Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ἀνῃρέθη ἡ τυραννίς,Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ἀνῃρέθη ἡ τυραννίς, 
ἐπατήθη ἡ δύναμις τοῦ ἐχθροῦ· 
οὔτε γὰρ Ἄγγελος, οὐκ ἄνθρωπος, 
ἀλλ' αὐτὸς ὁ Κύριος, ἔσωσας ἡμᾶς, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: