Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Τριάδος ἡ φανέρωσις, ἐν Ἰορδάνῃ γέγονεν·


Τριάδος ἡ φανέρωσις, ἐν Ἰορδάνῃ γέγονεν·
αὔτη γὰρ ὑπέρθεος φύσις, ὁ Πατὴρ ἐφώνησεν.
Οὗτος ὁ βαπτιζόμενος, Υἱὸς ὁ ἀγαπητός μου,
τὸ Πνεῦμα συμπαρῆν τῷ ὁμοίῳ•
ὅν εὐλογοῦσι Λαοί, καὶ ὑπερυψοῦσιν,
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: