Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Ἐννοῶ τὴν ἡμέραν τὴν φοβεράν,


Ἐννοῶ τὴν ἡμέραν τὴν φοβεράν,
καὶ θρηνῶ μου τὰς πράξεις τὰς πονηράς,
πῶς ἀπολογήσομαι τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ;
ποίᾳ δὲ παρρησίᾳ ἀτενίσω τῷ Κριτῇ,
ὁ ἄσωτος ἐγώ;
Εὔσπλαγχνε Πάτερ, Υἱὲ μονογενές, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον
ἐλέησόν με.

Δεν υπάρχουν σχόλια: