Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Παράδοξα σήμερον εἶδον τὰ ἔθνη πάντα ἐν πόλει Δαυΐδ,


Παράδοξα σήμερον εἶδον τὰ ἔθνη πάντα ἐν πόλει Δαυΐδ,
ὅτε τὸ Πνεῦμα κατῆλθε τὸ ἅγιον ἐν πυρίναις γλώσσαις,
καθὼς ὁ θεηγόρος Λουκᾶς ἀπεφθέγξατο. Φησὶ γάρ·
Συνηγμένων τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ,
ἐγένετο ἦχος καθάπερ φερομένης βιαίας πνοῆς,
 καὶ ἐπλήρωσε τὸν οἶκον, οὗ ἦσαν καθήμενοι,
καὶ πάντες ἤρξαντο φθέγγεσθαι,
ξένοις ῥήμασι, ξένοις δόγμασι, ξένοις διδάγμασι,
τῆς ἁγίας Τριάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: