Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ... διοικεῖται κατὰ τὸ ἀρχαιοπαράδοτον συνοδικὸν σύστημα - Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

  «Ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διακρίνεται τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν κατὰ τὸ ὅτι ἔχει διατηρήσει ἀνόθευτον τὴν πρώτην καὶ ἀρχαιοτάτην ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν καὶ διδασκαλίαν, ἔχει ἀποφύγει τὰς καινοτομίας καὶ τὰς προσωπικὰς ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν δογμάτων τῆς πίστεως καὶ διοικεῖται κατὰ τὸ ἀρχαιοπαράδοτον συνοδικὸν σύστημα ὑπὸ τῶν κατὰ τόπους ἐπισκόπων ἐν συνεργασία μετὰ τῶν πιστῶν καὶ μὲ ἀλλεπαλλήλους κύκλους τοπικῶν καὶ εὐρυτέρων ἐπισκοπικῶν συνόδων, ὧν ὑπερτάτη ἡ οἰκουμενική, ἤτοι παγκόσμιος.
Οἱ βασικοὶ κανόνες διοικήσεως αὐτῆς ἔχουν καθορισθῆ ὑπὸ τῶν ἑπτὰ οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ αἱ λεπτομέρειαι ρυθμίζονται ἀναλόγως τῶν τοπικῶν ἀναγκῶν...».  
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

Δεν υπάρχουν σχόλια: