Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Τοὺς Ἁγίους ὁ Κύριος, τοὺς ἐν γῇ ἐθαυμάστωσε·


Τοὺς Ἁγίους ὁ Κύριος, τοὺς ἐν γῇ ἐθαυμάστωσε·
τὰ αὐτοῦ γὰρ στίγματα καὶ παθήματα,
ἐν τῇ σαρκὶ ἀνεδέξαντο, ἐν τούτοις κοσμούμενοι,
καὶ ταῖς θείαις καλλοναῖς, προφανῶς ἀναθέμενοι,
οὓς ὑμνήσωμεν, ὡς ἀμάραντα ἄνθη,
ὡς ἀστέρας, ἀπλανεῖς τῆς Ἐκκλησίας,
ὡς ἐθελόθυτα θύματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: