Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Τῆς πατρικῆς δωρεὰς διασκορπίσας τὸν πλοῦτον


Τῆς πατρικῆς δωρεὰς διασκορπίσας τὸν πλοῦτον,
ἀλόγοις συνεβοσκόμην ὁ τάλας κτήνεσι,
καὶ τῆς αὐτῶν ὀρεγόμενος τροφῆς ἐλίμωττον μὴ χορταζόμενος, 
ἀλλ' ὑποστρέψας πρὸς τὸν εὔσπλαγχνον Πατέρα,
κραυγάζω σὺν δάκρυσι· Δέξαι με ὡς μίσθιον,
προσπίπτοντα τῇ φιλανθρωπίᾳ σου, καὶ σῶσόν με.


Δεν υπάρχουν σχόλια: