Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 17ης Μαρτίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

            Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 17ην τρ. μηνός Μαρτίου, ἐχοροστάτησε, κατά παλαιόν ἔθος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.
 Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ δεξίωσιν, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Β. Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας πατρικούς λόγους πρός τούς προσκυνητάς.
* * *
Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:


Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Τζαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Θεοφίλου, Προϊσταμένου αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Καραλίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Βροντάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης. 
Τόν Αἰδεισμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἂρχοντα Ἒκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Rıfat Örnek, Ἀντιδήμαρχον Beşiktaş, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Nurhan Palakoğlu, Συμβούλου τῆς Δημαρχίας, Cemalettin Kaya, Προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Τουριστικοῦ Συλλόγου Σινώπης, Saim Gürbüz, μέλους αὐτοῦ, Hasan Onur, Προέδρου τοῦ Συλλόγου Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν Σινώπης, μετά τῶν Hayrettin Bozkurt, Zeynel Zeki Özcanoğlu καί Burhan Levend, μελῶν αὐτοῦ, Nihat Önder, Προέδρου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Συλλόγου Σινωπέων, Hüseyin İslam, Ἐρευνητοῦ, Şevki Yıldırım καί Halit Gümüş, Δημοσιογράφων, καί τῆς Ἐλλογ. κυρίας Gülgün Kocaoğlu, Ἀρχαιολόγου
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωσήφ Γιανότσκο, Θεολόγον, ἐκ Πράγας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Κίρκαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. Δίδα Ἀναστασίαν Καλογεροπούλου, Καλλιτέχνιδα, ἐντεῦθεν.

Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Κωσταρᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: