Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Εν τη Ιερά Μονή τη 11 Μαρτίου 2017

Αγαπητοί πτυχιούχοι της Θεολογικής και άλλων Σχολών  της Θεοσκεπάστου ελληνικοτάτης Θεσσαλονίκης.
Ελάβομεν τήν ευγενή επιστολήν σας, διά της οποίας διαπιστώνουμε τήν ευλαβή παράκλησιν, νά  αποστείλωμεν χαιρετισμόν εις τήν Ημερίδα,πού θά πραγματοποιήσσετε υπό τήν αιγίδα τού λίαν σεβαστού και αγαπητού εις ημάς Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ Ανθίμου μέ θέμα  Το μεγαλείο της μετανοίας στή ζωή του ανθρώπου , καί ευχαριστούμεν θερμώς διά τήν αποδοθείσαν τιμήν.
Συγχαίρομεν διά τήν επιλογήν του θέματος, περί μετανοίας, που τήν χαρακτηρίζει τόσον απύθμενον πνευματικόν βάθος, όσον και ο εσώτατος πόθος του ανθρώπου γιά λύτρωσιν.

Το μεγαλείον της έγκειται εις τήν μεγαλειότητα της απείρου και ασθλλήπτου αγάπης τού Θεού πρός τόν πεπτωκότα άνθρωπον, πού φανερωθηκε εις τόν κόσμον μέ τήν άκραν συγκατάβασιν της ενανθρωπήσεως τού Θεού Λόγου καί τήν μέχρι τού σταυρικού θανάτου κένωσίν Του, από τήν οποίαν πηγάζει τό έλεος, η συγχώρησις, η λύτρωσις.
Η μετάνοια είναι μετά τό βάπτισμα τό βασικότερον στοιχείον, διά τού οποίου προσφέρεται η σωτηρία.
Αυτήν εκήρυσσον μέ δύναμιν καί παρρησίαν οι προφήται τής Παλαιάς διαθήκης μέχρι τόν τελευταίον, τόν Τίμιον Πρόδρομον, καί εκπλήρωσαν τό κήρυγμα των μέ τό ακριβόν τίμημα τού μαρτυρικού των θανάτου.
Η μετάνοια είναι η πρώτη λέξις πού εξήλθε από τό πανάγιον στόμα του Κυρίου, όταν επισήμως ήρχισε τήν δημοσίαν σωτήριον δράσιν Του.
Μετανοείται καί πιστεύεται εν τώ Ευαγγελίω’’.
Τό φωτεινόν καί τέλειον παράδειγμά Του ηκουλούθησαν οι Αγιοι Απόστολοι, πού πρώτον εκύρησσον τήν μετάνοιαν καί μετά τήν ζωηφόρον Ανάστασιν, όταν επορεύθησαν είς τά πέρατα της οικουμένης.
Αυτήν εκήρυσσον επίσης όλοι ανεξαιρέτως οι Αγιοι Πατέρες της Εκκλησίας καί ανέπτυξαν εις τούς υπέροχους λόγους των, μεταξύ των οποίων εξέχουσαν θέσιν κατέχει ο περί Μετανοίας περίφημος λόγος του Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος.
Τρία είναι τά βασικά γνωρίσματά της, διασαλπίζει η χρυσή σάλπιξ της μετανοίας Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Εις τήν καρδίαν η συντριβή, η βαθεία συναίσθησις ότι ελυπήσαμεν τόν Θεόν. Δι’ αυτό εκτύπα τό στήθος ο τελώνης. Εις τό στόμα η ειλικρινής ομολογία. ‘’Πάτερ ήμαρτον εις τόν ουρανόν καί ενώπιον σου’’ ομολογεί ο άσωτος. Ο δε προφήτης Δαυΐδ «ημάρτηκα τω Κυρίω». Χωρίς την παραμικράν δικαιολογίαν ή την επίρριψιν των ευθυνών εις άλλους, παρά μόνον εις εαυτόν.
Και τρίτον εις τον βίον η διόρθωσις, τήν οποίαν μας υπομιμνήσκει η προτροπή του Κυρίου ‘μηκέτι αμάρτανε’’.
Και επειδή πάντες ημάρτομεν, έχοντες μέσα μας τον ΄΄έτερον νόμον’’ και τον ‘’παλαιόν άνθρωπον’’ και εστερήθημεν της δόξης του Θεούύ, οι πάντες έχομεν ανάγκην της μετανοίας και μάλιστα εις τους χαλεπούς τούτους καιρούς της αποστασίας.
Διαπρεπείς ομιληταί θα αναπτύξουν το σπουδαιότατον αυτό θέμα, με εμπεριστατωμένας ομιλίας. Η ταπεινότης μου εψέλισσε τους πτωχούς αυτούς λόγους, καμφείς από τήν πλήρη ευλαβείας και ευγενείας παρακλητικήν επιστολήν σας.
Και πάλιν συγχαίρω δια την έμπνευσιν και την πρωτοβουλίαν και ολοωύχως ε΄θχομαι καλήν επιτυχίαν και πλουσίαν την καρπορίαν της Ημερίδος.
Εύχομαι επίσης ο αγωνοθέτης Κύριος μας Ιησούς Χριστός να σας οπλίση με δύναμιν εις τα πνευματικά αγωνίσματα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής με πρώτον την ειληκρινή μετάνοιαν,να σας αξιώση της βιωτικής εν ιερά κατανύξει συμμετοχής σας εις τα Αχραντα Πάθη Του και να σας καταυγάση με το ανέσπερον πανέκλαμπρον φως της φωτοφόρου Αναστασεως Του.
Η Υπεραγία Θεοτόκος να σας περιβάλλη με την χάριν και την μητρικήν σκέπην Της ο δε φιλόστοργος ημών Πατήρ Αγιος Βησσαρίων να επιδαψιλεύη εις όλους σας την πατρικην ευχήν και ευλογίαν Του.
Μετ’   ευχών
Ο  Καθηγούμενος
Αρχιμ.   Ιγνάτιος


Δεν υπάρχουν σχόλια: