Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Τὸν δι' ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν·


Τὸν δι' ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν· 
αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ ξύλου, καὶ ἔλεγεν· 
Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις, 
σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: