Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 10ης Ἰανουαρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 9ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ.  Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέθεσεν, ὡς κατ᾿ ἔτος, ἑόρτιον γεῦμα ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, εἰς τούς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐργαζομένους κλητῆρας καί λοιπούς ὑπαλλήλους, ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ.
          Ὡσαύτως, τήν μεσημβρίαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 10ης  ἰδίου, συνεγευμάτισε μετά τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.
* * *
          Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν
          Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἠλίαν Boyarskiy, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ὄλγας, ἐκ Μόσχας, προερχόμενον ἐξ Ἀγκύρας, ἔνθα ἐτέλεσεν, ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, ἐπιμνημόσυνον Θείαν Λειτουργίαν καί Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα δολοφονηθέντος Πρέσβεως μ. Ἀνδρέου Καρλώφ.

          Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Βασίλογλου καί τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Ξανθοπούλου, ἐκ τοῦ Προσωπικοῦ τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.
          Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Ἐπιμελητηρίου Ξεναγῶν τῆς Πόλεως (İstanbul Rehberler Odası), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. A. Hakan Eğinlioğlu.

          Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Harutyun καί Armen Saruhanyan, αὐταδέλφους, καί Karekin Kalaycı, ἐντεῦθεν

Δεν υπάρχουν σχόλια: