Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 22ας Δεκεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, καί ὁ Ἐξοχώτατος κ. Nabi Avcı, Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, ἐτίμησαν διά τῆς ὑψηλῆς αὐτῶν παρουσίας τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 22ας τ.μ., τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ ὑπό τῆς Κοινότητος Παναγίας Παραμυθίας Βλάχ Σαράϊ διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν - ἐπιστημονικήν συζήτησιν μέ θέμα «Μέ τό παρελθόν της καί τόν ὁραματισμό γιά τό μέλλον, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Παναγίας Παραμυθίας Βλάχ Σαράϊ», καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν διάφοροι Καθηγηταί, προεβλήθη δέ σχετική κινηματογραφική ταινία καί διωργανώθη φωτογραφική ἔκθεσις.  
* * *
          Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
          Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. ἱερέως κ. Ἀβραάμ Fırat καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Josef Arslangüloğlu, Προέδρου τῆς Κοινότητος αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ekrem İmamoğlu, Δήμαρχον Beylikdüzü, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Murat Ongun, Συμβούλου Ἐπικοινωνίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sinan Özbek, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῶν Πριγκηποννήσων, μετά μελῶν αὐτοῦ καί συνεργατῶν του.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Συμεωνίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μπορμπότην, φοιτητήν Θεολογίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον ΠορίδηνΓραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ υἱοῦ  των Θεοφάνους, λαβόντος τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του.
Τούς Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ψευτέλην, Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, καί κ. Χρῆστον Τριανταφυλλίδην, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ των ἑορτῇ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Ράπτη, Φιλόλογον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ναλμπάντην, Καθηγητήν Φυσικῆς Ἀγωγῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
* * *
            Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἑόρτιον ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις ἐκδήλωσιν τῶν παίδων τοῦ Ἐργαστηρίου δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως, ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Τετάρτην, 21ην Δεκεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου   Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς θεατρικῆς ὁμάδος τῆς Κοινότητος Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου δοθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν, πρός τιμήν Αὐτοῦ ἐπί τῇ 25ετίᾳ τῆς σεπτῆς Πατριαρχίας Του, ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, τήν Πέμπτην, 22αν ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: