Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Ιερά Αγρυπνία στην Γηροκομίτισσα επί τη εορτή του Συμεών του πρεσβύτου

Σάβ­βα­το 3 Φε­βρουα­ρί­ου γιορ­τή του πρε­σβύ­του Συ­με­ών. Πρό­κει­ται για το σπου­δαιό­τε­ρο πρό­σω­πο στο γε­γο­νός της Υ­πα­πα­ντής, ύ­στε­ρα α­πό τα πρόσω­πα του Χρι­στού και της Παρ­θέ­νου. Στο ε­ορ­το­λό­γιο της Εκ­κλη­σί­ας συ­νη­θί­ζεται, ό­ταν ά­γε­ται κά­ποια δε­σπο­τι­κή ε­ορ­τή, την άλ­λη η­μέ­ρα να τι­μώ­νται τα πρόσω­πα ε­κεί­να, που έ­παι­ξαν τον κύ­ριο ρό­λο. Λό­γου χά­ριν την ε­παύ­ριο των Χρι­στου­γέν­νων τι­μά­ται η Θε­ο­τό­κος (σύ­να­ξις), την ε­πο­μέ­νη των Θε­ο­φα­νεί­ων τι­μά­ται ο Πρό­δρο­μος. Και την ε­πο­μέ­νη της Υ­πα­πα­ντής τι­μά­ται ο Συ­με­ών. Την η­μέ­ρα αυ­τή ά­γει τα ο­νο­μα­στή­ριά του και ο Κα­θη­γού­με­νος της Ιε­ράς Μο­νής Πα­να­γί­ας Γη­ρο­κο­μι­τίσ­σης, π. Συ­με­ών Χα­τζής. Μί­α μεγά­λη ιε­ρα­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα της Ι.Μ. Πα­τρών και γε­νι­κώ­τε­ρα της Εκ­κλη­σί­ας μας.

Χθες, Πα­ρα­σκευ­ή 2 Φε­βρουα­ρί­ου 2018 πα­ρα­μο­νή της ε­ορ­της, τε­λέ­σθη­κε Ιε­ρά Α­γρυ­πνί­α στο Κα­θο­λι­κό υπό του π. Συμεών και με συλλειτουργούς τους Αρχιμανδρίτας π. Χριστοφόρο Μυτιλήνη, π. Γερβάσιο Παρακεντέ, π. Ιωσήφ Μήλια, π. Χρυσόστομο Μπαρούση, π. Θεόκλητο Παντελίδη, π. Ιωακείμ Σταματόπουλο, π. Κων/νος Θεοδωρόπουλος, οι Πρωτοπρεσβύτεροι π. Νικόλαος Κοτσίρης, π. Χρίστος Καγιαβάς, π. Ανδρέας Γεωργακόπουλος, οι Διάκονοι Ιερόθεος, Παϊσιος, Αλέξανδρος και Δημήτριος.
Συμπροσευχόμενος στο Ιερό Βήμα ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος και ο π. Μάρκος Τζανακάκης.
Κυριολεκτικά κατεκλύσθη ο  Ναός από φιλομόναχους συμπολίτες μας.
Ευ­χό­μα­στε στον π. Συ­με­ών κρα­ταιά υ­γεί­α συ­νε­χί­ζο­ντας για έ­τη πολ­λά να μας δι­δά­σκει με την βιω­τή του. Ε­μείς προ­σω­πι­κά, ω­φεί­λου­με πολ­λά στον Γέ­ρο­ντα και εί­μα­στε πραγματικά ευ­γνώ­μο­νες για την α­γά­πη του και τις συμ­βου­λές του.   

 Αλέξανδρος Κολλιόπουλος2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο σεβάσμιος Γέροντας π. Συμεών είναι πνευματικός θησαυρός για την Πάτρα. Αναπαύει ψυχές στην ιερά εξομολόγηση και η Μονή είναι κέντρο λατρευτικών συνάξεων της Πάτρας. Τα χρόνια πολλά και εν υγεία.

Ανώνυμος είπε...


Είναι σέμνωμα και κεφάλαιο πνευματικό ο Άγιος Ηγούμενος. Κατάφερε τα τελευταία χρόνια να χαρίσει στην Μονή λαμπρή συνοδεία.
Να ζει χρόνους πολλούς για να σκορπά την εμπειρία του και την ευλογία του σε όλους εμάς που καταφεύγουμε στο μοναστήρι για αναζωογόνηση πνευματική.