Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 11-12-2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Προπατόρων, 11ην Δεκεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
          Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Διευθυντής τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἀθηνῶν.
          Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ὅπου ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητοςὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, Πρόεδρος  τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, ἀναφερθείς εἰς τάς προγραμματιζομένας δράσεις τῆς Κοινότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τό πρόσφατον ταξίδιόν Του εἰς Μπάρι Ἰταλίας, ἔνθα ἀπόκεινται τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

          Ἐγένετο ἐπίσης προβολή φωτεινῶν διαφανιῶν περί τῆς γενομένης συντηρήσεως ἱ. εἰκόνων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
* * *
          Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
          Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ψαραύτη καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Παντελίτσας Κορώνη καί Εὐτυχίας Μαυριλιδάκη, ἐκ Κρήτης
          Τόν Ἐντιμ. κ. Hayri Türkyılmaz, Δήμαρχον Μουδανίων (Mudanya), μεθ᾿ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Φαίδωνα Κάφτογλου καί κ. Ἰωάννην Γκαλίτσην, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί τάς εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς συζύγου καί αὐταδέλφης αὐτῶν ἀντιστοίχως ἀειμνήστου Φιλίτσας Κάφτογλου, Προέδρου τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Χαλκηδόνος.
          Τό Δ. Σ. τοῦ ἐνταῦθα Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Λαγοσπύρη- Μορφιάδου.
          Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Γιολάντας καί τοῦ υἱοῦ των Ἄρη. τ  τούς
Τήν Ἐλλλογ. κ. Ἑλένην Ἁρμάου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Πόλει, μεθ᾽ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτῆς ἐκ τοῦ International School M.E.F. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: