Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ (14/06/2017).


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ (14/06/2017).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Δευτέρας, 12ης, μέχρι καί τῆς Τετάρτης, 14ης τ. μ.  Ἰουνίου 2017. Κατ᾿ αὐτάς ἐξητάσθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.
Κατά δέ τήν συνεδρίαν τῆς Τρίτης, 13ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐδέχθησαν εἰς ἀκρόασιν τόν ἐν ἀργίᾳ διατελοῦντα Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Τρῳάδος κ. Πέτρον, ἄχρι τοῦδε Βοηθόν παρά τῷ Μητροπολίτῃ Βελγίου Ἐπίσκοπον, ὑποβαλόντα ἐπί τῆς περιπτώσεως αὐτοῦ, μεθ᾿  ἥν ἀπεφάσισαν ὅπως ἄρωσι τήν ἐπιβληθεῖσαν αὐτῷ ἀργίαν καί ἐντάξωσιν αὐτόν, τό γε νῦν ἔχον, μεταξύ τῶν ἐφησυχαζόντων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 14ῃ Ἰουνίου 2017
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: