Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Πασχάλιες Εὐχές


"Ἀνέστη Χριστός καί σύ (Ἅδη) καταβέβλησαι.
Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.
Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν Ἄγγελοι.
Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται. 
Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.
Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν
ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. 
Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν."
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

Μέ ἀγάπη ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι καί εὐχές
π. Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια: