Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Θερμή ικεσία - Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδημος Γκατζιρούλης

   Ἀδελφοί μου, περπατᾶμε, προχωρεῖ ἡ Ἐκκλησία μέ μόνη λαχτάρα νά συγκροτεῖ τό σῶμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά συγκροτεῖ αὐτήν τήν κοινότητα, τῶν υἱῶν τοῦ Ὑψίστου. Καί ὅπως βλέπετε, ἀπό τόν Κύριο μέχρι τό Στέφανο, μέχρι τόν Ἀπόστολο Παῦλο, μέχρι τίς ἱστορίες τῶν αἰώνων ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει διωγμό, τρομοκρατία, καταπίεση καί ταυτόχρονα συλλέγεται, μαζεύεται, συγκεντρώνεται, συνάγεται στό ναό τοῦ Θεοῦ καί προσφέρει αὐτές τίς τρεῖς φράσεις: «οὐκ οἴδασι τί ποιοῦσι», «μή στήσεις αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν ταύτην» καί «μή αὐτοῖς λογισθείη». Σᾶς παρακαλῶ, τυπώσετε αὐτές τίς φράσεις στήν καρδιά σας καί σ’ ὅλο τό διάστημα τῆς σημερινῆς μας Θείας Λειτουργίας προσφέρετέ τες στόν Κύριο».

     «Θέλω νά σᾶς παρακαλέσω νά προσφέρουμε ὅλοι τή σημερινή μας Θεία Εὐχαριστία ὑπέρ τῶν μισούντων ἡμᾶς, ὑπέρ ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι στάθηκαν μέ ἐχθρότητα καί ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν οἱ ὁποῖοι δέν συμπαρίσταντο, δέ στάθηκαν κοντά σέ δύσκολες ὧρες».

Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδημος 
Γκατζιρούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: