Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Χριστιανοὶ ὅλου τοῦ κόσμου ἑνωθῆτε κάτω ἀπὸ τὴν σημαίαν τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ. - Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος

  Ἀγαπητοί! Εὐλαβεῖς προσκυνηταὶ τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ θὰ προσερχώμεθα εἰς τοὺς Ἱ. Ναοὺς καθ’ ὅλην τὴν ἑβδομάδα τῶν ἁγίων Παθῶν, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ ἀναπαρασταθοῦν τὰ συνταρακτικώτερα γεγονότα τοῦ κόσμου. Δὲν φθάνει ὅμως αὐτό., Ἕνας ἐπιφανειακὸς σύνδεσμος μὲ τὸν Χριστὸν δὲν εἶναι αὐτό, ποὺ χρειάζεται.
Ἀπαιτεῖται βαθεῖα ἀφοσίωσις πρὸς τὸν Βασιλέα τῶν καρδιῶν μας· τὸ σύνθημα τῶν καιρῶν εἶναι: Χριστιανοὶ ὅλου τοῦ κόσμου ἑνωθῆτε κάτω ἀπὸ τὴν σημαίαν τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ. Καὶ τότε μὲ εἰλικρίνειαν καὶ συγκίνησιν θὰ Τὸν ἀκολουθήσωμεν εἰς τὸ μαρτύριόν Του· θὰ Τὸν ἴδωμεν γονυπετῆ εἰς τὴν Γεσθημανῆ· θὰ τὸν συνοδεύσωμεν ὑψούμενοι ἀνερχόμενον πρὸς τὸν Γολγοθᾶν· θὰ Τὸν ἀντικρύσωμεν ὑψούμενον ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ.

 Θὰ τὸν ἀνυμνήσωμεν ὅμως κατόπιν ὡς Βασιλεά νικητὴν καὶ θριαμβευτήν.
Ἰδοὺ λοιπὸν ὁ χαρακτὴρ τῆς Βασιλείας Του. Βασιλεία καρδιῶν. Βασιλείαν εἰρήνης. Βασιλεία παντοδύναμος καὶ αἰώνια.

Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος (Παυλίδης)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...


Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος ! Πού τον θυμήθηκες Αναστάσιε... Αληθινό Επισκοπικό διαμάντι, Αιωνία αυτού η μνήμη

Αττικός