Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Πλησίον ἐκάθισας πηγῆς, ἐν ὥρᾳ Σῶτερ ἕκτῃ,


Πλησίον ἐκάθισας πηγῆς, ἐν ὥρᾳ Σῶτερ ἕκτῃ, 
καὶ τῇ Σαμαρείτιδι, ὕδωρ τὸ ζῶν παρέσχες 
καὶ γνώσεως νάματα, διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν, 
μεθ' ἧς πάντες βοῶμεν ἀναμέλποντες· 
Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα Κυρίου, ἀπαύστως τὸν Κύριον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: