Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 30ῆς Ἰανουαρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
 Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 29ης Ἰανουαρίου, Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ  ἀεροπορικῶς ἐκ Γενεύης, ὅπου προήδρευσε τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, γενόμενος δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ .Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

* * *
  ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

ωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἱερά μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡ παλαιόθεν καθιερωθεῖσα ὡς ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 30ήν Ἰανουαρίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.      

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Θεόφιλος Παντοκρατορινός, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.    
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτού κ. Ἠλίας, Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννης καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Ἐφορεία μετά τῆς Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου «Pierce», ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν τῆς Σχολῆς προσαχθέντα κόλλυβα.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί Πατριάρχης.

* * *
          Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
          Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον τῆς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ἐξαρχίας διά τάς Ὀρθοδόξους Παροικίας Ρωσσικῆς Παραδόσεως, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Φωστηροπούλου καί κ. Σεργίου Sollogoub, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σεργίου Runge.
          Τόν Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριον Φραγκάκην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
                   Τόν Ἐντιμ. κ. Ali Bodur, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lale, ἐντεῦθεν, τούς Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαθιόν καί κ. Γεώργιον Σεμερτζάκην καί τάς Εὐγεν. κυρίας Χριστίναν Ἀργυροῦ καί Ἑλένην Ἀναγνωστοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
           
* * *
Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Büyükçekmece διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ 93 ἐπετείῳ ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καί τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν, ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ «Mimarsinan» καί τό Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «ΑΚΜ», τό Σάββατον, 30ήν τ.μ. .

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἀρχιτεκτόνων Τουρκίας διοργανωθείσης ἐκθέσεως «Istanbul, my Nostalgia», ἐν τῇ ἐν Karaköy αἰθούσῃ αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 29ην ἰδίου.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: