Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Κωνσταντῖνος σήμερον, σὺν τῇ μητρὶ τῇ Ἑλένη,


Κωνσταντῖνος σήμερον, σὺν τῇ μητρὶ τῇ Ἑλένη, 
τὸν Σταυρὸν ἐμφαίνουσι, τὸ πανσεβάσμιον ξύλον, 
πάντων μὲν τῶν Ἰουδαίων αἰσχύνην ὄντα, ὅπλον δὲ πιστῶν, 
Ἀνάκτων κατ' ἐναντίων· δι' ἡμᾶς γὰρ ἀνεδείχθη, 
σημεῖον μέγα, καὶ ἐν πολέμοις φρικτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: