Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Ας μη αναβάλωμεν πλέον την μετάνοιαν - Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος


Ημέρα του Μυστικού Δείπνου πάλιν σήμερον. Οι σημερινοί μαθηταί του Χριστού -ημείς οι χριστιανοί- ετοιμαζόμεθα να γίνωμεν «οι δαιτυμόνες οι μακαριστοί», μετέχοντες της τραπέζης του και κοινωνούντες του Σώματος και του Αίματός του.
Εάν τότε επεσήμανε τρεις δυσμενείς περιπτώσεις εις τους μαθητάς του (την προδοσίαν του Ιούδα, την άρνησιν του Πέτρου, τον κλονισμόν και τον διασκορπισμόν των άλλων μαθητών), ιδού και σήμερον τρεις ενδεικτικαί αμαρτωλαί καταστάσεις έχουσαι απόλυτον ανάγκην της θείας χάριτος και αξιούμεναι του θείου ελέους του, δια της μετανοίας, και της κοινωνίας των αχράντων Μυστηρίων:

α΄) Βαρείαι αμαρτίαι, σοβαρά ηθικά παραπτώματα βαρύνοντα την σινείδησιν Χριστιανών τινών,
β΄) συσώρευσις πλήθους -μικρών έστω-  αμαρτημάτων, ουχ ήττον απειλούντων την ψυχήν και την σωτηρίαν,
γ΄) χρονίζουσαι καταστάσεις εμονής εις ωρισμένες αδυναμίας.
Μήπως αφορώσι και εις τινας εξ ημών ταύτα…  Θα τα επισημάνη πάλιν ο Χριστός. Ας ζητήσωμεν την συγχώρησιν και το έλεός του. Και ας μη αναβάλωμεν πλέον την μετάνοιαν.

Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος (Βαλληνδράς)

Δεν υπάρχουν σχόλια: