Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, Ἀδελφὸς χρηματίσας καὶ διάδοχος


Τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ,
Ἀδελφὸς χρηματίσας καὶ διάδοχος,
καὶ ἐν Ἀποστόλοις ἐπίσημος,
τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ θάνατον ἠγάπησας,
καὶ τὸ μαρτύριον οὐκ ἐπῃσχύνθης,
Ἰάκωβε ἔνδοξε·
Αὐτὸν ἱκέτευε ἀδιαλείπτως, τα
οῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια: