Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν 31ην Δεκεμβρίου 2016/ 13ην Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ὁσίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας εἰς τό ἐπ ὀνόματι αὐτῆς παρεκκλήσιον, τό εὑρισκόμενον ὑπογείως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεγάλης Παναγίας προσκειμένην νοτίως τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τῶν Ἁγιοταφιτῶν.

Ἡ ὁσία Μελάνη, ὡς παραδίδει τό Συναξάριον, κατήγετο ἐκ πλουσίας οἰκογενείας τῆς Ρώμης, συνεζεύχθη συζύγῳ καί ἀπέκτησε δύο τέκνα. Ὅταν τά δύο τέκνα αὐτά ἀπέθανον ἀφωσιώθη μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς εἰς πράξεις φιλανθρωπίας. Κυριώτεραι τούτων ἦτο ἡ ἀπελευθέρωσις 8.000 αἰχμαλώτων καί ἡ διατροφή χιλιάδων ἐνδεῶν μοναχῶν εἰς τήν Αἴγυπτον, εἰς τήν ὁποίαν περιώδευσεν.


Ἐκ τῆς Αἰγύπτου κατέληξεν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ περί τό 430 μ.Χ. καί ἔζησεν ὁσίως τόν βίον αὐτῆς εἰς κελλίον ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἔνθα καί ἐκοιμήθη.

Εἰς τό ὡς ἄνω παρεκκλήσιον αὐτῆς ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί ἡ θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ποιμένων Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, ψαλλόντων τῶν Ναϊτῶν πατέρων καί ἄλλων Ἱεροψαλτῶν καί συμπροσευχομένων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ἀνακαινίζουσα τόν Ναόν τῆς Ἁγίας Μελάνης ὡσαύτως δέ καί την Ἱεράν Μονήν ἡγουμένη Γερόντισσα Μελάνη ἐδεξιώθη φιλοφρόνως πάντας εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: