Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Μακάριοι είναι όσοι έχουν στην καρδιά τους άξονα τον Χριστό - Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης ''Μακάριοι είναι όσοι έχουν στην καρδιά τους άξονα τον Χριστό και περιστρέφονται χαρούμενοι γύρω από το Άγιο όνομα Του, νοερώς και αδιαλείπτως"
Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης

5 σχόλια:

Geras Imos είπε...

Αυτά προς γνώσιν και συμμόρφωσιν όσων θεωρούν άξονα της Εκκλησίας τους επισκόπους ως άλλους βικάριους του Χριστού... Εξοβελίζοντας σε ένα παράλληλο σύμπαν την Μία και Μόνη Κεφαλή της Εκκλησίας τον Κύριο Ιησού Χριστό.

Ανώνυμος είπε...

Μετά τήν ᾿Ανάληψίν του ὁ Θεάνθρωπος " εἰς τόπον καί τύπον " Αὐτοῦ ἄφησε στήν ὁρατή ἐπί γῆς ᾿Εκκλησίαν του τούς ἁγίους ᾿Αποστόλους του, οὗτοι δέ τούς διαδόχους των ᾿Επισκόπους. ῾Ο Κύριος εἶπεν εἰς τούς ᾿Αποστόλους· " ῾Ο ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καί ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμέ ἀθετεῖ " (Λουκᾶ Ι' 16). ῾Ο ἅγιος ᾿Ιγνάτιος λέγει σχετικῶς· " ῞Οσοι γάρ Θεοῦ εἰσιν καί ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, οὗτοι μετά τοῦ ἐπισκόπου εἰσίν ". Καί πρός τούς Σμυρναίους ὁ αὐτός πατήρ συνιστᾶ· " Πάντες τῷ ἐπισκόπῳ ἀκολουθεῖτε, ὡς ᾿Ιησοῦς Χριστός τῷ Πατρί ... Μηδείς χωρίς τοῦ ἐπισκόπου τι πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων εἰς τήν ἐκκλησίαν. ᾿Εκείνη βεβαία εὐχαριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπό τόν ἐπίσκοπον οὖσα, ἤ ᾧ ἄν αὐτός ἐπιτρέψη. ῞Οπου ἄν φανῆ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω· ὥσπερ ὅπου ἄν ἦ Χριστός ᾿Ιησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολική ἐκκλησία. Οὐκ ἐξόν ἐστιν χωρίς τοῦ ἐπισκόπου οὔτε βαπτίζειν οὔτε ἀγάπην ποιεῖν· ἀλλ᾿ ὅ ἄν ἐκεῖνος δοκιμάση, τοῦτο καί τῷ Θεῷ εὐάρεστον, ἵνα ἀσφαλές ᾖ καί βέβαιον πᾶν ὅ πράσσετε ". Χαρακτηριστική εἶναι καί ἡ ἑξῆς παρατήρησις τοῦ ἁγίου ᾿Ιγνατίου: " Πρέπον οὖν ἐστίν, μή μόνον καλεῖσθαι χριστιανούς, ἀλλά καί εἶναι. ῞Ωσπερ καί τινες ἐπίσκοπον μέν καλοῦσιν, χωρίς δέ αὐτοῦ πάντα πράσσουσι. Οἱ τοιοῦτοι οὐκ εὐσυνείδητοί μοι εἶναι φαίνονται ... ".

Διά τοῦτο καί ὁ ᾿Απ. Παῦλος συνιστᾶ· " Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε· αὐτοί γάρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπέρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδόσοντες· ἵνα μετά χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καί μή στενάζοντες· ἀλυσιτελές γάρ τοῦτο ( ῾Εβραίους ΙΓ' 17 ).

᾿Εκ τῆς ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ᾿Ηλείας κ.κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ στήν ῾Ιεραρχία ᾿Οκτωβρίου 2001

π. Νεόφυτος

Ανώνυμος είπε...

Χωρίς τον επίσκοπο καμία εκκλησιαστική πράξη δεν μπορεί να γίνει και άνευ της μνημονεύσεως του ονόματός του ουδεμία εγκυρότητα δεν υπάρχει. Αυτή είναι η διδασκαλία της Αγίας Ορθοδοξίας τα υπόλοιπα είναι προτεσταντικά.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ μου κύριε Geras Imos που τα έμαθες αυτά και μας τα γράφεις και ο υπεύθυνος της σελίδας τα ανάρτησε για να κολασθώ μεσημεριάτικα;

Ανώνυμος είπε...

Ο Επίσκοπος είναι η ορατή κεφαλή της Εκκλησίας. Χωρίς αυτόν δεν υπάρχει μυστηριακή ζωή. Σεβασμός πρέπει στους Αρχιερείς. Αυτά που γράφει ο πρώτος σχολιαστής είναι απόψεις του Λούθηρου.