατριαρχικές Ἐγκυκλίους τῶν ἐτῶν 1902, 1904 καί 1920. Δυστυχῶς, ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι διαφορετική καί πολύ τραγική: ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ μελέτη ἀπορρήτων μασoνικῶν κειμένων, ἡ ἑνότητα τῶν χριστιανῶν, ὅπως σχεδιάστηκε καί προωθεῖται ἀπό τό διαχριστιανικό Οἰκουμενισμό (μέ παπικούς καί προτεστάντες), ἐντάσσεται στά εὑρύτερα πλαίσια τοῦ διαθρησκευτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πού ἀποβλέπει στήν ἑνοποίηση  ὅλων τῶν θρησκειῶν[5]!
Οἱ μασόνοι εἶναι ἀπολύτως σαφεῖς : «Ὁ Τεκτονισμός … προώρισται αὐτός νά ὑποδείξῃ  βραδύτερον τήν βάσιν, ἐπί τῆς ὁποίας  θά ἑδρασθῇ ἡ παγκόσμιος θρησκεία τοῦ μέλλοντος, ἥτις θά περισυναγάγῃ τήν Οἰκουμένην ἅπασαν εἰς μίαν ποίμνην ὑπό ἕνα ποιμένα»[6]. Τό ἔργο αὐτό τό ἔχουν ἀναλάβει τά ἀνώτατα κλιμάκια τῆς μασονίας :«Ἡ ἕκτη τάξις [30oς-33ος μασωνικοί βαθμοί] καθιερώθη διά τήν ἵδρυσιν θρησκείας παγκοσμίου»[7]. Ἀσφαλῶς στό ἔργο τοῦ τέκτονα ἐντάσσεται ἡ κατάργηση τῶν θρησκειῶν μέ τή σημερινή τους μορφή: «Ὁ τέκτων ὃτε μεν εἶναι δημοτικός [δημοκρατικός], ὃτε μεν ἀριστοκρατικός, καί ἄλλοτε καταρρίπτει τούς βωμούς τῶν ναῶν, ἄλλοτε κατακρημνίζει τούς θρόνους τῶν βασιλέων»[8]. Μέσῳ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τά χριστιανικά δόγματα, ἀρχικά, καί στή συνέχεια ὅλες οἱ θρησκεῖες θά παραμερίσουν καί θά διαγράψουν τίς διδασκαλίες πού τίς διαφοροποιοῦν καί θά κρατήσουν μόνο τά στοιχεῖα πού τίς ἑνώνουν!  Αὐτό εἶναι τό «Βασιλικό Μυστικό» [9] τοῦ Τεκτονισμοῦ, ὅπως ἐκτίθεται στήν τελετή μυήσεως τοῦ «Ὑπερτάτου Πρίγκηπος τοῦ Βασιλικοῦ Μυστικοῦ» (32ος μασωνικός βαθμός) : «Νά ἐλευθερωθοῦν οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου, παραμερίζοντας πολλά πράγματα ἐξ ἐκείνων τά ὁποία τιμοῦν ἤ κηρύσσουν εἰς τάς ἰνδικάς παγόδας, τούς βουδιστικούς ναούς, τά μωαμεθανικά τεμένη καί τάς χριστιανικάς ἐκκλησίας, νά ἀναζητήσουν κάτι τό ἁγνότερον, καί νά προχωρήσουν πρός μίαν αἰωνίαν ἀλήθειαν, ἔτσι ὥστε νά προκύψῃ ἡ Ἐκκλησία τοῦ μέλλοντος, ὁ νέος ναός τόν ὁποῖον θέλομεν νά οἰκοδομήσωμεν μίας πράγματι καθολικῆς θρησκείας, τότε θά ἀρχίσῃ νά ἀναφαίνεται τό ἀληθές Βασίλειον τῆς Ἐλευθερίας, δεδομένου ὅτι οἱ διδασκαλίες τῶν διαφόρων θρησκειῶν ἔχουν ἀξιοσημείωτον σύμπτωσιν καί συμφωνίαν … αὐτοί εἶναι οἱ Ἅγιοι Τόποι τούς ὁποίους θέλομεν νά κατακτήσωμεν, αὐτός εἶναι ὁ Ναός τόν ὁποῖον θέλομεν νά οἰκοδομήσωμεν, εἰς αὐτό συνίσταται τό Βασιλικόν Μυστικόν». Ἡ σοβαρότητα τοῦ «Βασιλικοῦ Μυστικοῦ» καταδεικνύεται ἀπό τό ὅτι σέ αὐτό μυοῦνται μόνο οἱ «Ὑπέρτατοι Πρίγκηπες», οἱ ἡγέτες τῆς μασονίας (32ος βαθμός) καί δίνουν ὅρκο νά μήν ἀποκαλύψουν σέ κανένα τό «ἀπόρρητο ἔργο» γιά τήν πραγμάτωσή του: «ὁρκίζομαι ὅτι δέν θά ἀποκαλύψω εἰς οἱονδήποτε, μή δικαιούμενον νά μάθῃ τοῦτο, οἱονδήποτε τμῆμα τοῦ ἀπορρήτου ἔργου τοῦ βαθμοῦ τούτου (τοῦ 32ου μασονικοῦ βαθμοῦ)»[10].
Ἐπί πλέον δέ, οἱ ἲδιοι οἱ μασόνοι ὁμολογοῦν κυνικά: «Τό εἰρηνοπολιτικόν σωτήριον κήρυγμα τῆς Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν ὑπέκρυπτε τήν καθαίρεσιν τῆς Ὀρθοδοξίας» (μασονικό περιοδικό «Πυθαγόρας», ἔτος 1930, τ. 1, σ. 17)!
Εἶναι λοιπόν σαφές ὅτι ἡ Οἰκουμενική Κίνηση, ὃπως τήν ζοῦμε, εἶναι πνευματικός καρπός τοῦ τεκτονισμοῦ καί τῆς θεοσοφίας καί αὐτῶν τά ἄνομα καί ἀνήθικα σχέδια καλεῖται νά ὑλοποιήσει. Ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται, τόν 19ο αἰ, ἀρχικά στόν προτεσταντικό χῶρο[11] μέ καθαρά προτεσταντικές ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις (θεωρία κλάδων-ἀναδενδράδων) καί στοχεύσεις (ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας τοῦ κατακερμα-τισμένου προτεσταντισμοῦ) καί μέ πρωτοπόρους Προτεστάντες. Ἀργότερα, στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ., στήν Οἰκουμενική Κίνηση προσχώρησε τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως (δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι, σύμφωνα μέ μασονικά περιοδικά, οἱ πρωτεργάτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Πατριάρχες ΚΠόλεως Ἰωακείμ Γ΄, Μελέτιος Μεταξάκης καί Ἀθηναγόρας ἦσαν μασόνοι!). Ὁ παπισμός, ἀρχικά ἦταν ἀντίθετος στόν Οἰκουμενισμό, στή συνέχεια, ὃταν “συμφιλιώθηκε” μέ τή Μασονία[12] μέ τή Β΄ Βατικανή Σύνοδο (1962-65) παρέσχε στόν Οἰκουμενισμό τή “θεολογική” κάλυψη (βαπτισματική θεολογία, ὅρια Ἐκκλησίας) καί πρότεινε συγκεκριμένες πρακτικές γιά τήν ὑλοποίησή του, τίς ὁποῖες ἔκτοτε ἀκολουθεῖ κατά γράμμα ἡ Οἰκουμενική Κίνηση. Ὡς Ὀρθόδοξοι θλιβόμαστε ὅταν διαπιστώνουμε ὅτι οἱ Ἐκκλησιαστικοί μας Ταγοί πορεύονται καί ἐνεργοῦν στά πλαίσια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ βάσει τῆς θεολογίας καί τῶν ἀποφάσεων καί πρακτικῶν ἐπιταγῶν τῆς παπικῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου μέ τελική στόχευση τούς σκοπούς τῆς μασονίας γιά ἑνοποίηση καί συγχώνευση ὅλων τῶν θρησκειῶν !
Εἶναι προφανές ὅτι μία τέτοια προσπάθεια μέ τίς προϋποθέσεις τῆς προτεσταντικῆς καί παπικῆς ἐκκλησιολογίας καί κατά βάθος τῆς θεοσοφίας καί τοῦ τεκτονισμοῦ, εἶναι ἐντελῶς ξένη στήν ἐκκλησιαστική καί πατερική παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.  Γι’ αὐτό καί ὁ Καθηγητής τῆς Δογματικῆς καί σύγχρονος Ἅγιος, ὁ Ὃσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, χαρακτήρισε τόν Οἰκουμενισμό ὡς  «Παναίρεση», ἐνῶ
ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ  ΣΤΟΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ
ΕΙΝΑΙ  ΟΛΟΙ  ΟΙ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ  ΑΓΙΟΙ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΜΑΣ.

[1] Τά ἐπίσημα μασονικά περιοδικά κατ’ ἐπανάληψη ἔχουν δημοσιεύσει ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἦταν Μασόνος [τόν χαρακτηρίζουν: «μέγα» (Πυθαγόρας 1977, τ. 5, σ. 5),  «ἐνσυνείδητο μασόνο» (Πυθαγόρας, 1977, τ. 58-59, σ. 49), «τοῦ Ὑπάτου 33ου βαθμοῦ…μεγάλο ὁραματιστή τῆς ἑνώσεως τῶν Χριστιανῶν» (Ἰλισσός, 1973, τ. 97, σ. 41)]. Μάλιστα στίς 12.10.1972 τοῦ ἒκαναν καί μασονικό «μνημόσυνο» στήν Ἀθηναϊκή Μασονική Στοά «Ἁρμονία» (Τεκτονικό Δελτίο, 1972, τ. 104, σ. 232 κἑξ)!  Δυστυχῶς γιά τή μνήμη τοῦ Πατριάρχου, δέν ἔχει ὑπάρξει κάποια διάψευση, οὔτε κἄν ἁπλή διαμαρτυρία πρός τό Τεκτονικό Ἵδρυμα ἀπό τούς πνευματικούς «ἐπιγόνους»  του…
[2] Ἐξαιρετικά στοιχεῖα-ντοκουμέντα γιά  τή στάση τοῦ Ἁγ. Ὄρους ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει ἡ ἔκδοση Ἁγιορειτῶν Πατέρων «Ἅγιον Ὂρος, Διαχρονική μαρτυρία στούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Πίστεως», Ἃγ. Ὅρος  20142.
[3] βλ. Ἱερεμ. 13, 27,  Ἰεζεκ. 23, 43-45,  Ὠσηέ, 2, 4-7.  4, 10.  Παρόμοια λέει καί ὁ γ. Ἀναστάσιος Σιναΐτης,  PG 89, 765B.
[4]  Ἀναλυτικότερα βλ. π. Λάμπρου Φωτοπούλου, Ἕνας αἰνας Οἰκουμενισμοῦ, Ἐλεγεῖο στό νέο Ἰσραήλ, Ἀθήνα 2005, σ. 55.
[5]  Τά στοιχεῖα τῆς παραγράφου αὐτῆς μᾶς τά παρέσχε ἡ πολυετής καί μοναδική  ἐρευνητική ἐργασία τοῦ Μοναχοῦ  Ἀβερκίου, τόν ὁποῖο καί θερμῶς εὐχαριστοῦμε. Μικρό μέρος τῆς ἐργασίας αὐτῆς δημοσιεύθηκε στά πέντε ἀποκαλυπτικά ἄρθρα τοῦ  Μοναχοῦ  Ἀβερκίου, «Παγκόσμια θρησκεία και Τεκτονισμός» Α΄-Ε΄, στό Ὀρθόδοξος Τύπος  τ. 2077/10.7.15 έως τ. 2081/7.8.15 (www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/2077.pdf). Βλ. καί  Μοναχοῦ Σεραφείμ, «Ἡ μασονική προώθηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», στό www.impantokratoros.gr/741CE610.el.aspx
[6]  (Μασονικό περιοδικό) «Ἀθηνᾶ», ἔτος 1894, τευχ. 3, σ. 55-56  και τευχ. 2, σ. 26-27.
[7]  (Μασονικό) «Τυπικόν τοῦ Mυστικοῦ Συνεδρίου [30ου βαθμοῦ] τῶν Μεγάλων Ἐκλεκτῶν Ἱπποτῶν Καδός [“Ἁγίων”]», 1905, σ. 27.
[8]  (Μασονικό περιοδικό) Πυθαγόρας, ἔτος 1882, τ. 10,  σ. 291.
[9]  Ἀναλυτικότερα στά ἄρθρα τοῦ Μοναχοῦ  Ἀβερκίου, «Παγκόσμια θρησκεία και Τεκτονισμός» Α΄-Ε΄, βλ. ὑποσημ. 1.
[10]  Ὕπατον Συμβούλιον τοῦ 33ο τῆς Ἑλλάδος, ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τοῦ 32ου βαθμοῦ τοῦ ἀρχαίου καί ἀποδεδεγμένου Σκωτικοῦ Τύπου, ἐν Ἀθήναις, 1975.
[11]  Ἀναλυτικά  βλ. π. Π. Heers, «Οἱ ἱεραποστολικές καταβολές τοῦ συγχρόνου οἰκουμενισμοῦ, Ὁρόσημα στήν πρό τοῦ 1920 πορεία του», στό http://www.impantokratoros.gr/1FD9FFD7.print.el.aspx
[12] (Μασονικό περιοδικό) Ὁ Κλειδόλιθος, ἔτος 1983, τ. 15, σ. 36. 

129 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ατεκμηρίωτες ψευτιές οι μασονικές πληροφορίες. Φαντασιοπληξίες νοσηρών μυαλών. Μετά θάνατο γράφουν κάτι για μια προσωπικότητα και σπεύδουν οι ανόητοι να χαρακτηρίσουν ως μασόνους όσους αναφέρουν. Κρίμα που ο π. Αναστάσης έπεσε στην παγίδα τους.

Ανώνυμος είπε...

Θερμά συγχαρητήρια π. Αναστάσιε.
Ο λόγος σας πάντοτε νηφάλιος και τεκμηριωμένος, χωρίς να χαρίζεται και να χαϊδεύει.
Τα στοιχεία που προσκομίσατε είναι συγκλονιστικά.
Τα ερωτήματα που τίθενται ζητούν άμεσες απαντήσεις.

Ανώνυμος είπε...

Έπεσες πολύ έξω αυτή την φορά π. ΑΚΓ. Αυτά που γράφεις ποτέ δεν θα τα εννοούσε ο Άγιος του Θεού. Θέλει σεβασμό και προσοχή στα όσα είπε και έγραψε ο Άγιος. Κρίμα! Ούτε οι αποτειχισχένοι δεν θα τα διατύπωναν κατά αυτό τον τρόπο.

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ, ΣΤΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑ –
http://www.anastasiosk.blogspot.gr/2014/10/blog-post_11.html

Η απάντηση είναι καταγεγραμμένη στην επιστολή του Αγίου Παϊσίου προς το Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο «Το επιλογικό κληροδότημα της επιστολής του, είναι ενδεικτικό του εκκλησιολογικού του ήθους «Αλλά από μέσα, κοντά στην Μητέρα Εκκλησία έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας ν’ αγωνίζεται με τον τρόπον του. Το να διακόψει το μνημόσυνον του Πατριάρχου, να αποσχισθεί και να δημιουργήσει ιδικήν του Εκκλησίαν και να εξακολουθεί να ομιλεί υβρίζοντας τον Πατριάρχην, αυτό νομίζω είναι παράλογον».

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον π. Αναστάσιο.

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικό κείμενο, επί τον τύπον των ήλων

Ανώνυμος είπε...

Αξιοπρόσεκτη η σύνδεση οικουμενισμού-μασονίας

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ 12:18
Αφήστε τα περί παγίδευσής μου από τους μασόνους.
Στο κείμενό μου είμαι απολύτως σαφής : «Τά ἐπίσημα μασονικά περιοδικά κατ’ ἐπανάληψη ἔχουν δημοσιεύσει ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἦταν Μασόνος [τόν χαρακτηρίζουν: «μέγα» (Πυθαγόρας 1977, τ. 5, σ. 5), «ἐνσυνείδητο μασόνο» (Πυθαγόρας, 1977, τ. 58-59, σ. 49), «τοῦ Ὑπάτου 33ου βαθμοῦ…μεγάλο ὁραματιστή τῆς ἑνώσεως τῶν Χριστιανῶν» (Ἰλισσός, 1973, τ. 97, σ. 41)]. Μάλιστα στίς 12.10.1972 τοῦ ἒκαναν καί μασονικό «μνημόσυνο» στήν Ἀθηναϊκή Μασονική Στοά «Ἁρμονία» (Τεκτονικό Δελτίο, 1972, τ. 104, σ. 232 κἑξ)! Δυστυχῶς γιά τή μνήμη τοῦ Πατριάρχου, δέν ἔχει ὑπάρξει κάποια διάψευση, οὔτε κἄν ἁπλή διαμαρτυρία πρός τό Τεκτονικό Ἵδρυμα ἀπό τούς πνευματικούς «ἐπιγόνους» του…»

1. Νομίζω ότι η πνευματική οικογένεια του Αθηναγόρα, δηλ. το Οικουμενικό Πατριάρχείο, προστατεύοντας τη μνήμη του οφείλει να προβεί σε καταγγελία κατά του Τεκτονικού Ιδρύματος και να απαιτήσει – ακόμα και δικαστικά – την αποκατάσταση της τιμής του Αθηναγόρα. Είναι προφανές ότι δεν αρκεί μία απλή διάψευση. Γιατί δεν το έχει κάνει ; Μη μου απαντήσετε ότι το Οικουμ. Πατριαρχείο δεν ασχολείται με τέτοια θέματα. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προς τιμή του, διέψευσε ότι ο ίδιος είναι μασόνος.
2. Τα στοιχεία για τον Αθηναγόρα είναι πολύ περισσότερα από όσα αναφέρω πιο πάνω. Για κανένα άλλο εκκλησιαστικό ηγέτη δεν υπάρχουν τόσα στοιχεία για τη μασονική του ιδιότητα.
3. Το θλιβερό με τον Αθηναγόρα είναι ότι για την μασονική του ιδιότητα περισσότερο από τις ενδο-μασονικές μαρτυρίες μιλάνε τα έργα του. Δυστυχώς υπηρέτησε λόγοις και έργοις τη μασονική εκκλησιαστική και θρησκευτική πολιτική. Δέστε και τα όσα αναφέρω στο τελευταίο κεφάλαιο για τη σχέση οικουμενισμού και μασονίας. Αυτό ακριβώς δεν έκανε ο Αθηναγόρας ;
π. ΑΚΓ

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ 13.7.15 8:05 πμ
Θα σου ήμουν υπόχρεος να μου υποδείξεις πού συγκεκριμένα «έπεσα έξω» και «τι εννοούσε» ο π. Παϊσιος!
Πώς ερμηνεύεις εσύ τη φράση του Αγίου ότι ο Αθηναγόρας «αγάπησε μια άλλη γυναίκα»; Μήπως θέλεις να μας πει ότι τον επαινεί κιόλας;
Τι σημαίνει η «οργή του Θεού και ο συνασπισμός των αμαρτωλών» που γράφει ;
Πώς εξηγείς τα όσα ο Άγιος γράφει για «ψίχα πνευματική και για φλοιό πνευματικό» που δεν βρίσκει στους οικουμενιστές που είχε γνωρίσει; Πώς το καταλαβαίνεις εσύ ;

Διάβασε και την άλλη από 21.11.68 επιστολή που συνυπέγραψε με τον ηγούμενο π. Βασίλειο (Γοντικάκη) και τον π. Γρηγόριο όπου μιλάει για «ἀκατανόητα καί δυστυχῶς βλάσφημα διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν» ενεργήματα του Αθηναγόρα.
Και μη ξεχνά και ο Αγ. Παΐσιος μαζί με πολλούς του Άγ. Όρους ΔΙΕΚΟΨΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ.
Αρνήθηκε να πει ακόμα και «Πάτερ ημών» συμπροσευχόμενος με απλό παπικό γιατί όπως γράφει υπάρχει χάσμα στην πίστη!
Τι δεν κατάλαβα καλά, φίλε μου;
Δυστυχώς για τη νοοτροπία σας ο Άγιος είναι απολύτως σαφής.

π. ΑΚΓ

Ανώνυμος είπε...

Με προβλημάτισε πολύ το κείμενο.
Ο Άγιος είναι ξεκάθαρος.
Τα στοιχεία που παρατίθενται μπορούμε να τα παραβλέψουμε;

Ανώνυμος είπε...

Τσούζουν και τσιγαρίζουν τους ενόχους οι αποκαλύψεις του π.Αναστασίου και αντιδρούν πανικόβλητοι.

Ανώνυμος είπε...

Εύγε στον εκλεκτό ομολογητή κληρικό της μητροπόλεως Πατρών, π.Αναστάσιο Γκοτσόπουλο, για το πόνημά του που διαφωτίζει αρκούντως την αντιοικουμενιστική πτυχή της προσωπικότητος ενός συγχρόνου αγίου.
Είναι, άραγε, τυχαίο το γεγονός ότι όλοι οι νεότεροι άγιοι και οι καταξιωμένοι στη συνείδηση του πιστού λαού πνευματικοί πατέρες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο οικουμενισμός είναι απόβλητος από Ορθοδόξου Χριστιανικής σκοπιάς; Πώς,άραγε, μπορούμε να παραβλέψουμε αυτό το consensus, ελαφρά τη καρδία και άνευ συνεπειών για την ακεραιότητα του Ορθοδόξου Δόγματος;
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ!

Ανώνυμος είπε...

Κανένας δεν τόλμησε –εκτός ακραίων κύκλων-να πει ότι ο μέγας Πατριάρχης Αθηναγόρας ήταν τέκτονας. Είναι θλιβερό κατάντημα ένας κληρικός να σπέρνει ψεύδη πάνω στα οποία θα στηριχτούν εχθροί της Ορθοδοξίας. Ο φανατισμός δυστυχώς μπορεί να φτάσει και σε αυτά τα όρια. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κληρικός θα έγραφε τέτοια κείμενα.

Ανώνυμος είπε...

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος π. Α. Γκοτσόπουλε έχει κάνει δήλωση με την οποία αποστομώνει για να μην πω την λαϊκή φράση «βουλώνει» όλα τα στόματα «"ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, δεν έχει οιανδήποτε σχέσιν με την Μασονίαν".
Δες περισσότερα
http://katanixis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_2271.html
Σταματήστε πλέον τον κλεφτοπόλεμο.

Ανώνυμος είπε...

Ο Άγιος Παΐσιος είχε πει "ο Θεός οικονόμησε αυτά τα δύσκολα χρόνια τον καλύτερο πατριάρχη" εννοώντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Οι Άγιοι τιμούσαν τους Αρχιερείς και τους επαινούσαν. Ο Άγιος Παΐσιος με τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος είπε αυτά για τον ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ. Οι ιερείς να μάθουν να έχουν σεβασμό στους Άγιους και στους προϊσταμένους τους και να μην καταγράφουν μυθεύματα υποθετικών σκέψεων. Με αυτά που έγραψε ο π. Α. θα σκανδαλισθούν πολλοί. Την ευθύνη την έχει ο έως τώρα ανεύθυνος συντάκτης. Να μετανοήσει και να δηλώσει ότι πλανήθηκε από υπερβάλλοντα ζήλο.

Ανώνυμος είπε...

Απαράδεκτο κείμενο κ.Κωστόπουλε για έναν και μοναδικό λόγο!
Χρησιμοποιεί έναν σύγχρονο και ιδιαίτερα λαοφιλή άγιο για να διχάσει το εκκλησιαστικό σώμα σε οικουμενιστές και μη! Αυτό συνιστά σοβαρότατο παράπτωμα και πιστεύω ότι σύντομα θα επιληφθεί του σοβαρότατου ζητήματος η Μητρόπολή μας, δια του συνετού και ακέραιου Μητροπολίτου μας, καθώς και η Ιερά Σύνοδος. Οι αμφισβητούμενες κατηγορίες κατά Πατριαρχών και μάλιστα με την επίκληση ενός Αγίου μπορεί αύριο να στραφούν κατά του κ.κ.Χρυσοστόμου ή οποιουδήποτε διαφωνεί με τον π.Γκοτσόπουλο!
κ.Κωστόπουλε ευθύνη για το δημοσίευμα αυτό έχετε και εσείς καθώς δεν μπορεί να αποδέχεστε και να δημοσιεύετε κείμενα που προκαλούν διχασμό στο εκκλησιαστικό σώμα, έστω και αν δεν τα ασπάζεστε.
Προσέξτε καλά γιατί η εκκλησιαστική δικαιοσύνη δια των αρμοδίων οργάνων της θα επέμβει άμεσα, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε εξωθούμενη απο την οργή των πιστών.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Αναστάσιος έχει πολύ καλό πνεύμα και πάντα γρἀφει ορθόδοξα. Τα επιχειρήματά του είναι καταλυτικά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ανώνυμος είπε...

Στη σελιδα 292 του βιβλιου Οδοιπορεια στο Αγιο Ορος αναφερει ο συγγραφεας διαλογο που ειχε με το γεροντα Παισιο το 1983. Τα λογια του οσιου Παισιου φερονται να ειναι κατα λεξη τα ακολουθα :

Δεν ειναι δυνατο να αποσιωποιηθει το γεγονος οτι στη Ρωμη υπαρχει πολυ μασονια και Σιωνισμος, οτι υπαρχει μεγαλη διαφθορα και κοσμικο πνευμα.....
Κοιταξε, θα το πιστευες αν σου ελεγα οτι ο πατριαρχης Αθηναγορας ηταν μασονος ;Ουτε και εγω θα το πιστευα μεχρι που μου εδειξαν τα εγγραφα, τα οποια πιστοποιουσαν τους βαθμους του στη μασονια και τις αποδειξεις των συνταξεων που επαιρνε ως μασονος.

Ανώνυμος είπε...

Μα είναι δυνατό ιερέας της Αγίας μας Εκκλησίας να αναπαράγει με την υπογραφή του συκοφαντίες για σπουδαίες μορφές της Εκκλησίας. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσα τεκτονικά περιοδικά ως βάση για να εκτοξεύσω κατηγορίες εναντίον μακαριστών ανδρών. Παιδαριώδες το περί ενστάσεως της πνευματικής οικογένειας των αειμνήστων για να διαψεύσουν τα περί μασονικής ιδιότητος. Με αλαφριά καρδιά κατηγορούν πολλούς εκκλησιαστικούς για μασονισμό.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 13 Ιουλίου 2015 - 5:45 μ.μ. εσὐ και μόνο εσύ διχάζεις τον λαό!
Ποιος σε πλήρωσε πες μας. Και πόσα σε πλήρωσε για να στηρίζεις τον Οικουμενισμό.

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνω με τον παραπάνω ανώνυμο που έγραψε ΣΩΣΤΑ
" Τσούζουν και τσιγαρίζουν τους ενόχους οι αποκαλύψεις του π.Αναστασίου και αντιδρούν πανικόβλητοι. "

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ, Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ
ΑΚΟΜΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΟΥΜΕ...

Ανώνυμος είπε...


Πολλές ευχές σε όσους συνέβαλλαν στήν δημιουργία τού παρεκκλησίου τού Οσίου Παϊσίου πρός ευλογία τών πιστών τής Πάτρας.Κατά δεύτερο λόγο τώρα επειδή βλέπω μεγάλη διαμάχη γύρω από το έντυπο πού κυκλοφόρησε ο μαχητικός πατήρ Αναστάσιος Γκοτσόπουλος αφού κατ΄ αρχάς τον συγχαρώ για την προσπάθειά του αυτή να τονώσει τό Αντιπαπικό καί κατ΄ ακολουθίαν Αντι-Οικουμενιστικό πνεύμα τών πιστών ( πού πρέπει να είναι καί πνεύμα όλων τών Ορθοδόξων στήν εποχή μας ιδιαίτερα)παραθέτοντας τήν επιστολή Παϊσίου τολμώ να ειπώ ότι:------------- Καλή η αναφορά στήν άγνωστη για τούς πολλούς επιστολή τού Αγίου πατρός αλλά ο π. Αναστάσιος προχώρησε σε μία υπερβολή καί φόρτωσε στίς 2 σελίδες τής επιστολής, άλλες 5 δικές του! Έλεος βρέ παιδιά, έλεος...Ολόκληρα κατεβατά εντόνων καί ατόνων γραμμάτων, παραπομπών, καί επαναλήψεων καί πάει λέγοντας...Ποιός θα τα διαβάσει όλα αυτά; Καί τί θα κρατήσει ο απλός πιστός στό απλό μευαλό του; -------------------Νομίζω ότι θα αρκούσε μία μόνο απλή ,πρακτική, καί κατανοητή σελίδα δίπλα στίς 2 σελίδες τού Αγίου Πατρός για την "αντιπαπική ενημέρωση" τού κόσμου, άν καί εδώ είχαμε την εορτή τού Οσίου Παϊσίου δεν είχαμε Θεολογικό Συνέδριο! --------------ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: μή προχωρούμε σε υπερβολές "νά γράψω καί το ένα, να γράψω καί το άλλο..." καί δώστου από εδώ, δώστου από εκεί φθάνουμε στήν μή ωφέλεια ουδενός πλήν τού εσωτερικού εαυτού μας. Τιμώ καί σέβομαι τόν π. Αναστάσιο αλλά νομίζω εδώ πέσαμε σε υπερβολές.

Αττικός
Ανώνυμος είπε...

Καλως επραξε ο πΑναστασιος!
Δυστυχως,ο λαος ειναι ακατηχητος και ευκολοπιστος ......
Διοτι καθε ενας που διδασκει διαφορετικα απο αυτα που μας εχουν παραδωθει ,ακομα κ αν νηστευει κ αν παρθενευει,καν προφητευει,αυτος λυκος λογιζεται αφου εργαζεται τον αφανισμο των προβατων λεγει ο αγιος Ιγνατιος ο Θεοφορος.
Ο αγιος Μελετιος εβγαλε κ στοιχους για να μας αφυπνισει:
''Μη πειθεσθε-λεγει ,μοναζουσι μηδε τοις πρεσβυτεροις,
Εφ'οις ανομως λεγουσι κακιστως εισηγουνται.
Και τι φημι μοναζουσι και τι τοις πρεσβυτεροις;
Μηδ'επισκοποις ηκετε τα μη λυσιτελουντα,..
Πραττειν και λεγειν και φρονειν
Δ ο λ ι ω ς π α ρ α ι ν ο υ σ ι ν .
Τις ευσεβης σ ι γ η σε ι ε ν ;;;[τις ευσεβης σιγησειεν!]
Τις ολως η ρε μ η σ ε ι ;;;[[[τις ολως ηρεμησει;;;;;]]]

Και γαρ την συγκαταθεσιν η σι-ωπη σημαινει...
Επαινετος ο πολεμος,γνωριζεται πολλακις,...
Και
Μ α χ η κρειττων δεικνυται
Ψυχο-βλαβους ει-ρη-νης!
Βελτιον γαρ α-φιστασθαι
Τοις ου καλως φρονουσι[[[.....μαχη....αφιστασθαι]]]
Η τουτοις επακολουθειν,...........
Κ α κ ω ς ο μ ο ν ο ο υ ν τ ε ς ,....[ομως]
Χωριζομενους του Θεου και τουτοις ενουμενους''
...ο λαος Του Θεου εκπεμπει σημα ''οχι αλλα λαθη οχι αλλες αιρεσεις
Ουτε και σχισματα''!
Ο Αθηναγορας εγινε συνιδρυτης του αθεου ΠΣΕ[1948] ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ Κ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ.
Η '' αρσις των αναθεματων'' ειναι μια αποδειξις.
Οταν διεκοψαν το μνημοσυνο του [1970] το αγ.Ορος κ οι τρεις γνωστοι μητροπολιτες
Ελευθερουπολεως Αμβροσιος,Φλωρινης Αυγουστινος,και Παραμυθιας Παυλος,...
Ο Αθηναγορας βεβαιως δεν τιμωρησε κανεναν αλλα το κακο που εκανε ηταν πως συνεχισε
Την ενωτικη του πορεια μετα των λατινων.
Νομιζω ειχε αντιδρασει ο τοτε αρχ/πος Χρυσοστομος Χατζησταυρου,για αυτους που αντιδρουν
Σημερα...
Τελειωνοντας ,επειδη αγαπουμε την εκκλησια κ θελουμε ολους σε/σωσμενους,πρεπει να καταλαβουμε
Ποσο επιζημιες υπηρξαν οι αιρεσεις στην ιστορια της Εκκλησιας και εκπεμπουμε σ.ο.σ ,..
Οχι αλλα λαθη! Οχι αλλες αιρεσεις κ σχισματα! Δεν θα αφησουμε τους Πατριαρχες μας
Να απολεστουν!Ας εχει Δοξα Ο Μεγαλοδυναμος Θεος και ας φωτισει ολη την εκκλησια -μας!π
...

Ανώνυμος είπε...

Ο Κωστόπουλος 5.45 είναι φιλοΠατριαρχικός και φιλοΟικουμενιστής. Δεν το έχει κρύψει σε σχόλια με τα οποία υπερβολικά υπερασπίζει το Πατριαρχείο. Τον έχουν βάλει στο μάτι πολλοί αντιοικουμενιστές με λεξιλόγιο ότι και τόσο κολακευτικό για αυτόν.
Το ότι όμως δημοσιεύει και την αντίθετη πλευρά είναι προς τιμή του.
Ο π. Γκοτσόπουλος γνωστός σε όλους για τις απόψεις του.
Το εκβιαστικό σου δίλημμα δεν είναι χριστιανικό. Με αυτό τον τρόπο μόνο είσαι μιμητής των νονών της νύχτας που εκβιάζουν κάτω από την μέση.
Ντροπή σου.
Προσκαλώ και τους δυο Αναστάσιους σε γράψουν εκεί που σου αρμόζει ….

Ανώνυμος είπε...

Στο βιβλίο «Οδοιπορία στο Άγιο Όρος» τοῦ Λορέντζο Ντιλέττο, στη σελίδα 292, ο πατήρ Παΐσιος λέγει: «Δεν εἶναι δυνατόν να αποσιωπηθεί το γεγονός ότι στη Ρώμη υπάρχει πολύ μασονία και σιωνισμός, ότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά και κοσμικό πνεύμα… Κοίταξε, θα το πίστευες αν σοῦ έλεγα ότι ο Πατριάρχης Αθηναγόρας ήτανε μασόνος; Ούτε και εγώ το πίστευα, μέχρι πού μοῦ έδειξαν έγγραφα, τα οποία πιστοποιούσαν τους βαθμούς του στη μασονία και τις αποδείξεις τῶν συντάξεων πού έπαιρνε ως μασόνος».
http://blogs.sch.gr/savvop-nik/2014/11/22/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87/

Το βιβλιο το εχω στη κατοχη μου εδω και αρκετα χρονια και ο συγγραφεας παραθετει απλα τα γεγονοτα που συνεβησαν στη περιοδεια του στο Αγιο Ορος το 1983

Ανώνυμος είπε...

Μην γράφεις για εκκλησιαστικά να γράψεις πάτερ για επιστημονική φαντασία θα κερδίσεις και χρήματα και δόξα στο λογοτεχνικό στερέωμα. Χειρότερη παραποίηση των λόγων αγίου ούτε αιρετικοί δεν θα μπορούσαν να κάνουν.

Ανώνυμος είπε...

Ρε ιστολόγε μην δημοσιεύεις όλα όσα σου στέλνουν. Διάβασε και μετά βάλτα. Αυτό το άρθρο μπάζει από παντού

Ανώνυμος είπε...

Θεέ μου μεγαλοδύναμε. Αυτό το διάβασα για πρώτη φορά: //Κοιταξε, θα το πιστευες αν σου ελεγα οτι ο πατριαρχης Αθηναγορας ηταν μασονος; Ουτε και εγω θα το πιστευα μεχρι που μου εδειξαν τα εγγραφα, τα οποια πιστοποιουσαν τους βαθμους του στη μασονια και τις αποδειξεις των συνταξεων που επαιρνε ως μασονος// αυτά τα γράφει ο 7.49 αν είναι έτσι να γίνω και εγώ μασόνος για να βγάλω μια συνταξούλα. Εδώ μέσα γράφουν αδελφοί εν Χριστώ που παίρνουν ληγμένα.

Ανώνυμος είπε...

Έλεος!
Όχι πλέον γραφτά του Α.Γ.
Δεν τα ανέχω.
Μου ανεβάζουν την πίεση.

Ανώνυμος είπε...

"Προσέξτε καλά γιατί η εκκλησιαστική δικαιοσύνη δια των αρμοδίων οργάνων της θα επέμβει άμεσα, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε εξωθούμενη απο την οργή των πιστών".
Ποιος είσαι συ 5:45 που απειλείς κι από πάνω;
Σε έτσουξαν και σε τσιγάρισαν οι αποκαλύψεις του παπα-Τάσου;
Η τρομοκρατία των ενόχων δε θα περάσει!

Ανώνυμος είπε...

"Ευλογημένα τα στόματα τα διαμαρτυρόμενα κατά των αντορθοδόξων ενεργειών του Πατριάρχου και ευλογημέναι αι γραφίδες αι στηλιτεύουσαι τας εν τη Πίστει ακροβασίας αυτού. Αγών συνεχής και ακατάπαυστος κατά των ενεργειών του Πατριάρχου."
π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ, σελ. 92
Εξαιρετικά αφιερωμένο στους υποστηρικτές του "μεγάλου" Αθηναγόρα.

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ, την ευχή σας

Ανώνυμος είπε...

Παιδιά είδατε την θέση του Θεολόγου κ. Παναγιώτη Νούνη υπερ του π. Αναστάσιου;
Υπάρχει στο http://apologitikaa.blogspot.gr/2015/07/h.html

Ανώνυμος είπε...

Δεν βλέπω ωφέλεια. Κάθε κείμενο πρέπει να μας βοηθά στον πνευματικό μας καταρτισμό. Αυτό μας αποπροσανατολίζει και δημιουργεί σύγχυση.

Ανώνυμος είπε...

Μια απλή ερώτηση: Ποια η ωφέλεια από τις ορθές ή ψευδείς αποκαλύψεις;
Βοηθούν η παραπλανούν;
Ενισχύουν ή απομακρύνουν;

Ανώνυμος είπε...

Γράψτε ότι σας αρέσει καλέ μου π. Αναστάσιε. Για εμένα η βάση ως πηγή των τεκτονικών περιοδικών είναι σαθρή. Ως εκ τούτου το οικοδόμημα των σκέψεων σας και των συμπερασμάτων σας χωρίς καμία αξία. Είναι κίβδηλα. Η καλύτερη τιμή στον νέο μας Άγιο θα ήταν η παράθεση κειμένων του χωρίς περεταίρω αρμολογίες.

Ανώνυμος είπε...

Προς 12:25 14/7: η πίεση έπρεπε να σου ανεβαίνει όταν βλέπεις συμπροσευχές, σκανδαλώδεις οικουμενιστικές εκδηλώσεις και δηλώσεις και προδοτικά ανακοινωθέντα και κείμενα κι όχι όταν διαβάζεις κριτικές των πιο πάνω ατοπημάτων.

Ανώνυμος είπε...

Κάποιος σχολιαστής επέσεισε το "φόβητρο" της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης.
Επιεικέστατα ατυχής, κατά τη γνώμη του, η αναφορά του σ αυτή.
Η εκκλησιαστική δικαιοσύνη, θεωρητικά τουλάχιστον, όταν εφαρμόζεται και απονέμεται οφείλει να στοιχείται στην ακλινή γραμμή των Θείων και Ιερών κανόνων, των Θεόθεν, εν Αγίω Πνεύματι, τεθεσπισθέντων.
Και οι Θείοι και Ιεροί κανόνες είναι γνωστό τοις πάσι τι διαλαμβάνουν σχετικά με τις συμπροσευχές Ορθοδόξων και αιρετικών.
Επίσης τυγχάνει αρκούντως γνωστό τι προβλέπει η εκκλησιαστική δικαιοσύνη για όσους διατυπώνουν ετεροδιδασκαλίες είτε προφορικά είτε υπό μορφή γραπτών κειμένων.
Ακόμη η εκκλησιαστική δικαιοσύνη επιτάσσει ουδείς να καταδικάζεται στην εσχάτη των πνευματικών ποινών αναπολόγητος.
Αν, λοιπόν, εφαρμοζόντουσαν οι διακελεύσεις της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης κάποιοι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, υπόλογοι για σοβαρά ιεροκανονικά παραπτώματα που εμπίπτουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, θα έπρεπε να λογοδοτήσουν σχετικώς και ενδεχομένως να υποστούν τις προσήκουσες κυρώσεις και ο νοών νοείτω...
Ας αφήσουν, λοιπόν, κάποιοι κατά μέρος την επίκληση της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης γιατί "μάλλον θόρυβος γίνεται"!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Προς ανωνυμο 12:22

Αν λοιπον το κρινεις γινε μασονος να βγαλεις και καμια συνταξη αν αυτα ειναι τα κριτιρια σου.

Μου αρεσει που επικαλεισαι το Μεγαλοδυναμο Θεο. Εχεις βγαλει και συμπερασμα οτι καποιοι παιρνουν και ληγμενα.

Λοιπον, πατερα Αναστασιε πολλα συγχαρητηρια για το αξιολογωτατο αρθρο σας το οποιο βαζει σε μια σειρα πολλα πραγματα. Δειχνει οχι μονο τα εργα του σκοτους, αλλα και ποιοι ειναι οι υποστιριχτες τους. Η επιστολη αυτη ειναι παρα πολυ γνωστη και λεγει τα αυτονοητα. Παρομοια επιστολη με επισης καυστικο τροπο ειχε στειλει και ο πατερας Επιφανιος Θεοδωροπουλος

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_3210.html

Ανώνυμος είπε...

Η αλήθεια πρέπει να λάμψει. Και η αλήθεια είναι πικρή. Και είναι δυστυχώς αλήθεια ότι εδώ και έναν αιώνα το πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης έχει υποστεί οικουμενιστική μετάλλαξη και κατέχει τα σκήπτρα της μειοδοσίας σε θέματα που σχετίζονται με την προάσπιση του δόγματος.

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικά τεκμηριωμενο.. για οσους δεν αρκουν τα τεκτονικα εντυπα, τα μνημοσυνα κλπ και οι μη διαψευσεις τους απο τους επιγονους του πατριαρχη ας πουν τι θα τους καλυπτε πραγματικα... μηπως θα ηθελαν δημοσια επιβεβαιωση του ιδιου του Αθηναγορα για να πειστουν; Ειναι φανερο φυσικα τι θελουν.. φαινεται και απο την "αγανακτηση" ενος αναγνωστη που κα ει λογο για παρεμβαση της δικαιοσυνης!! Αν ειναι δυνατον..!
Δεν μπορουσε να βγει κατι απο αυτο το φυλλαδιο.. καθε προταση του πιο σημαντικη και καιρια απο την προηγουμενη..
Πολλα πολλα συγχαρητηρια για την παρρησια κυριως και επειτα για τις γνωσεις και την πληρη επιχειρηματολογια του ιερεως.

Ανώνυμος είπε...

ΑΡΝΟΥΜΑΙ
Να διαβάσω κείμενα πολεμίων της ΕΝΟΤΗΤΑΣ των Χριστιανών. Ανθρώπων που παντού βλέπουν εχθρούς και νομίζουν ότι αυτοί ως νέοι φωστήρες κρατούν και σώσουν την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Ανθρώπων που κατηγορούν κοσμήματα αγίων Πατριαρχών με τρόπο που ούτε χιλιαστές δεν θα το έκαναν.
Οι ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ να αρκεστούν στα καθήκοντά τους τα λειτουργικά.
Υπάρχουν ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για να μας διαφωτίσουν και όχι ανεύθυνοι.

Ανώνυμος είπε...

Δεν γνωρίζω αλλά θα παρακαλέσω τον π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο να μου μεταφέρει απόψεις γραπτές του αοιδίμου Αγίου των Πατρών Γερβασίου Παρασκευοπούλου. Κάνω την ερώτηση αυτή διότι ο π. Αναστάσιος θεωρεί πως είναι πνευματικός απόγονος του Εκκλησιαστικού αυτού Ανδρός. Είχε ξεστομίσει τέτοια πράγματα ο Άγιος Γέροντας;
Ο μακαριστός Κατηχητής Γεώργιος Οικονόμου τι έλεγε;
Ταπεινά υποδεικνύω όταν θέλεις να γράφεις πάτερ μου να συμβουλεύεσαι τον πνευματικό σου και άλλους πνευματικούς ανθρώπους. Πρόσεξε μήπως πάνω στην καλή σου διάθεση πατήσεις την πεπονόφλουδα τόσο του σχίσματος όπως ο φίλος σου Αρτέμιος ή της αποτειχήσεως.
Ως προς τον κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο γνωρίζω ότι είναι υπερασπιστής των απόψεων του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και θα τολμούσα να πω ότι καλοβλέπει τον οικουμενισμό. Σας παρακαλώ κ. Κωστόπουλε να μην δημοσιεύσεις ξανά τέτοια διχαστικά κείμενα που δεν ωφελούν αλλά προξενούν μάλλον κακό.
Δημήτρης

Ανώνυμος είπε...

Όποιος θεωρεί αναξιόπιστη πηγή τα μασονικά περιοδικά προφανώς καθίσταται τελείως άσχετος επί του θέματος... Ας μάθει λοιπόν ότι αυτά που γράφονται σε παρόμοια περιοδικά είναι αδιαμφισβήτητα αφού αυτά τα περιοδικά δεν κυκλοφορούν οπουδήποτε ούτε μπορεί να τα έχει στη διάθεση του ο καθένας... Αλλά πως; Πρέπει να βρεθεί κάτι ώστε να αποδειχθούν μπαρούφες τα παραπάνω... Αφού δεν συμφέρουν πώς να το κάνουμε; Τσούζουν..

Ανώνυμος είπε...


Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης ήταν Τέκτονας (Μασόνος) όπως όλοι γνωρίζουν. Αυτό δεν εμπόδισε να είναι Άγιος της Εκκλησίας.
Ας πρεσβεύει για όλους μας ο Άγιος.

Ανώνυμος είπε...

Προς Δημήτρη: γιατί ανακατεύεις στην όλη υπόθεση το μακαριστό π.Γερβάσιο; Ποια σχέση έχει η παρείσακτη αναφορά σου με το συζητούμενο θέμα;

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστή και απαραίτητη ήταν η δημοσίευση του παρόντος άρθρου που ενώνει όλους τους Ορθοδόξους. Μόνο ενωτικό είναι αυτό το άρθρο και να πάψουν οι φλύαροι ανώνυμοι που το χαρακτηρίζουν επειδή τους τσούζει, ως διχαστικό.
Καθόλου διχαστικό δεν είναι.

Ανώνυμος είπε...

Αν ο Χρυσόστομος Σμύρνης ήταν Μασόνος δεν είναι άγιος.
Και αν είναι άγιος σίγουρα δεν θα ήταν Μασόνος.

Ανώνυμος είπε...

Ρώτησα για τον π. Γερβάσιος διότι ο π. Αναστάσιος είναι πνευματικός επίγονος του Αγίου Γέροντος. Στην Σχολή του γαλουχήθηκε και ανδρώθηκε. Δεν γνωρίζω ποία ήταν η στάση του Αγίου Γέροντα και θέλω από το «εγγόνι» του να μάθω.
Δημήτρης

Ανώνυμος είπε...

Τα κείμενα του π.Αναατασίου δεν είναι διχαστικά αλλά διαφωτιστικά και αφυπνιστικά.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε δημητρη μαθε σε παρακαλω πολυ πως δεν ειναι ολοι για ολα. Ο π.Γερβασιος ασχοληθηκε με αλλα θεματα.

Ανώνυμος είπε...

Έχω ακούσει ότι ο π. Γερβάσιος ήταν ήπιος. Όταν είχε έλθει ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης για να πρωτοστατήσει σε αντικαρναβαλικό αγώνα ο π. Γερβάσιος δεν συμφώνησε και είπε στα πνευματικά του παιδιά να μην λάβουν μέρος. Ο πραγματικοί ηγέτες γνωρίζου πότε και γιατί να διαμαρτυρηθούν. Τώρα ο π. Αναστάσιος με αφορμή την εορτή και κείμενα του Αγίου Παϊσίου έβγαλε χολή εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των αοιδίμων στελεχών του. γιατί δεν συμπεριλαμβάνει άλλα Πατριαρχεία και Πατριάρχες που είναι οικουμενιστές και έχουν φιλικές σχέσεις με παπικούς; Να υποθέσω ότι είναι όργανο της τρίτης Ρώμης;

Ανώνυμος είπε...

Ανωνυμε 4:31 απο οτι φαινεται οι "υπευθυνοι" οπως λες και το γραφεις και με κεφαλαια μαλιστα σε ενημερωνουν εγκαιρα και εγκυρα με αποτελεσμα να θεωρεις διχαστικο αυτο το κειμενο και οχι για παραδειγμα τις προκλητικες κινησεις του πατριαρχη... αληθεια θα ηθελα πολυ να ακουσω την αποψη σου για το "αγιο κορανι" οπως το αποκαλεσε ο πατριαρχης αυτο το κοσμημα και ο αγιος ανθρωπος κατα τα λεγομενα σου.. να φανταστω οτι θεωρεις εχθρους της εκκλησιας και ολους τους αγιους του 20ου αιωνος που καταδικαζουν παρομοιες συμπεριφορες; ή τους αγιορειτες πατερες που ευκαιρως ακαιρως τον τελευταιο καιρο εφιστουν την προσοχη ολων σε αυτα τα ζητηματα; αληθεια πες μας πως το εχεις στο μυαλο σου; νομιζω αρκετοι αναγνωστες θα ηθελαν να καταλαβουν τον "τροπο σκεψης" σου.

Ανώνυμος είπε...

Για σένα φίλε που λες ότι δεν ήταν μασόνος ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης ας ανοίξεις κανένα βιβλίο και να διαβάσεις εφημερίδες θρησκευτικές της εποχής που ανακοινώθηκε η αγιότητά του για να δεις ότι ήταν με ντοκουμέντα και ομολογία του. Ο ίδιος το έλεγε ότι ήταν τέκτονας και όχι τα μασονικά περιοδικά από τα οποία παίρνει αφορμή ο παπά Γκοτσόπουλος. Σε αλληλογραφία του με τον μασόνο ελευθέριο Βενιζέλο το αποκαλύπτει. Διάβασε τα περισπούδαστα άρθρα του ομολογητή Νίκου Ψαρουδάκη επί του θέματος για να μάθεις.
Ναι ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης ήταν μασόνος και είναι Άγιος της Εκκλησίας. Είναι Άγιος Αναγνωρισμένος από την Εκκλησία της Ελλάδας και όχι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτό μήπως σου λέει κάτι;

Ανώνυμος είπε...

Στα περί μασονίας απαντά ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Αν και αμφισβητώ το ότι οι κατηγορούμενοι υπό του ιερέως Αναστασίου Γκοτσόπουλου υπήρξαν Μασόνοι. Αυτό είναι βλασφημία από μέρους του.

Σκιά ωστόσο στην αγιοκατάταξη του Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου έρριψεν η καταγγελία ότι ο μάρτυς Ιεράρχης υπήρξε μασόνος, μέλος τής Στοάς «Ιωνία» Σμύρνης κατά τα έτη 1919-1922. Εκτενή απάντηση στην κατηγορία εδώσαμε και εμείς από των στηλών της «Εκκλ. Αλήθειας» (16-12-92) ισχυριζόμενοι ότι, και αν ακόμη γίνει δεκτόν ότι όντως υπήρξε μασόνος ο άγιος -πράγμα που αμφισβητείται ζωηρώς-, το μαρτυρικό του τέλος λειτουργεί, κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας ως λουτρό βαπτίσματος. Στο ορθόδοξο Αγιολόγιο έχουμε αναγνώριση ως αγίων ανθρώπων που εμαρτύρησαν υπέρ Χριστού, έστω και αν ήσαν αβάπτιστοι. Και ο άγιος Σμύρνης Χρυσόστομος εμαρτύρησεν όχι μόνο υπέρ Πατρίδος αλλά και υπέρ Πίστεως.
Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/kargakos_chrysostom/Introduction.htm
Δεν θα παραθέσω άλλο κείμενο αυτό μιλάει περίτρανα περί της μασονικής ιδιότητας του Αγίου.
Καλό είναι να πάψουν να μιλάνε όσοι δεν γνωρίζουν.

Ανώνυμος είπε...

Κατηγορείς τον Αθηναγόρα ότι ανέτρεψε τους ιερούς Κανόνες κλπ. Από το να γράφεις με άσφαιρα πυρά για εντυπώσεις και σκανδαλισμό κάνε μια μηνυτήριο αναφορά στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και μία στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έχεις εμπειρία και γνωρίζεις από αναφορές. Τώρα ήλθε η ώρα για ανώτερα κλιμάκια.

Ανώνυμος είπε...

Πτυχιούχος θεολογίας μπορεί να είσθε. Όμως είσθε άγευστος από εκκλησιαστική παράδοση και θεολογική πράξη. Σταματήστε τις δημοσιογραφικές σας εμφανίσεις, κάνουν κακό, γιατί παραποιείται τα πάντα κατά τρόπο όχι Ορθόδοξο αλλά παπικής ιεράς εξέτασης.

Ανώνυμος είπε...

Αιδεσιμολογιώτατε πρωτοπρεσβύτερε π. Αναστάσιε Γκοτσόπουλε, δεν αμφισβητώ τις αγνές σας προθέσεις, και το ακραιφνώς Ορθόδοξο φρόνημά σας, και το ήθος σας. Μετά από τα όσα διάβασα, περί Πατριαρχών τεκτόνων, και τα υπονοούμενα περί συμπροσευχών με πάπα κλπ ένα περιμένω από σας: Να διακόψτε το μνημόσυνο όσων μνημονεύουν αυτούς που εξέφυαν από το Ορθόδοξο Δόγμα και κατακρεούργησαν του Ιερούς Κανόνες. Μόνο κατά αυτό τον τρόπο θα μου αποδείξετε πως δεν τους μοιάζετε με τους καταφρονητές των ιερών και οσίων, αλλά είσθε γνήσιο Τέκνο της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
Αναμένω.

Ανώνυμος είπε...

Ο εκνευρισμός κάποιων μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του π.Αναστασίου κλιμακώνεται και εντείνεται. Δεν μπορούν οι λεγάμενοι να υποφέρουν την αλήθεια. Ποιος τους φταίει όμως;

Ανώνυμος είπε...

Ανωνυμε 8:26 μαλλον δεν μπηκες στην διαδικασια καν να διαβασεις την επιστολη του οσιου.. και οχι μονο αυτο.. σχολιαζεις κι ολας... αφου στην επιστολη αναφερεται ξεκαθαρα πως δεν ειναι λυση η διακοπη μνημοσυνου!! Ετσι νομιζει οτι αποδεικνυεσαι γνησιο τεκνο οπως λες;;

Ανώνυμος είπε...

Ανωνυμε 8:11 νομιζω θα βοηθουσες τον πατηρ Αναστασιο αν τεκμηριωνες κι ολας τα περι ασχετοσυνης του με την εκκλησιαστικη παραδοση. Οχι τιποτα αλλο απλα φαινεται το αχτι σου

Ανώνυμος είπε...

Αυτόκλητε υπερασπιστή 2.45 του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Αναστάσιου Γκοτσόπουλου μου κάνεις επίπληξη με αυτό που μου γράφεις «μαλλον δεν μπηκες στην διαδικασια καν να διαβασεις την επιστολη του οσιου.. και οχι μονο αυτο.. σχολιαζεις κι ολας... αφου στην επιστολη αναφερεται ξεκαθαρα πως δεν ειναι λυση η διακοπη μνημοσυνου!!».
Το μόνο που θα κάνω είναι να αντιγράψω αυτά τα οποία έγραψε ο συντάκτης Πρωτοπρεσβύτερος της Αποστολικής Εκκλησίας των Πατρών π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος:
«Ἔτσι, μπροστά σέ αὐτό τό ξεθεμελίωμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, ὁ ἁγιορειτικός μοναχισμός (Μονές, Σκῆτες καί Κελιά) ἀκολουθώντας τή μακραίωνη ἐκκλησιαστική καί κανονική παράδοση[2] ἔπαψαν νά ἀναγνωρίζουν τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα ὡς Ὀρθόδοξο Πατριάρχη καί διέκοψαν τή μνημόνευση τοῦ ὀνόματός του (ἀπό τό 1970 μέχρι τό θάνατό του (7.7.1972) σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιά τήν οἰκουμενιστική του πολιτική. «Ἡ διακοπή τοῦ Μνημοσύνου ἀποτελεῖ ἄρνησιν καί πράξιν ἀντιστάσεως, ἐν ὄψει διαγραφομένου κινδύνου», τόνιζε προφητικά ἡ Ἱ. Κοινότητα σέ ἔγγραφό της.
Σέ αὐτούς πού πρωτοστάτησαν στήν τολμηρή καί ὁμολογιακή αὐτή ἐνέργεια ἐναντίον τοῦ Ἀθηναγόρα ἀνῆκε καί ὁ Ἃγ. Παΐσιος»
Αυτά για τα έγραψε για τον Πατριάρχη Αθηναγόρα την μεγίστη αυτή βιβλική και θεολογική μορφή του 20ου αιώνα.
Συνεχίζει αλλού ο συντάκτης Πρωτοπρεσβύτερος της Αποστολικής Εκκλησίας των Πατρών π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος:
«Δυστυχῶς, ἐπιβεβαιώνονται ἢδη τά λόγια τοῦ Ἁγίου: Ὀρθοδόξοι Πατριάρχες προσφέρουν ὡς δῶρο τό… «Ἃγιο Κοράνιο», ὃπως ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ χαρακτήρισαν τό ἀπόσταγμα τῆς “πνευματικότητας” τοῦ Μωάμεθ! Πατριαρχικά χείλη παρέχουν τό “θεολογικό” ὑπόβαθρο τοῦ διαθρησκειακοῦ συγκριτιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, μέ τήν ἀναφορά σέ «ἀββραμιαῖες» μονοθεϊστικές θρησκεῖες (στήν ἲδια θρησκευτική “οἰκογένεια” Ὀρθοδοξία, Ἰουδαϊσμός καί Ἰσλάμ)! Συμπροσευχές μέ ὃλες τίς θρησκεῖες στήν Ἀσίζη, στή Γροιλανδία κοκ στή διακονία τοῦ πρακτικοῦ-λαϊκοῦ διαθρησκειακοῦ συγκρητισμοῦ, γιά νά συνηθίζει σιγά-σιγά ὁ λαός μας!»
Αφού λοιπόν «ἐπιβεβαιώνονται ἢδη τά λόγια τοῦ Ἁγίου» ο Πρωτοπρεσβύτερος της Αποστολικής Εκκλησίας των Πατρών π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος να σταματήσει το μνημόσυνο όσων μνημονεύουν αυτούς. Και το λέγω πρακτικά και ξεκάθαρα να μην μνημονεύει τον Μητροπολίτη του που μνημονεύει αυτόν που μηράζει Κοράνια και κάνει συμπροσευχές κ.λ.π.
Όλα τα υπόλοιπα είναι μόνο για να το παίζει φωστήρας και αγωνιστής και να την κάνει στην δυσκολία όπως ο λαγός.

Ανώνυμος είπε...

Στη δεκαετία του 1980 κυκλοφόρησε επιστολή χειρόγραφη του οσίου Παισίου με θέμα το 666 και τον Αντίχριστο. Αυτή την επιστολή που σημειωτέον ήταν υποβολιμαία, την ανήρεσε θεολογικότατα ο π. Βασίλειος Βολουδάκης! Παρακαλώ: ένας άγιος πέφτει σε τέτοια χονδροειδή λάθη και πέφτει θύμα κάποιων (εν προκειμένω μοναχού, μακαρίτη πια..) για να γράψει για κάποιο θέμα;
Για τους μασόνους όλοι όσοι βρίσκονται σε υψηλές θέσεις είναι μέλη της μασονίας. Μόνο που το δημοσιεύουν μετά τον θάνατό τους. Αλήθεια μπορεί κάποιος να ερευνήσει τα άδυτα της μασονίας και να αποδείξει την αλήθεια όσων κατά καιρούς ισχυρίζονται;
Οι φιλικοί κατ'αυτούς υπήρξαν μασόνοι....
- Γιατί τώρα θυμήθηκε ο ΑΓΚ τους συγκεκριμένους πατριάρχες; Οι οποίοι έχουν κοιμηθεί προ αμνημονεύτων χρόνων; τι εξυπηρετεί;
-Στην Εκκλησία ισχύει το ό,τι παντού, πάντοτε και υπό πάντων επιστεύθη, και όχι μεμονωμένες απόψεις, ακόμη και αγίων, που θα πρέπει να τις δει κανείς και στις συγκεκριμένες συνθήκες που εγράφησαν. Εξάλλου υπάρχουν τοποθετήσεις άλλων αγίων σε σχέση με τους διαλόγους και την Καθολική Εκκλησία που κινούνται σε διαφορετικόμήκος κύματος( π.χ. άγ. Φιλάρετος Μόσχας-είχε δημοσιευθεί κείμενό του στο blog αυτό).
Τελικά μας διχάζουν οι άγιοι;
Ιφ

Ανώνυμος είπε...

H επιστολή του οσίου έχει και άλλη ανάγνωση απ'αυτή που επιχειρεί ο ΑΓΚ. Ας προσέξει ο ΑΓΚ τί τονίζει ο όσιος για τους ομοιδεάτες του, μάλιστα σεμια εποχή προγενέστερη! Τί θα έλεγε σήμερα για το ήθος-ύφος των και τάχα αντι-οικουμενιστών;

Ανώνυμος είπε...

Διαβασε την επιστολη απο το "Εις καιρους μας βλεπομεν...ενομισαν οτι μπορουν να κανουν και δικη τους ανεξαρτητη Εκκλησια" ο Αγιος ειναι ξεκαθαρος "δεν ειναι καθολου καλο να αποχωριζωμεθα την Εκκλησια καθε φορα που θα πταιη ο Πατριαρχης αλλα απο ΜΕΣΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ. Το να διακοψει το μνημοσυνο του Πατριαρχου να απαποσχισθη και να δημιουργηση ιδικην του Εκκλησια και να εξακολουθει να ομιλει υβριζοντας τον Πατριαρχην, αυτο, νομιζω ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ".

Ανώνυμος είπε...

"Αυτά για τα έγραψε για τον Πατριάρχη Αθηναγόρα την μεγίστη αυτή βιβλική και θεολογική μορφή του 20ου αιώνα" αποφάνθηκε παντελώς ανιστόρητα ο 4:19.
Μήπως θυμάται τι δήλωσε για το δόγμα η "μεγίστη αυτή βιβλική και θεολογική μορφή";
"Ο αιών του δόγματος παρήλθεν".
Ο ναυαγήσας περί την ορθόδοξη πίστη αοίδιμος πατριάρχης Αθηναγόρας μιλούσε για "επανίδρυση" της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και υποστήριζε την ένωση των Εκκλησιών με βάση την αρχή της "δογματικής συνυπάρξεως"!
""ημείς ουδέν βλέπομεν πρόσκομμα εις την οδόν της ενώσεως..."!, ιταλικό πρακτορείο ANSA.
""ο πατριάρχης Αθηναγόρας καταστρατηγεί τους ιερούς κανόνας και σκανδαλίζει τον ελληνικόν λαόν. Ο πατριάρχης δι ων πράττει και λέγει ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟΝ"!!! δηλώσεις του Τρίκκης Διονυσίου το Μάρτιο του 1967 για τη "μεγίστη" μορφή!

Ανώνυμος είπε...

Ας καταλάβετε καλά όσοι σπέρνεται τον διχασμό και την αίρεση χωρίζοντας το εκκλησιαστικό σώμα σε οικουμενιστές και ζηλωτές, η συκοφαντία και η αίολες κατηγορίες έχουν και τα όριά τους!
Αλίμονο σε όποιον κατηγορεί χωρίς στοιχεία! Δεν θα λογοδοτήσει μόνο στα εκκλησιαστικά δικαστήρια αλλά και στην κοσμική δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι που σπιλώνεται π.Αναστάσιε χαρακτηρίζοντάς τους ως μασόνους και οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να σας απαντήσουν (για αυτό και μόνο το λόγο είναι τουλάχιστον ανήθικο και ανέντιμο να τους κατηγορείται, αυτούς τους ανθρώπους που αδυνατούν να σας απαντήσουν) έχουν και απογόνους φυσικούς και πνευματικούς, αν λοιπόν κληθείτε να απολογηθείτε να δω τότε τι θα κάνετε!
Όσο για τους παραπάνω ζηλωτές και κατόχους της καθΟΛΙΚΗΣ Αληθείας της ορθοδόξου πίστεως, ας πάρουν απο αύριο το ορθοδοξόμετρο και ας ζυγίσουν την πνευματική καθαρότητα πρώτα των οικείων τους και μετά όλων υμών που διαφωνούμε!
Σοβαρευτείτε αδέρφια, ο καιρός δεν είναι για διχασμούς και αλληλοκατηγορίες, τρεις και ο κούκος μείναμε, μην αλληλοαφανιστούμε!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο π.Αναστάσιος Γκοτσόπουλος ευτυχώς για την αλήθεια και δυστυχώς για κάποιους φιλοπατριαρχικούς παπαγάλους προέβη σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις τις οποίες οι τελευταίοι σπασμωδικά και με έκδηλη δόση πανικού προσπαθούν να αντικρούσουν (κάνοντάς τις "γαργάρα" με διάφορες σοφιστείες και παιδαριώδη φληναφήματα) και πάντη ανεπιτυχώς να αποδομήσουν στη συνείδηση του πιστού λαού.
Η αλήθεια δεν μπορεί να σκιασθεί όσες μεθοδεύσεις κι αν υιοθετήσουν και όσες άθλιες πρακτικές κι αν μετέλθουν οι υπέρμαχοι της μειοδοτικής πολιτικής που ακολουθούν υπεροχικά εκκλησιαστικά πρόσωπα στον κατ εξοχήν ευαίσθητο τομέα των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών σχέσεων.
Πιπιλίζουν οι προαναφερθέντες την "καραμέλα" του δήθεν διχασμού που προκάλεσε η κατάθεση απ την πλευρά του ομολογητή κληρικού συγκλονιστικών και αποκαλυπτικών αληθειών που πανηγυρικά πιστοποιούν τη μειοδοτική πολιτική του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στον προδιαληφθέντα τομέα.
Αλλά ακόμη και αν, για την οικονομία του λόγου και εις βάρος της πραγματικότητας που εξ αντικειμένου αποβαίνει ανηλεής μαστιγωτής των ιδεοληψιών των προαναφερθέντων ψιττακών, προσδώσουμε αξία στις στρεβλές τους απόψεις , κάτι τέτοιο ποσώς μειώνει τη σπουδαιότητα της ομολογιακής παρεμβάσεως του ειρημένου ομολογητή κληρικού αφού ο διχασμός επί θεμάτων προασπίσεως του Ορθοδόξου Δόγματος όχι μόνο αναπόφευκτος τυγχάνει αλλά και αναγκαίος αποβαίνει εκ των πραγμάτων.
Λησμόνησε η "εξασθενήσθασα μνήμη" των προαναφερθέντων το Μπάλαμαντ, το Σαμπεζύ,τη Γροιλανδία, την Ασσίζη, τη Λίμα του Περού, το Πόρτο Αλέγκρε, το δώρο στον Ουνίτη (ψευδο) αρχιεπίσκοπο, τις θρονικές ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ εορτές σε Κωνσταντινούπολη και Ρώμη, τα αίσχη των μητροπολιτών Γερμανίας και Γαλλίας, τις επαίσχυντες πατριαρχικές δηλώσεις περί "αγίου sic κορανίου), περί των διαφορών μας με τους αντίχριστους και δολοφόνους των χριστιανών μουσουλμάνους, τον άνευ δίκης και απολογίας ψευτο-αφορισμό του μακαριστού Σωτηρόπουλου, τος ΦΡΙΚΑΛΕΕΣ χαρκιανάκειες και ζηζιούλειες κακοδοξίες κ.ο.κ.
Τι δε να πούμε και για τον εκθειασμό απ την πλευρά τους των ολετήρων Μελετίου Μεταξάκη και Αθηναγόρα Σπύρου, των αναταραξάντων όσο λίγοι λόγω των σατανοκίνητων νεωτεριστικών τους τάσεων τον ομαλό εκκλησιαστικό βίο!
Ο μανδύας των υποστηρικτών της προδοτικής πατριαρχικής πολιτικής είναι κάτι παραπάνω από διάτρητος! Ας μαζευτούν λοπόν τάχιστα γιατί και προκαλούν και γελοιποιούνται ανυπερθέτως!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης επισημαίνει : «Ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἀναγνωρίζει πρωτεῖο στόν Πάπα Παῦλο τόν Β΄, χωρίς μετάνοια καί ἀποκήρυξη τῶν πλανῶν… Τόν κατατάσσει εὐθύς μετά τόν ὁμώνυμό του ἀπόστολο Παῦλο καί ὡς ἕνα ἀπό τους μεγαλύτερους πάπες τῆς ἱστορίας. Ἡ αἵρεση τοῦ Filioque γιά τόν Ἀθηναγόρα δέν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο γιά την ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν. Ἡ ἀντιρρητική θεολογία τῶν Ἁγίων Πατέρων δεν χρειάζεται στούς καιρούς μας. Ἐπί λέξει εἶπε: «Τί μελάνι χύθηκε καί τι μῖσος γιά τό Filioque! Ἦλθεν ἡ ἀγάπη καί ὅλα ὑποχωροῦν στό πέρασμά της» .

Δύο ἀπό τούς πιό στενούς καί πιο ἀγαπητούς συνεργάτες του εἶπαν φοβερά πράγματα, καί ἀπορεῖ κανείς πώς οὔτε ἡ σύνοδος τοῦ Φαναρίου οὔτε καμμία ἄλλη ὀρθόδοξος σύνοδος ἀσχολήθηκε μέ αὐτούς. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρεττανίας Ἀθηναγόρας (Κοκκινάκης) χαρακτήρισε τούς ἱερούς κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων ὡς «ἀνθρώπινα ἐντάλματα καί σχήματα ἀνοησιῶν καί μίσους». Ὁ ἴδιος εἶπε: «Ποῖον τό κριτήριον διά τοῦ ὁποίου θά ἀποδειχθῆ ἡ διεκδικουμένη ἀποκλειστικότης τῆς ἀληθείας; Ὅ,τι και νά λέγωμεν, τό γεγονός παραμένει ὅτι ὡς διηρημένη ἡ Ἐκκλησία δεν εἶναι δυνατόν νά εἶναι ὑγιής, ἀλλά πληγωμένη, καί τό μέρος οὐδέποτε εἶναι δυνατόν νά διεκδικήση ἐν ἀληθείᾳ τό ὅλον. Μήτε ὁ πλοῦτος μήτε ἡ ἐπαναλαμβανομένη λόγοις καί ἐπιχειρήμασι ἀκεραιότης τῆς διδασκαλίας, μήτε τά σχήματα τῆς παραδοσιακῆς συντηρητικότητος ὠφελοῦν, μήτε καί ἐνδυναμώνουν τούς ἰσχυρισμούς τούς διεκδικοῦντας τήν ἀποκλειστικότητα. Γνωρίζω τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τάς θέσεις τῶν νεωτέρων θεολόγων τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλά ταῦτα εἶναι βουλαί καί ἐπίνοιαι ἀνθρώπων»[21].

Τέλος, αλγεινὴ ἐντύπωση μᾶς κάνει ἕνα βίντεο, πού κυκλοφορεῖ εὐρέως στὸ διαδίκτυο καὶ τὸ ὁποῖο δείχνει τὸ μακαριστὸ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα νὰ κάνει ἐπανειλημμένως τὸ σταυρὸ του ἀκολουθώντας ἀνάστροφη πορεία, δηλ. ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά, ὅμοια μὲ τὸν τρόπο ποὺ κάνουν τὸν σταυρὸ τους οἱ Παπικοί. Ἂν γινόταν μία φορὰ ἢ δύο θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ σύμπτωση, ὅμως ὅταν γίνεται κατ᾽ ἐπανάληψη καί μάλιστα ἀπό τήν κεφαλή τῆς Ὀρθοδοξίας μόνο σύμπτωση δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ[22].

Αυτή είναι η πλήρης αλήθεια για τον «Μεγάλο», κατά τους Οικουμενιστές, Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα, τον δήθεν «πιστό τηρητή της ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως», τον δήθεν «αδικημένο και συκοφαντημένο συνειδητά». Ας σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι, επειδή είναι άρρηκτη η σχέση μεταξύ Σιωνισμού - Τεκτονισμού -Μασονίας και Οικουμενισμού, σαν τη σχέση μητέρας και παιδιού, όσοι πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι ή επίσκοποι ονομάζονται και προβάλλονται από τους Οικουμενιστές ως δήθεν «Μεγάλοι», κατά κανόνα είναι τέκτονες, μασόνοι, κανόνας ο οποίος βεβαίως εφαρμόζεται και στον Πατριάρχη κυρό Αθηναγόρα, αλλά και σ’αυτούς που τον εξυμνούν.

Ανώνυμος είπε...

Οποιος γνωριζει τι εστι να ειναι κανεις Ορθ. αγωνιστης της αγνοτητας και μαθητης της σωφροσυνης,ποτε δεν θα προσπαθουσε να ειναι μελος του Σωματος Του Χριστου και συγχρονως και με την ι δ ι ο τ η τ α της μασονιας
.Η Μασονια ειναι μια μυστικιστικη θρησκεια η οποια εχει καταδικαστει πολλες φορες απο την εκκλησια της Ελλαδος και που με τη συλληψη του σχεδιου της ,ιδρυσε οργανωσεις [Ιλλουμινατι,Λεσχη Μπιλντερμπεγκ,κλπ εξι στον αριθμο ] και εχει σκοπο μια παγκοσμια διακυβερνηση,που πισω απο τον μανδυα της φιλανθρωπιας και με το προσχημα της αγαπης των λαων και θρησκειων και της ειρηνης,να συγκαλυψει τα σκοτεινα δογματα της μαγειας κ του εωσφορισμου και να καταστρεψει τον χριστιανισμο.Με την ενιαια δε παγκοσμια ταξη κ κυβερνηση, Ολα τα κρατη να παραχωρησουν τις ανεξαρτητες κυριαρχιες τους[.....] σε μια Παγκοσμια Κεντρικη Εξουσια,οποτε ολη η οικονομικη,πολιτικη και θρησκευτικη εξουσια ολου του κοσμου να συγκεντρωθει κατω απο την κεντρικη επερχομενη Νεα Ταξη,μια υπερΚυβερνηση λαων κ θρησκειων.Και οπως η μασονια δεχεται απο ολες τις θρησκειες μελη στη στοα,οπου προσευχονται ολοι σε εναν θεο και αυτο ειναι οραμα για τη Μασονια που βασιζεται πανω στο ψευτοιδεολογημα οτι μπορουν να προσευχονται οι λαοι ειτε Εβραιοι ειναι ειτε Βουδιστες σε ενα θεο,,,,,,,,,,,,,,,,,,τι σ υ μ π τ ω σ ι ς ,,,,,,,, που συμπιπτει το ο ρ α μ α της Μασονιας με αυτο του Οικουμενισμου!
Δυστυχως ομως δεν ειναι δυνατον να εργαζεται κανεις δυο κυριους...''..τη ελευθερια ουν ,η Χριστος ημας ηλευθερωσε,στηκετε,και μη παλι ζυγω δουλειας ενεχεσθε Γαλ.5-1]..''
.....οι παγιδες του διαβολου ειναι παρα πολλες!Οι Εβραιοι προσπαθουν να καταστρεψουν καθε τι ορθοδοξο.Γι αυτους δεν εχει καμμια σημασια το αιμα,αλλα κυριως το ο ρ α μ α για την ελευση του Μεσσια τους Αντιχριστου....Και γιαυτο ξεκινησαν τα ''μ ε γ α λ α κ α τ ο ρ θ ω μ α τ α '',,,, και τις
''Τ ρ ο μ ε ρ ε ς π α τ ε ν τ ε ς '',,,,με τις συναλλαγες ,τους Παγκοσμιους ελεγχους και τα τατουαζ στο χερι για την υποδουλωση ΟΛΩΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,στον πεπτωκοτα επαναστατη....

''Ολαι ομου αι θρησκειαι υπηρετουν τον Θεον κ τον ανθρωπον''
Αθηναγορας
Κατι μου θυμιζει!
Απο αμαθεια η απο αδιαφορια να πεσουμε στο βουρκο της πλανης???
Αλλα το ιδιο το Ευαγγελιο δεν καλει συνεχως να προσεξουμε;;;
...βλεπετε μη πλανηθητε.Λουκ 21-8
..βλεπετε μη τις υμας πλανηση Μρκ13-5 ??????????????
Η Υπεραγια Θεοτοκος ας πρεσβευει για ολους διοτι ειμαστε
Περνουμε δυσκολες μερες!
Και γι αυτο ειμαστε σε θλιψη!π

Ανώνυμος είπε...

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΡ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ
Παναγιώτατε, Από τινων ετών κατώδυνον το Πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το συνειδητώ πιστεύον πλήρωμα , παρίσταται θεατής επικινδύνων προς την Πίστην ακροβασιών του Πρώτου της Ορθοδοξίας Επισκόπου. Ούτως, ίνα παραλίπωμεν άλλου είδους ακροβασίας, η προς τον Πάπαν και τον Παπισμόν συμπεριφορά Υμών και τινών Υμετέρων αντιπροσώπων, ρίπτει εις άφατον θλίψιν, αλλά και φοβεράν ψυχικήν δοκιμασίαν, τα αληθώς ορθοδοξούντα τέκνα της Εκκλησίας. Αλληλογραφείτε μετά του Πάπα εν πάση εκκλησιαστική τάξει, ως εάν έζωμεν εις τον Ε' μ.Χ. αιώνα. Υποβάλλεσθε εις τας ταλαιπωρίας μακρινών ταξιδιών προς συνάντησιν αυτού. Ανταλλάσετε μετ' αυτού τρυφεράς περιπτύξεις και αδελφικούς ασπασμούς. Καλείτε αυτόν «Πρώτον Επίσκοπον της Χριστιανοσύνης» και υμάς Αυτόν δεύτερον. Διακηρύσσετε urbi et orbi ότι «ουδεμία διαφορά χωρίζει τας δύο Εκκλησίας». Συμπροσεύχεσθε μετ' αντιπροσώπων αυτού και φέρεσθε προς αυτούς σχεδόν όπως και προς τους Ορθοδόξους Επισκόπους. Αίρετε εκ μέσου αιωνοβίους αφορισμούς, οίτινες, έστω και αν επιβλήθεισαν υπό το κράτος των εντυπώσεων εκ στιγμιαίων γεγονότων πρωτοφανούς οξύτητας και ως αντίδρασις εις τα γεγονότα εκείνα, ουχ ήττον δε εξέφραζον ει μη το καθολικόν φρόνημα της αμωμήτου και θεοφόρου Ορθοδοξίας και δεν απετέλουν ειμή απλήν εφαρμογήν, καθυστερημένη μάλιστα, των διατάξεων του Κανονικού της Εκκλησίας Δικαίου, επιβαλλουσών την αποπομπήν εκ της θεοτεύκτου Μάνδρας των «ανιάτως και προς θάνατον νοσούντων» προβάτων, των αιρετικών δηλαδή και φθορέων της Πίστεως.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ανώνυμος είπε...

Παναγιώτατε, Τι εκ των δύο συνέβη; Ο Πάπας προσεχώρησε εις την Ορθοδοξίαν ή Υμείς εις τον Παπισμόν; Εάν τοπρώτον, αναγγείλατε τούτο, ίνα πάντες φαιδρώς πανηγυρίσωμεν μετ' αλλήλων και χορεύσωμεν. Εάν το δεύτερον, ομιλήσατε μετ' ειλικρινείας και ευθύτητος, ίνα βεβαιωθώμεν ότι, μετά της παλαιάς, απώλετο και η νέα Ρώμη και κατεπόθη υπό της αιρέσεως. Εάν δε ουδέν εκ τούτων συνέβη, αλλά και Υμείς και ο Πάπας εμένετε εν τοις οικείοις έκαστος όροις, τότε πως ερμηνεύονται αι προεκτεθείσαι ενέργειαι Υμών; Πώς είναι δυνατόν ο αιρετικός Πάπας να είναι ο Πρώτος Επίσκοπος της Χριστιανοσύνης και Υμείς ο δεύτερος; Πότε η Εκκλησία ημών συνηρίθμησεν ομού μετά των Ορθοδόξων Επισκόπων τους Επισκόπους των αιρετικών; Δογματικής και κανονικής ακριβείας γλώσσαν ομιλείτε ή ευελίκτου διπλωματικής υποκρισίας; Επίσκοπος είσθε ή διπλωμάτης; Πώς δ' ακόμη είναι δυνατόν να αίρωνται αι κανονικαί της Εκκλησίας ποιναί, όταν το αντικείμενον αυτών (η αίρεσις) ου μόνον εξακολουθή να υπάρχει, αλλά και αισίως αύξεται και μεγενθύνεται και γαυριά; Και εάν δεν υπήρχον αφορισμοί κατά των παπικών διά τας υπ' αυτών αποτολμηθείσας αλλοιώσεις εν τη Πίστει, θα έδει ούτοι να εκφωνηθώσι σήμερον από κοινής των Ορθοδόξων Εκκλησιών ψήφου, υπεικουσών εις ρητάς και σαφείς των Ιερών Κανόνων επιταγάς. Πώς λοιπόν και διατί, υπάρχοντες, αίρωνται;

Παναγιώτατε, Άδεται ότι ενεργείτε ως ενεργείτε, ινα, προσεταιριζόμενος το πανίσχυρον κοσμικώς Βατικανόν, αντιτάξητε την εκ της συμμαχίας αυτού αίγλην και δύναμην προς τους τουρκικούς βρυχηθμούς και δυνηθήτε ούτω να στηρίξετε τον δεινώς απειλούμενον και κλονιζόμενον Θρόνον της πάλαι ποτέ βασιλευούσης. Εάν ταύτα έχωνται αληθείας, και πλανάσθε και ματαιοπονείτε. Έχομεν την συμμαχίαν του Θεού, Παναγιώτατε, ή ου; Εάν ναι, τότε «εις διώξεται χιλίους και δύο μετακινήσουσι μυριάδας», τότε καν κύματ διεγείρηται, καν πελάγη, καν τουρκικών θηρίων θυμός, αράχνης δι' ημάς έσονται ευτελέστερα, τότε «εξανθήσει και υλοχαρήσει και αγαλλιάσεται τα έρημα του Ιορδάνου» και «αλείται ως έλαφος χωλός, τρανή σε έσται γλώσσα μογιλάλων», τότε... ώ τότε, «γνώτε έθνη και ηττάσθε ότι μεθ' ημών ο Θεός»!... Εάν όχι τότε προς τι «πεποίθαμεν επ' άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων οις ουκ εστι σωτηρία»; Τότε, Παναγιώτατε, εφαρμόζονται πλέον εφ' ημών οι λόγοι του προφήτου: «Ουαί οι καταβαίνοντες εις Αίγυπτον επί βοήθειαν, οι εφ' ίππος πεποιθότες και εφ' άρμασιν, έστι γαρ πολλά, και εφ' ίππος πλήθος σφόδρα, και ουκ ήσαν πεποιθότες επί τον Άγιον του Ισραήλ και τον Κύριον ουκ εζήτησαν. Και αυτός σοφώς ήγεν επ' αυτούς κακά και ο λόγος αυτού ου μη αθετηθή και επαναστήσεται επ΄οίκους ανθρώπων πονηρών και επί την ελπίδαν αυτών την ματαίαν, Αιγύπτιον άνθρωπον και ου Θεόν, ίππων σάρκας και ουκ εστι βοήθεια. Ο δε Κύριος επάξει την χείραν αυτού επ' αυτούς και κοπιάσουσιν οι βοηθούντες και άμα πάντες απολούνται»(Ης. Λα,1-3)
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ανώνυμος είπε...

Παναγιώτατε, Μυριάκις προτιμότερον να εκριζωθή ο ιστορικός της Κωνσταντινουπόλεως Θρόνος και να μεταφυτευθή εις έρημον τινα νησίδα του πελάγους, ακόμη δε και να καταποντισθή εις τα βάθη του Βοσπόρου, ή να επιχειρηθή έστω και η ελαχίστη παρέκλισις από της χρυσής των πατέρων γραμμής, ομοφώνως βοώντων: «Ου χωρεί συγκατάβασις εις τα της Πίστεως». Αι επτά λυχνίαι της αποκαλύψεως, διά τας αμαρτίας ημών, εσβέσθησαν προ πολλού. Αι επτά Εκκλησίαι αποστολικαί, Εκκλησίαι σχούσαι την υψίστην τιμήν να λάβωσιν, ειδικώς αύται, γράμματα εξ ουρανού μέσω του θεοπνεύστου της Πάτμου Οραματιστού, εξέλιπον εκ της επιφανείας της Γης και εκεί, ένθα άλλοτε ετελείτο η φρικωδεστάτη Θυσία και ο Τριαδικός ανεμέλπετο Ύμνος, σήμερον ίσως κρώζουσι νυκτικόρακες ή «ορχούνται ονοκένταυροι». Και όμως η Νύμφη του Κυρίου δεν απέθανεν. Η Εκκλησία του Χριστού δεν εξηφανίσθη. Συνεχίζει, τετραυματισμένη και καθημαγμένη ως ο Ιδρυτής αυτής, αλλ' αείζωος και ακατάβλητος, την δια μέσω των αιώνων πορείαν αυτής, φωτίζουσα, θάλπουσα, ζωογονούσα, σώζουσα. Δεν θα αποθάνη λοιπόν αύτη και άν μετακινηθή και άν αποθάνη ο Οικουμενικός Θρόνος. Ουδείς Ορθόδοξος εύχεται την μετακίνησην ή τον θάνατον του Οικουμενικού Θρόνου. Μη γένοιτο! Αλλά και ουδείς θα θυσιάση χάριν αυτού ιώτα έν ή μία κεραίαν εκ της Ορθοδόξου Πίστεως. Αγωνίσασθε υπέρ αυτού πάση δυνάμει. οχι απλώς έχετε δικαίωμα, αλλά οφείλετε να στηρίξητε αυτόν, το καθ' Υμάς. Θυσιάσατε χάριν αυτού οτιδήποτε: χρήματα, κτήματα, τιμάς, δόξας, πολύτιμα κειμήλια, Διακόνους, Πρεσβυτέρους, Επισκόπους, ακόμη και τον Πατριάρχη Αθηναγόραν! Έν μόνον κρατήσατε, έν φυλάξατε, ενός φείσασθε, έν μη θυσιάσητε: την Ορθόδοξον Πίστιν! Ο Οικουμενικός Θρόνος έχει αξίαν και χρησιμότητα μόνον και μόνον όταν εκπέμπη παντού απανταχού της γης το γλυκύ και ανέσπερον της Ορθοδοξίας Φως. Οι φάροι είναι χρήσιμοι εάν και εφόσον φωτίζωσι τους ναυτιλλομένους, ίνα αποφεύγωσι τους σκόπελους. Όταν το φως αυτών σβεσθή, τότε δεν είναι μόνον άχρηστοι αλλά και επιβλαβείς, διότι μεταβάλλονατι και αυτοί εις σκόπελους.

Παναγιώτατε, Προχωρήσατε ήδη πολύ. Οιπόδες Υμών ψαύουσι πλέον τα ρείθρα του Ρουβικώνος. Η υπομονή χιλιάδων ευσεβών ψυχών, κληρικών και λαϊκών, συνεχώς εξαντλείται. Διά την αγάπην του Κυρίου οπισθοχωρήσατε! Μη θέλετε να δημιουργήσετε εν τη Εκκλησία σχίσματα και διαιρέσεις. Πειράσθε να ενώσητε τα διεστώτα ακι το μόνον όπερ κατορθώσητε, θα είναι να διασπάσητε τα ηνωμένα και να δημιουργήσητε ρήγματα εις εδάφη έως σήμερον στερεά και συμπαγή. Σύνετε και συνέλθετε! Αλλά φευ! Διηνύσατε πολύν οδόν. Ήδη «προς εσπέραν εστι και κέκλικεν η ημέρα...». Πως θα ίδητε τας χαινούσας αβύσσους, αφ' ων θα διέλθη μετ' όλίγον η ατραπός ήν οδεύετε; Είθε, είθε ο πάλαι ποτέ «στήσας τον ήλιον κατά Γαβαών και την σελήνην κατά φάραγγαν Αιλών», να δευτερώση το θαύμα και να παρατείνη άπαξ έτι το μήκος της ημέρας, να ενισχύση έτι πλέον το φώς αυτής και να διανοίξη τους οφθαλμούς Υμών, ίνα ίδητε, κατανοήσητε, επιστρέψητε. Αμήν.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού"ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ", φύλλον Δεκεμβρίου 1965

Ανώνυμος είπε...

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ
Παναγιώτατε,
Ἐλάβομεν τηλεγράφημα Ὑμετέρας Παναγιότητος καὶ τὸ ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 449 Εἰρηνικὸν Ὑμῶν Γράμμα, δι’ ὧν ἀγγέλετε ἡμῖν τὰ τῆς ἀναδείξεως καὶ καταστάσεως Ὑμῶν εἰς τὸν Πρωτόθρονον Πατριαρχικὸν θρόνον.
Ἐδοξάσαμεν τὸν Θεόν, διότι ὠκονόμησε οὕτω τὰ πράγματα καὶ ἀπεκλείσθησαν διαβεβλημένα καὶ ἐπὶ ἠθικῇ καὶ ἐπὶ πίστει ὀρθὴ πρόσωπα. Πιστεύομεν ὅτι εἶσθε θεοπρόβλητος.
Ἔχομεν δι’ ἐλπίδος ὅτι θὰ ὀρθώσητε τὸ ἀνάστημά σας καὶ «θὰ βάλετε εἰς τὴν θέσιν των» τὰ κακῶς ἔχοντα ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἤτοι τὴν ἐπὶ ζημίᾳ τῆς ὀρθοδοξίας ἀχαλίνωτον τάσιν πρὸς ἕνωσιν μὲ τοὺς αἰωνίως ἀμετανοήτους καὶ ἐπιβουλευομένους τὴν Ὀρθόδοξον κατ’ Ἀνατολᾶς Ἁγίαν Ἐκκλησίαν ἡμῶν, τὴν ὄντως Ἐκκλησίαν.
Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
βαθυσεβάστως παρακαλοῦμεν καὶ ἰκετεύομεν γονυκλινῶς:
δηλώσατέ το μετὰ παρρησίας καὶ ἀπεριφράστως
«ὅτι δεχόμεθα διάλογον μὲ τοὺς Καθολικοὺς καὶ Προτεστάντας καὶ Ἀντιχαλκηδονίους ὑπὸ τὸν ρητὸν ὅρον ὅπως ἕκαστος, ὅσον ἀφορᾶ τὸ δόγμα, θελήση νὰ παραδεχθῆ ἀνεπιφυλάκτως πάντα τὰ ὑπὸ τῶν 7 ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπιθέντα καὶ οὐδὲν πέραν τούτων».
Ἐπιτραπήτω μοι μὲ ὅλον τὸν ὀφειλόμενον σεβασμὸν νὰ προσθέσω ἀκόμη ὅτι πρέπει τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον πρωτίστως νὰ προσέξη τὴν ἕνωσιν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ εἴτα νὰ προχωρῆ μετὰ περισκέψεως πολλῆς εἰς διάλογον διὰ τὴν ἕνωσιν μετὰ τῶν αἱρετικῶν.
Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θὰ γίνη τὸ ἀντίθετον.
Ἡ Ὀρθοδοξία θὰ κομματιασθῆ πρὸς χαρὰν τῶν Παπικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐχθρῶν του Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλὰ τότε τί λόγον θὰ δώσωμεν εἰς τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως;
Ἐλπίζοντες ὅτι θὰ ἀναθεωρήσετε τὰ ὅσα ἐδηλώσατε, ὅτι θὰ ἀκολουθήσητε πιστῶς τὴν γραμμὴν τοῦ Προκατόχου Σᾶς ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἕνωσιν, συγχαίρομεν Ὑμᾶς θερμῶς ἐπὶ τὴ ἀναδείξει Σας ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ εὐχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἠμῶν χαρίζηται Ὑμῖν μακροζωΐαν καὶ δυνάμεις πολλάς, σωματικὰς καὶ πνευματικάς, ἵνα φέρητε εἰς αἴσιον πέρας τὴν ὑψηλὴν ἀποστολήν Σας πρὸς δόξαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Οὐρανίου Αὐτῆς Δομήτορος.
Ἐπὶ τούτοις δηλοῦμεν, Παναγιώτατε, ὅτι πρὶν ἢ λάβωμεν τὸ τίμιον Ὑμῶν γράμμα ἐμνημονεύσαμεν τοῦ ὀνόματός Σας ἐν Ὕδρᾳ εὑρισκόμενοι καὶ συλλειτουργοῦντες μετὰ τοῦ Ἁγίου Ὕδρας ἐν Ἱερᾷ Μονῇ Προφήτου Ἠλιοῦ, ἐπὶ τὴ ἁγίᾳ Αὐτοῦ μνήμῃ· ἐξακολουθοῦμεν δὲ μνημονεύοντες Ὑμῶν ἐν ταῖς Ἱεραῖς Λειτουργίαις· πλὴν δὲν διστάζομεν νὰ δηλώσωμεν ὅτι τελοῦμεν πάντοτε ἐν ἐπιφυλακῇ καὶ εἰς περίπτωσιν ποὺ ἤθελε διαπιστωθῆ ἀντορθόδοξος τὶς ἐνέργεια τοῦ Πατριαρχείου, δίχα συμφώνου γνώμης πασῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, θὰ διακόψωμεν καὶ Ὑμῶν τὸ μνημόσυνον, διότι δὲν τὸ ἀνέχεται ἡ συνείδησις ἠμῶν νὰ μνημονεύωμεν τῆς Κεφαλῆς ἡμῶν ὡς ὀρθοτομούσης, ἐνῷ δὲν ὀρθοτομεῖ.
Τέλος ἐπικαλούμενοι τὰς θεοπειθεῖς εὐχὰς τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Κορυφῆς ἐκφράζομεν τὴν εὐγνώμονα εὐχαριστίαν ἡμῶν πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον διὰ τὰς ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις ἡμῶν εὐχὰς Αὐτοῦ καὶ διατελοῦμεν μετὰ σεβασμοῦ βαθέος τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος.

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός.

+ Ὁ Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν
καὶ Γηρομερίου Παῦλος

Ανώνυμος είπε...

ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΝΕΟ-ΒΕΚΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟ-ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΕΣ!

Ανώνυμος είπε...

Εύγε στον παπα-Αναστάση που διέπεται από το φρόνημα του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και το ζήλο του προφήτη Ηλία.
Συλλυπητήρια σε όσους τον πολεμούν.

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΧΑΣΜΟ ΔΕ ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΟΣΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ. ΑΥΤΟΙ ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΝ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΑ.

Ανώνυμος είπε...

Άδικος ο πόλεμος σε βάρος του σεβαστού πατρός.Σε μια εποχή συμβιβασμού και πνευματικής ραστώνης ομολογιακές φωνές σαν κι αυτές μας αφυπνίζουν και μας ωθούν σε αγώνες για την προάσπιση της Ορθοδοξίας.

Ανώνυμος είπε...

Κλασσικό παράδειγμα θεολογικής και εκκλησιαστικής αφασίας αποτελεί το άκριτο υμνολόγιο στο μεγάλο αποστάτη της Ορθοδοξίας Αθηναγόρα.

Ανώνυμος είπε...

Έν μόνον κρατήσατε, έν φυλάξατε, ενός φείσασθε, έν μη θυσιάσητε: την Ορθόδοξον Πίστιν!

Ανώνυμος είπε...

Ποιός χρηματοδότησε το φυλλάδιο του σεβαστού π. Αναστασίου;
Που βρίσκουν χρήματα οι αντιοικουμενιστές για να βγάζουν πολυτελέστατα φυλλάδια, περιοδικά και βιβλία;

Ανώνυμος είπε...

Είσαι μικρός στο μπόι και στις γνώσεις πατέρα Αναστάσιε για να ασκείς κριτική σε προσωπικότητες που έζησαν για την Εκκλησία και όχι από την Εκκλησία όπως εσύ, που είσαι ένας ρασοφόρος δημόσιος υπάλληλος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Απύθμενο το θράσος σου να συκοφαντείς παίρνοντας αφορμή ως μαρτυρία τους ψευδολόγους Μασόνους. Αφού δεν μπορείς να τους φτάσεις στα ύψη της θεολογικής και εκκλησιολογικής γνώσεως τουλάχιστον να σιωπάς με σεβασμό μπροστά στις μαρτυρικές τους μορφές. Και για τους σημερινούς φύλακες των ιερών και των οσίων που είναι στο Φανάρι να μιλάς με συστολή διότι εσύ ζεις στην Πάτρα με τις ανέσεις σου και την προστασία των Δικαστηρίων και της Αστυνομίας. Ζήτα μια μετάθεση για την Κωνσταντινούπολη για μα το παίξεις εκεί αγωνιστής. Αγώνας από πολυθρόνες γραφείων ιερών ναών δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Σταμάτα και την καπηλεία του Αγίου Παϊσίου για να διώξεις πιστούς από τη Εκκλησία.

Ανώνυμος είπε...

Ο Καθηγητής Γρ. Λαρετσάκης (Πανεπιστήμιο Γκρατς) στο βιβλίο του «Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και η ενότητα των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης» (Εκδόσεις «Επέκτασις» Αθήνα 1999), αναφέρει ότι ο Άγιος Μάρκος ουδέποτε αμφισβήτησε την ιερωσύνη του Πάπα και την Ρωμαιοκαθολική , ως αδελφή Εκκλησία. Ο Καθηγητής Βλ. Φειδάς αναφέρει ότι στην Σύνοδο του 1178, επί πατριάρχου Μιχαήλ Γ΄, στο σχετικό Τόμο της Συνόδου, αναγράφεται ότι για τον Πάπα και τους συν αυτώ ούτε «τελείω αναθεματισμό» παρέδωσαν, καθώς για τις λοιπές αιρέσεις.

http://anastasiosk.blogspot.gr/2014/03/blog-post_5655.html

Ανώνυμος είπε...

Ο κατ΄εξοχήν αμύντωρ της Ορθοδοξίας και ανυποχώρητος ανθενωτικός «Επίσκοπος της εν Εφέσω των πιστών παροικίας» Μάρκος ο Ευγενικός, όχι μόνο αναγνώριζε την κανονική Αρχιερατική ιδιότητα του Επισκόπου Ρώμης, αποκαλώντας αυτόν «Μακαριώτατον Πάπαν της Πρεσβυτέρας Ρώμης», αλλά και δεν δίσταζε να αποκαλεί την Εκκλησία της οποίας αυτός προΐστατο, «αδελφή Εκκλησία». Επί του προκειμένου, εύγλωττη, σαφής και απερίφραστη είναι η προσλαλιά του κατά την έναρξη των εργασιών της Συνόδου τής Φερράρας/Φλωρεντίας (1438-1439). (Βλ. Graffin-Nau, Patrologia Orientalis. T. 17, 336-341, Πρβλ. και Cr. Chivu, (επ.), Ο Αγιος Μάρκος ο Ευγενικός-Τα Ευρισκόμενα Άπαντα, τ. Α΄, Editura Pateres 2009, σελ. 196-208).

Ανώνυμος είπε...

Ένας ανώνυμος παραπάνω που λέει ότι ο π. Βολουδάκης αναίρεσε τις θέσεις του αγίου Παϊσίου για το 666, έχει λάθος. Στο θέμα του Αντιχρίστου και του 666, λάθος έχει ο π. Βολουδάκης και όχι ο άγιος Παϊσιος.
Δίκαιο έχει και ο άγιος Παϊσιος και ο π. Σαράντης και ο π. Ιωάννης Φωτότπουλος σε όσα γράφουν και λένε για τον Αντίχριστο και το 666.

Δημοσθένης

Ανώνυμος είπε...

Ο 5:03 προφανώς έχασε την ψυχραιμία του και επετέθη κατά τρόπο αήθη και επιεικώς ασεβέστατο σε ένα ιερέα-κόσμημα που τιμά την ιερωσύνη του και και πληροφορεί αξίως τη διακονία του. ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ!

Ανώνυμος είπε...

5.24
Εχω παρατηρησει πως καποιοι θεολογοι ,στα πλαισια τηςαποκαταστασης της εκκλησιαστικης κοινωνιας με τους ετεροδοξους,δε δισταζουν να αδειαζουν τους αγιους Πατερες,ερμηνευοντας τους Ι.Κανονες κατα την ιδιαν αντιληψιν ετσι ωστε να φθασουμε στον συνεκκλησιασμο και στις συμπροσευχες κ στα ημισυλλειτουργα,με σκοπο τον ποθο των ετεροδοξων για την συμμετοχη στο κοινο ποτηριον,καθως ενθαρρυνονται απο το χρεος της προς τον πλησιον αγαπης και μηπως επιστρεψουν στην Ορθοδοξια.
Ομως,ουτε οι συμπροσευχες ουτε οι ασπασμοι,ουτε οι προσφωνησεις ως αδελφη εκκλησια μετεστρεψε αυτους,αντιθετα παραμενουν στη νοσηρη αιρεση τους ,στην κακοδοξια τους και αποδεικνυεται πως μια τετοια προσεγγιση του θεματος δεν μπορει να αποτελει την προς τον πλησιον αγαπη ,αλλα μαλλον μισανθρωπια μπορει να λογισθη,εφοσον δεν ειναι η Ορθ.Εκκλησια που εχει μισος για αυτους''μισειν μεν ουκ εκεινους αλλα το δογμα''.Ο Σολομων δε γραφει '' εν ισω γαρ μισητα Θεω και ο ασεβων κ η ασεβεια αυτου''Σ.Σολ ιδ 9].Ο αγιος Νεκταριος λεγει σχετικα''δυο εισι οι λογοι του μισους των Δυτικων κατα των Ανατολικων,το ε μ φ υ τ ο ν μισος του ψευδους κατα της αληθειας και το αδουλωτον του χαρακτηρος του Ελληνος'' και ''οιτινες[πα/παι ] εγενοντο οι κακοι δαιμονες της Ανατολικης Εκκλησιας''...δεν υπαρχει μισος λοιπον απο πλευρας Ορθοδοξων.Οι σχεσεις των αιρετικων μετα των ορθοδοξωνδεν μπορει να την καθοριζει το ΠΣΕ,αγνοωντας Ι.Κανονες κ Ευαγγελιον,διοτι τοτε δεν ειναι πραγματικη μεριμνα να υπερβει η Ορθ.Εκκλησια,νομιζω τα ορια τηςεκκλησιαστικης οικονομιας αλλα κ τις αδυναμιες των απεσχισμενων,διοτι φθασαμε στο αλλο ακρο να αναγνωριζουμε εγκυροτητα στα μυστηρια των αιρετικων ,π.χ το Βαπτισμα,την αρνηση του Συμβολου της Πιστεως,την κατακρεουργηση των Κανονων, και την συγχωρηση της αιρεσεως ...ο Βαλσαμων μας λεγει '' ου γαρ συγχωρει τοις αιρετικοις επιμενουσι τη αιρεσει''.
Οσο για τον Μαρκο τον Εγενικο το τελος εχει την αξια τι ειπε;
''Λεγω δε περι του Πατριαρχου ως ουτε βουλομαι ουτε δεχομαι την αυτου η των μετ'αυτου κοινωνιαν ουτε μετα θανατονκλπ πεπεισμαι γαρ ακριβως,οτι οσον αποδιισταμαι τουτου και των τοιουτων,εγγιζω Τω Θεω και πασι τοις αγιοις και ωσπερ τουτων χωριζομαι,ουτως ενουμαι τη αληθεια και τοις αγιοις πατρασι...'' και ομως η διαφωνια του με τον πατριαρχη δεν τον εμποδισε να ανακηρυχτει αγιος.
Οι αγιοι Πατερες διαλεγονταν για λιγο χρονικο διαστημα και οχι επι εβδομηντα κοντα ετη που διαλεγονται κ οχι μονον....
Συγνωμη κ παλι αλλα ηθελα να καταθεσω ορισμενες μου παρατηρησεις για το νεο καθεστως με αυτο που ισχυε,το οποιον διχαζει τον πιστο λαο.π

Ανώνυμος είπε...

Τι γλώσσα είναι αυτή 5:03 που χρησιμοποιείς εις βάρος ενός σεβαστού ιερέα;
Θίχτηκαν οι εκλεκτοί σου μήπως που κατοικοεδρεύουν στο Βόσπορο;

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΚΟΙΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ! ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΚΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΤΑΣΟ.

Ανώνυμος είπε...

Μεσω της ανωνυμιας πολλοι οι θιγμενοι.. να βγουν ομως επωνυμα στη δημοσιοτητα και να διαψευσουν τεκμηριωμενα δεν το τολμουν.. γιατι αραγε; μηπως οντως δεν υπαρχουν επιχειρηματα που να στεκουν και να αποδεικνυουν ως ιστορικες ανακριβιες τα γραφεντα;

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Αναστάσιος να γράψει και άλλα τέτοια κείμενα που μας αναπαύουν, όπως αυτό για τον άγιο Παΐσιος και τον Οικουμενισμό!

Ανώνυμος είπε...

Ποιοι είναι πίσω από τον π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο;
Που βρήκε τα χρήματα για την κυκλοφορία του εντύπου;
Ποιες οι σχέσεις του με τον καθηρημένο πρώην επίσκοπο Αρτέμιο της Σερβίας;
Έγραφε και γιαυτόν διθυράμβους και τον υπερασπιζόταν με πάθος. Τον φιλοξένησε και στην Πάτρα. Συνεχίζει να έχει σχέσεις κοινωνίας μαζί του;
Τι γυρεύει κάθε τόσο σε συνέδρια σε χώρες σλαβικές και στην Ρωσία;
Μήπως είναι όργανο της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Προπαγάνδας εναντίον του Πρωτόθρονου των Πατριαρχείων;

Θα θέσω και άλλα ερωτήματα αφού λάβω απάντηση. Όσο δεν απαντά πολλά μπορώ να υποθέτω.

Περιμένω όχι να γράφει περί μασόνων αλλά και ο ίδιος να αποκήρυξη την Μασονία. Πολλές υποψίες μπαίνουν στο μυαλό μου.

ΥΓ. α) Για να είναι κάποιος «σεβαστός» δεν φτάνει να φορά το ράσο. Πρέπει να έχει ηλικία και να είναι σοβαρός με σωφροσύνη. Αλλοίμονο αν τον κάθε νεαρό ιερέα ή διάκονο το ράσο και μόνο τους έκανε σεβαστούς. Τότε και οι μασόνοι Αρχιερείς ως σεβαστοί δεν θα έπρεπε να τους λοιδορεί ο π. Αναστάσιος.
β) Στην Εκκλησία της Ελλάδας και ιδικά σε ορισμένες Μητροπόλεις έχει χάσει ο τίτλος «πρωτοπρεσβύτερος» την αξία του. Χωρίς κριτήρια οι Μητροπολίτες σκορπίζουν σταυρούς σε όλους μικρούς και μεγάλους. Κάποτε ήταν πανεπιστημιακοί, συγγραφείς διαπρεπείς, και σεβάσμιοι λευκασμένοι κληρικοί. Τώρα γέμισε η Εκκλησία από Αρχιμανδρίτες και Πρωτοπρεσβυτέρους. Δηλαδή «δώσε και μένα μπάρμπα»

π. Νεόφυτος

Ανώνυμος είπε...

Απορώ πώς ο ιστολόγος επιτρέπει τη δημοσίευση ασεβέστατων σχολίων όπως αυτό του 5:03!

Ανώνυμος είπε...

Μήπως βρίσκεται η CIA πίσω απ τον πατέρα Αναστάσιο πάτερ Νεόφυτε, που αντί να συμπαρασταθείτε στον εκλεκτό συλλειτουργό σας σεις του επιτίθεσθε κατά τρόπο αηθέστατο!

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ όλους για τα καλά ή τα "κακά" σας λόγια.
Δεν μπόρεσα να απαντήσω, διότι την εβδομάδα αυτή απουσίαζα εκτός Πατρών σε περιοχή που δεν είχε σύνδεση στο διαδίκτυο.
Λίαν προσεχώς λοιπόν...
π.ΑΚΓ
(ο κατ'επιθυμίαν του "π. Νεοφύτου" "όργανο της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Προπαγάνδας" και μασόνος 666 βαθμού)

Ανώνυμος είπε...

Ποιος κατέστησε ανακριτή τον π.Νεόφυτο;

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ Νεόφυτε, όποιος ασκεί επειβεβλημένη κριτική στο πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης εξυπηρετεί συμφέροντα των σλαβικών Εκκλησιών;
Eίναι σοβαρά πράγματα αυτά;
Είναι επίσης σοβαρά πράγματα αυτά που γράφετε αναφορικά με τη δαπάνη εκδόσεως του πονήματος του π.Αναστασίου;
Αντί να επαινέσετε τον ομολογιακό ζήλο του συλλειτουργού σας και να δοξάσετε το Θεό που έχουμε τέτοιους λεβέντες παπάδες εσείς τον πυροβολείτε! Τι να πει κανείς!

Ανώνυμος είπε...

Η φαιδρότητα των αντιφρονούντων προς τον π.Αναστάσιο έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
Για την ακρίβεια η αντίδρασή τους κατευθύνεται και χαρακτηρίζεται από ένα μείγμα εκνευρισμού, πανικού και φαιδρότητας.

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΑΤΕΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ! ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ!

Ανώνυμος είπε...

Ο αββας Θεωνας μιλησε καποτε στον αββα Κασσιανο περι υγιους γνωσεως και κρισεως που πρεπει να εχουμε ολοι οι Ορθοδοξοι,εαν μου ξαναεπιτρεπετε καποιο σχολιο ακομα.

Δεν νομιζω πως ο πΝεοφυτος ηθελε να θιξει στην πραγματικοτητα τον πΑναστασιο,αλλα μαλλον να τεσταρει για να βγουν στην επιφανεια καποια κινητρα.

Η γνωμη μου ειναι πως αυτο που ενωνει ολους τους Ορθοδοξους ειναι μια πιστις,ενα Βαπτισμα,ενα Πνευμα και εκει που υπαρχει το Πνευμα εκει κ η ελευθερια! Αλλα κ ο οι αγιοι μας μας προτρεπουν στην πιστη κατα την Παραδοση της Εκκλησιας..
Η διακρισις αιρεσεως και σχισματων ειναι οτι και τα δυο χωριζουν απο την εκκλησια.Οπως λοιπον ειναι πανευκολο να κατρακυλισει κανεις στην αιρεση αλλο τοσο ειναι ευκολοτερο να πεσει στο σχισμα.
Και τα δυο εχουν μια αιτια την υπερηφανεια.
Εδω ομως ειναι που πρεπει να σταθουμε ,στο οτι το κυρος μιας συνοδου κρινοταν απο την ευσεβη πιστη του πιστου λαου και την Ορθοτητα των δογματων των αγιων Πατερων και οχι μονον αλλα αποκαλυφθηκαν και οι θεολογιες των Πατερων της Εκκλησιας οι οποιες ησαν θεοπνευστες,λαλουντες εν αγιω Πνευματι και γι'αυτο μας αφησαν τις διδασκαλιες τους ο Μ.Αθανασιος[Α οικουμ],ο Μ.Βασιλειος[Β]ο αγ Γρηγοριος ο Παλαμας θεολογια των συνοδων 1341,1347,1351 ,ο αγ Ιωαν ο Δαμασκηνος [Ζ]. Αυτη ειναι η αξια οπως το συνοδικο που χρησιμοποιει την φραση ''κατα τας των αγιων θεοπνευστους θεολογιας''...
Επομενως , το ζητουμενο ειναι ποια ειναι η ουσιαστικη Πατερικοτητα και ποιες οι κινησεις που διεπονται απο Πατερικο Φρονημα. Αυτο δε δινει κ την αξια στο φρονημα και εχει κυρος και ειναι ασφαλες, φερνει δε την ενοτητα του Πνευματος και αυτο προυποθετει την αγαπη για τη σωτηρια του πλησιον.
Οταν λοιπον λεμε πως αγαπουμε τον πλησιον μας,πρεπει να ομολογουμε Ορθη Πιστη!
Πως ομως να ερθουμε σε καποια πν.κατασταση εαν οι αμαρτια μας στρεφεται κατα Του Αγ.Πνευματος;
Συμφωνω με τον 11.44. π

Ανώνυμος είπε...

π. Νεόφυτε είστε καταπληκτικός!
Οξυνούστατος ...
Μακαρίζω τους ενορίτες σας, αν έχετε.

Ανώνυμος είπε...

Στο βιλίο του αειμνήστου Παναγιώτη Λόη για το μακαριστό άγιο των Πατρών π.Γερβάσιο Παρασκευόπουλο περιλαμβάνονται αρνητικότατες σκέψεις του για το ΠΣΕ( τότε λεγόταν Οικουμενικό Συμβούλιο των Εκκλησιών).

Ανώνυμος είπε...

Έχασαν τη μπάλα οι κατήγοροι του παπα-Αναστάση και δεν ξέρουν τι λένε!

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ Αναστάσιε είναι απλά τα πράγματα: αν γράφατε ότι ο άγιος Παίσιος ήταν οικουμενιστής, αν εκθειάζατε σαν "ρηξικέλευθες" και "ακτινοβόλες" προσωπικότητες τους Μελέτιο και Αθηναγόρα, αν υποστηρίζατε τις συμπροσευχές και τις ποικίλες παραβάσεις των ιερών κανόνων που καταπατεί το Φανάρι τότε θα ακούγατε διθυράμβους και θα σας ύψωναν κάποιοι μέχρι τρίτου ουρανού.
Τώρα που είπατε την αλήθεια προσπαθούν να σας απαξιώσουν με αήθη και ασεβή σχόλια .Μέχρι και τις σλαβικές Εκκλησίες ανακάτεψαν. Απομένει τώρα να αναζητήσουν μήπως υπάρχει κάποια σχέση σας με τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας!

Ανώνυμος είπε...

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι με όποιο θέμα καταπιαστεί ο π.Αναστάσιος, δίνεται ψυχή τε και σώματι.
Όταν οι Χιλιαστές πολιορκούσαν την Πάτρα, αυτός -μαθητής Λυκείου- έτρεχε να τους αποκρούσει και να διαφωτίσει τους συμπολίτες μας. Όταν ο Σεβαστιανός Κονίτσης ξεκίνησε τον Βορειοηπειρωτικό αγώνα, ο λαϊκός τότε Τάσος, μαζί με πολλούς άλλους φοιτητές, υποστήριξε ενεργά τον αγώνα αυτό. Η ενασχόλησή του με το θέμα των αιρέσεων είναι πολυετής και όποιος διαβάσει τα γραφόμενά του διαπιστώνει ότι δεν εκφράζει ελαφρά τη καρδία τα όσα υποστηρίζει.
Βέβαια, πλανάται το ερώτημα: Μήπως με όλα αυτά που τολμά και λέει σπέρνει διχόνοιες, έριδες, δημιουργεί αντιπαραθέσεις ανούσιες οι οποίες δεν συντελούν στην πνευματική καλλιέργεια των πιστών;
Η αλήθεια σίγουρα πρέπει να λέγεται. Όποιος δεν την αντέχει και νιώθει ότι σκανδαλίζεται ας απέχει από τέτοιου είδους συζητήσεις. Δεν μπορεί όμως κάποιος ο οποίος "γνωρίζει" -γιατί καλώς ή κακώς ο π.Αναστάσιος "γνωρίζει" κι αυτό το αποδεικνύουν οι εξειδικευμένες σπουδές του- να κρατά το στόμα του κλειστό. Ας αποδεχθούμε ότι δεν είμαστε όλοι ειδικοί επί του θέματος και ας διαβάζουμε χωρίς προκαταλήψεις αυτά που γράφονται. Δεν είναι κακό να υπάρχει κριτικό πνεύμα. Κακό είναι να προσπαθούμε να ταπεινώσουμε κάποιους με άδικες κατακρίσεις, μόνο και μόνο γιατί δεν θέλουμε να συμφωνήσουμε μαζί τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει το "ου με πείσεις καν με πείσεις"

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ!
ΤΟ ΡΑΣΟ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ Η ΤΟΝ ΠΑ;ΠΑ ΤΟ ΡΑΣΟ..
ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑ!

Ανώνυμος είπε...

O π. Αναστάσιος δεν είναι ειδικός επί του θέματος διότι έχει φανατισμό και προκατάληψη. Το χειρότερο κόβει και ράβει προς το συμφέρον του τις απόψεις των άλλων.

Ανώνυμος είπε...

2.02 περιμένω να μου πεις τις σκέψεις για να τις μάθω. Δεν το έχω το βιβλίο.

Ανώνυμος είπε...

Διάλογος με τον π. Αναστάσιο δεν αξίζει 1.24 είναι χάσιμο χρόνου.

Ανώνυμος είπε...

Βρε παιδιά, μήπως ο παπα-Τάσος έβαλε τις φωτιές στην Πελοπόννησο σαν πράκτορας ξένων υπηρεσιών;

Ανώνυμος είπε...

Όσοι ονομάζουν μεγάλες μορφές το Μελέτιο και τον Αθηναγόρα κακοποιούν βάναυσα την αλήθεια.

Ανώνυμος είπε...

Αλήθεια 5:32; Τόλμα να αντικρούσεις τον π.Αναστάσιο. Κάνε κι εσύ μια ανασκευή στο ιστολόγιο αυτό των όσων συγκλονιστικών παρέθεσε ο π.Αναστάσιος.

Ανώνυμος είπε...

ΕΚΤΑΚΤΟ:
Η Ιερά και Αλάνθαστη Ακολουθία του π.Αναστασίου Γκοτσοπούλου μετά των σεβαστών, ακέραιων και Φορέων της Ορθοδόξου Πίστεως κατόπιν επανειλλημένων συνάξεων και διαβουλεύσεων κατέληξαν στο παρακάτω συγκλονιστικό ανακοινωθέν:

1ον: Οιοσδήποτε χριστεπώνυμος κάτοικος του πλανήτη Γη δεν αποκηρύξει ρητά και εγγράφως τον Οικουμενισμόν καταδικάζεται μαζί με τον Ιουδάν τον Ισκαριώτην και τα Τάγματα του Εωσφόρου σε αιώνια και μη αναστρέψιμη καταδίκην και παντελή αποστέρηση του δικαιώματος της μετάνοιας!
2ον: Όιοσδήποτε εκστομίσει έστω και το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχου ή διανοηθεί να μνημονεύσει αυτόν τίθεται αυτόματα και αμετάκλητα εκτός εκκλησιαστικού σώματος.
Πάτρα 17-7-2015.

Ανώνυμος είπε...

11:53 η ειρωνεία σου φτηνή και χοντροκομμένη. Δε λυπάσαι λιγάκι τους αναγνώστες του ιστολογίου;

Ανώνυμος είπε...

Για τον11.53

Ενα ερωτημα:
Βαζετε τη σκεψη πανω απο την ταξη της Εκκλησιας;;;;
---
Σφυζει βλεπετε απο Ορθοδοξια το Πανελληνιο,γι''αυτο θα ηταν καλο να βαζατε το φως υπο το μοδιον ,ινα σκοτισθη ο πλανητης ποικιλο-μορφως,επικαλουμενοι ομως απο την αλλη μερια την Υπεραγια Θεοτοκο και τις πρεσβειες των αγιων ¨ως και του αγιου Παισιου ινα ανατραπουν ολα τα Ορθοδοξα και με πασαν ειληκρινειαν να μας πεισετε,την πολυποθητη ενωση,που χρηζει μεγιστου σεβασμου φρεναπατωμενοι εαυτους και αλληλους;;;

Ειμαστε σε αλλο καιρο,...
Στον ελεγχο των δογματων....
Αυτα που λετε ειναι ανυποστατα για τον π.Αναστασιο!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κ. Κωστόπουλε,
Θα μου επιτρέψεις κι ένα δικό μου σχόλιο, που αναφέρεται στο περιεχόμενο ενός φυλλαδίου που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης» και με συγγραφέα τον πρωτοπρεσβύτερο π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο, εφημέριο του Ι. Ναού Αγ. Νικολάου Πατρών.
Αυτό διανεμήθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου, ημέρα μνήμης του Οσίου Παϊσίου.

Η συνέχεια στο σχόλιο:
http://www.anastasiosk.blogspot.gr/2015/07/blog-post_80.html

Ανώνυμος είπε...

Προς τι όλο αυτό το μίσος και η επίθεση εναντίον του π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου; Παρακολουθώ εδώ και έναν χρόνο το παρόν ιστολόγιο και έχω διαπιστώσει πως κάθε άρθρο που δημοσιεύει ο π. Αναστάσιος συνοδεύεται από πολυάριθμα σχόλια τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι αρνητικά και προσβλητικά προς τον ίδιο, γεγονός που δεν συμβαίνει με άρθρα άλλων ιερέων. Ωστόσο από τις λίγες φορές που έχω εκκλησιαστεί στην εκκλησία του Αγίου Νικολαόυ, ενορία του π. Αναστασίου, έχω σχηματίσει την άποψη ότι ο π. Αναστάσιος είναι ένας ιερέας ευσεβής, ταπεινός, μορφωμένος και με υψηλό εκκλησιαστικό ήθος. Έτσι λοιπόν αδυνατώ να ατιληφθώ τα αρνητικά σχόλια και τις κατηγορίες εναντίον του.
Πατέρα Αναστάσιε μην ανησυχείς και προβληματίζεσαι με τα κακόβουλα σχόλια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σε θαυμάζουν και είναι περήφανοι για σένα.

Ανώνυμος είπε...

π. Αναστάσιε έχεις ξεφύγει. Λίγο ακόμα και σε βλέπω αυτονομημένο εκτός Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Ο κ. Μαρτίνης απαντά τεκμηριωμένα στα ανυπόστατα και αθεολόγητα του π. Αναστασίου. Πρέπει να ανακαλέσει όσο είναι καιρός τα θολά κατηγορητήρια.

Ανώνυμος είπε...

Πού το ειδες ανθρωπε μου το τεκμηριωμενα;;; γενικολογιες λεει και τιποτα επι της ουσιας... ουτε ενα ουσιαστικο αντεπιχειρημα!

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ !

ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΡΑΜΜΗ!

Ανώνυμος είπε...

Το Φανάρι ακόμη ανηφορίζει τον μαρτυρικό δρόμο του Γολγοθά. Τα πρόσωπα αλλάζουν το γεγονός παραμένει. Πάντα μετά τον Γολγοθά υπάρχει η ανάσταση. Πολέμα και κτύπα π. Αναστάσιε το Φανάρι θα παραμένει ανοικτό και όρθιο.

Ανώνυμος είπε...

Οι Διάλογοι αποφασίστηκαν πανορθοδόξως και το γνωρίζεις αυτό π. Αναστάσιε όλες οι ορθόδοξες κατά τόπους εκκλησίες… Πατριάρχες και Αρχιεπίσκοποι, και οι περί αυτούς ιερές Σύνοδοι … το αποφάσισαν εν Συνόδω.

Ανώνυμος είπε...


«Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» - Αθανάσιος Κοτταδάκης

http://www.anastasiosk.blogspot.gr/2014/09/blog-post_2.html

πολλές απορίες θα λυθούν και η αλήθεια θα νικήσει.

Ανώνυμος είπε...

Το κείμενο υπερέβη τα εσκεμμένα. Δεν είναι προς τιμή του Αγίου αλλά για να περάσει ο συντάκτης την γραμμή κα τις θέσεις του με αφορμή αυτό. Ο συντάκτης παρασύρθηκε από την περιρρέουσα πολιτική κατάσταση.

Ανώνυμος είπε...

Διχάζεις τον πιστό λαό του Θεού. Πρόσεχε τα πρόβατα θα φύγουν από το μαντρί. Τους στέλνεις στο στόμα του λύκου τους παλαιοημερολογίτες που μοιράζουν το φυλλάδιό σου, για να πουν ότι η Εκκλησία των νέοημερολογιτών είναι (Θεέ μου συχωράμε) ‘πόρνη’. Ο υπερβάλλων ζήλος μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα σεβαστέ μου πάτερ.

Ανώνυμος είπε...

Δεν γνωρίζει τι γράφεις π. Αναστάσιε. Ρίξε μια ματιά στο βίντεο που με ευλάβεια προσκυνά τον οικουμενιστή Βαρθολομαίο ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. http://anastasiosk.blogspot.gr/2016/07/blog-post_96.html
Διάβασε και αυτό που είπε ο Άγιος για τον Βαρθολομαίο: «Ο Θεός μας έδωσε αυτά τα δύσκολα χρόνια τον καλύτερο Πατριάρχη».
Καλά το λέει ο λαός «το ψέμα έχει μικρά πόδια»