Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 7ης Μαρτίου 2017 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον,  Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας. 
          Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ, κατ᾿ ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
          Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Ζακάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.   
   
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, εἰς ἔκφρασιν εὐγνωμοσύνης διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀγγελικῆς
          Τήν Εὐγεν. κ. Ebru Sanver, Ἐπ. Πρόξενον τῆς Ἀλβανίας ἐν Kocaeli.

          Τήν Εὐγεν δίδα Μέλισσαν Φιφίνη, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐκζητήσασαν τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: