Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ...


Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ,
μεταμορφωθεὶς ἐν δόξῃ Χριστὲ ὁ Θεός,
καὶ ὑποδείξας τοῖς Μαθηταῖς σου,
τὴν δόξαν τῆς σῆς Θεότητος,
 καταύγασον καὶ ἡμᾶς τῷ φωτὶ τῆς σῆς ἐπιγνώσεως,
 καὶ ὁδήγησον ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου,
ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: