Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Ὑμνοῦντες δυσωποῦμέν σε ἐκτενῶς·


Ὑμνοῦντες δυσωποῦμέν σε ἐκτενῶς·
Ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ἱκέτευε,
διὰ Σταυροῦ νίκας δωρηθῆναι τῷ βασιλεῖ,
τῇ ὀρθοδόξῳ Πίστει τε,
 κράτος καθ᾿ αἱρέσεων δυσμενῶν·
ἡμῖν δὲ σωτηρίαν,
εἰρήνην τε τῷ κόσμῳ,
ἐν τῇ σῇ μνήμῃ Ἀθανάσιε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: