Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου εἰς τά Πατριαρχεῖα


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου εἰς τά Πατριαρχεῖα

          Τήν Τετάρτην, 7ην Φεβρουαρίου, Α. Ἐξοχότης Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου, ἕλκων τήν καταγωγήν του ἐκ τῆς Πόλεως, ἐπεσκέφθη, διά δευτέραν φοράν κατά τήν ὑπουργικήν αὐτοῦ θητείαν, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον.

          κ. Ὑπουργός ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά κατἰδίαν συζήτησις ἐπί ἐπικαίρων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων. Ἀκολούθως Α. Ἐξοχότης παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, ὁμοῦ μετά τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μεθὧν ἐν συνεχείᾳ ἔσχε φιλικήν ἀναστροφήν καί συζήτησιν.
          Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: