Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 7ης Νοεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι . Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ορτῆς, τήν Δευτέραν, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν παρουσίαν τοῦ φύλακος Ἀγγέλου εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων καί ἐπικαλεσθείς τήν ἐνίσχυσιν καί προστασίαν τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων ἐπί πάντας.  
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 


*   *   *
Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.    
          Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Carlos Diaz Valcarcel, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Ἱσπανίας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Κεραμιδᾶν, Καθηγητήν, ἐκ Ρώμης.

Τήν Εὐγεν. κ. Νεκταρίαν Πέτρου, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: