Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Προσφώνησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Παναγιώτου Νεοχωρίτου

Προσφώνησις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
 κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας
Παναγιώτου Νεοχωρίτου
(29 Νοεμβρίου 2016)

          Μουσικολογιώτατε Ἄρχων,
          «Οἱ μορφές περνοῦν, οἱ φωνές σβύνουν, μένει μόνο ἡ ἀνάμνηση τῆς ἀνθρωπίνης διαβάσεως», ἔλεγεν ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας κατά τό ἰωβηλαῖον πρός τιμήν τοῦ Κωνσταντίνου Πρίγγου, ἔτι ζῶντος.
          Ἔτσι καί ἡ φωνή τοῦ τελευταίου Πρωτοψάλτου μας Λεωνίδου Ἀστέρη ἔσβυσε δυστυχῶς, ἔτι ζῶντος. Ἡ καλλικέ- λαδος ἀηδών τοῦ πρώτου ἀναλογίου τῆς Ὀρθοδοξίας ἐσιώπησε. Καί καλεῖ τώρα ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ὑμᾶς, Μουσικολογιώτατε, νά καταλάβετε αὐτό τό ἀναλόγιον, νά τό τιμήσετε, νά τό ἀναδείξετε, νά γράψετε καί σεῖς τήν ἱστορίαν σας μαζί μέ ὅλα τά ἄλλα μέλη τῶν Πατριαρχικῶν ἀναλογίων, παλαιά καί νέα, ὡς μία οἰκογένεια, νά διατηρήσετε τό περιλάλητον Πατριαρχικόν ὕφος καί νά τό μεταδώσετε εἰς τούς νεωτέρους, ὥστε ἡ πολύτιμος μουσική παράδοσις τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας νά συνεχίζεται καί νά διαιωνίζεται ἀναλλοίωτος ἀπό γενεᾶς εἰς γενεάν.
          Μᾶς ἤλθετε ἀπό τήν πόλιν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἀλλά ἡ φήμη σας ὡς ἱκανοῦ ἱεροψάλτου καί διδασκάλου προέτρεξεν ὑμῶν. Καί ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία σᾶς ἐνηγκαλίσθη καί σᾶς υἱοθέτησε μέ χρηστάς προσδοκίας, ἐκτιμῶσα πλήν ἄλλων καί τήν σεμνότητα καί τήν ταπεινοφροσύνην σας.
          Ἐδῶ δέν θά εὕρητε πλήθη ἐκκλησιαζομένων ὡς εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ συρρίκνωσις τοῦ ἐνταῦθα ποιμνίου μας καί ἡ ἐλάττωσις τῶν ἔξωθεν προσκυνητῶν κατά τά τελευταῖα ἔτη ἠλάττωσαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τούς ναούς τῆς Πόλεως καί εἰς αὐτόν τοῦτον τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν. Καί ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι εὔκαιρον καί ἐπίκαιρον νά σᾶς ὑπενθυμίσωμεν ὅσα ἔλεγε μαθητής τοῦ Πρίγγου (Σ. Παπαμανωλάκης) διά τάς συμβουλάς πού ἔδιδεν ὁ μεγάλος ἐκεῖνος «δάσκαλος» καί ἡμέτερος Καθηγητής ἐν Χάλκῃ: «Ποτέ δέν θά λάβῃς - ἔλεγεν - ὡς μέτρον τό πλῆθος τῶν ἐκκλησιαζομένων. Θά ψάλλῃς πάντοτε μέ τήν φαντασία ὅτι ὁ ναός εἶναι πλήρης πιστῶν, θά ψάλλῃς σωστά καί σύμφωνα μέ τήν τυπικήν διάταξιν τῆς ἡμέρας, χωρίς νά παραλείπῃς οὔτε ἕνα τροπάριο ἀπό τόν Κανόνα τοῦ Μηναίου. Νά μή φοβᾶσαι ποτέ τό στασίδι, ἀλλά τό στασίδι νά σέ φοβᾶται. Κάθε μάθημα πρέπει νά ψάλλεται στόν πρέποντα χρόνο».
          Νά βοηθήσετε καί τόν Σύνδεσμόν μας τῶν Μουσικο- φίλων, ὁ ὁποῖος πλησιάζει πρός τήν συμπλήρωσιν 70ετίας ζωῆς καί προσφορᾶς, καί νά ἐνισχύσετε τήν χορῳδίαν του. Ἀναμένομεν πολλά ἀπό ὑμᾶς.
          Σᾶς συγχαίρομεν πατρικῶς διά τήν πρόκρισιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τήν σημερινήν χειροθεσίαν σας, εὐλογοῦμεν ὑμᾶς καί τούς συνεργάτας καί μαθητάς σας καί τήν προσφιλῆ οἰκογένειάν σας καί ἀναφωνοῦμεν «Ἄξιος»! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: