Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς,


Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς, 
πρόσδεξαι ἅγιε Κύριε καὶ παράσχου ἡμῖν, 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ὅτι μόνος εἶ ὁ δείξας, 
ἐν Κόσμῳ τὴν Ἀνάστασιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: