Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Τὸν ἄρτον εὐλόγησας, ὁ Ἄρτος ὁ οὐράνιος,


Τὸν ἄρτον εὐλόγησας, ὁ Ἄρτος ὁ οὐράνιος, 
εὐχαριστήσας, Πατρὶ τῷ γεννήτορι, 
λαβὼν καὶ ποτήριον, τοῖς Μαθηταῖς ἐδίδως. 
Λάβετε, φάγετε βοῶν, τοῦτό μού ἐστι τὸ Σῶμα, 
καὶ τὸ Αἷμα τῆς ἀφθάρτου ζωῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: