Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Σύλ­λογος Ὀρ­θο­δό­ξου Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λής ὁ «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» ΨΗΦΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο τοῦ Συλ­λό­γου Ὀρ­θο­δό­ξου Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λής ὁ «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» συ­νῆλ­θε σή­με­ρα 23/7/2017 ἐ­κτά­κτως ἐπί τῇ ἐκ­δη­μί­ᾳ τ­ῆς πο­λυ­σε­βά­στου καί ἀ­ει­μνή­στου
Πρε­σβυ­τέ­ρας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΚΛΗΦΑ ἱερέως
μη­τρός τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας        κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Ἡ με­τα­στά­σα μέ τή ζωή, τούς κό­πους καί τούς ἀ­γῶ­νες της, κα­τα­ξι­ώ­θη­κε τῶν εὐ­λο­γι­ῶν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας καί εἶ­χε τή χα­ρά νά ἴ­δη τόν υἱ­όν της εἰς τό πη­δά­λιο τ­ῆς Ἀ­πο­στο­λι­κῆς Ἐκκλη­σί­ας τῶν Πα­τρῶν καί νά σε­μνύ­νε­ται διά τό πλού­σιο πο­λυ­σχι­δές, πνευ­μα­τι­κό, ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κό καί φι­λαν­θρω­πι­κό του ἔρ­γο.
Τό Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο τοῦ «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ» συμ­με­τέ­χον­τας εἰς τό πέν­θος
Ὁ­μό­φω­να ἀ­πο­φά­σι­σε :

-Νά πα­ρα­στῆ εἰς τήν ἐ­ξό­διο ἀ­κο­λου­θία.
-Νά ἐκ­φρά­ση τά θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ρια εἰς τόν Σε­βα­σμιώ­τα­τον Μη­τρο­πο­λί­την Πα­τρῶν καί τούς οἰ­κεί­ους της.
-Νά δι­α­θέ­ση χρη­μα­τι­κό πο­σό διά τό Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κό καί φιλανθρωπικό ἔρ­γο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
-Νά τε­λέ­ση ἐ­πι­μνη­μό­συ­νο δέ­η­σι εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Να­όν τοῦ Συλ­λό­γου καί
-Νά δη­μο­σι­εύ­ση τό πα­ρόν εἰς τόν το­πι­κό Τύ­πο.

Πά­τρα 23/7/2017
Τό Δι­οι­κη­τι­κόν Συμ­βού­λι­ον

Δεν υπάρχουν σχόλια: