Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Ας μην περιοριζώμεθα μόνον εις την αναζήτησιν των ευθυνών των άλλων - Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος (Κοτσώνης)

 Ας μην περιοριζώμεθα μόνον εις την αναζήτησιν των ευθυνών των άλλων για την παραμέλησιν της τροφοδοσίας μας, αλλά αναλογιζόμενοι και τας ιδικάς μας ευθύνας, καθ’ όν τρόπον το νεογέννητον βρέφος αναζητεί πανταχού τροφήν, τοιουτοτρόπως ας πράξωμεν και ημείς. Ας αναζητήσωμεν με πολύν πόθον το πνευματικόν άδολον γάλα και ο Θεός θα εύρη τρόπον να μας το χορηγήση. Διότι ο Κύριος θέλει να ίδη τον καθένα από ημάς πραγματικώς «άνδρα τέλειον», όμοιον με Αυτόν.

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος (Κοτσώνης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: