Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 17-18 Απριλίου 2018


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 17ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη τό ἐν Topkapı μαυσωλεῖον τοῦ 8ου Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Turgut Özal, ἐπί τῇ συμπληρώσει 25ετίας ἀπό τοῦ θανάτου αὐτοῦ, καί κατέθεσεν ἄνθη. Ὡς γνωστόν, ὁ Πρόεδρος Özal ὡς Πρωθυπουργός εἶχε χορηγήσει τήν ἄδειαν, μετά μακράν ἀναμονήν, πρός ἀνοικοδόμησιν τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου.
* * *
          Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 17ην ἰδίου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προήδρευσε τῶν ἐργασιῶν τῆς Ακοινῆς Συνάξεως Ἱερέων καί Διακόνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τῶν διακονούντων ἐν Τουρκίᾳ. Κατά τήν εἰσηγητικήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῆς ἱερωσύνης καί παρέσχε πατρικάς συμβουλάς καί παροτρύνσεις διά τήν ἐνίσχυσιν τῆς διακονίας τῶν κληρικῶν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

          Ἐμπεριστατωμένας εἰσηγήσεις ἐπαρουσίασαν ἀλληλοδιαδόχως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. λπιδοφόρος, γούμενος τς . Μονς γίας Τριάδος Χάλκης καί Καθηγητής τς Θεολογικς Σχολς το Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐπί τοῦ θέματος «Τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον, διασπορά του καί α διεκκλησιαστικαί σχέσεις ατο», Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαος, ἐπί τοῦ θέματος « γία καί Μεγάλη Σύνοδος», ὁ Πανοσιολ.  Μ. ρχιμανδρίτης κ. Βησσαρί-ων, ἐπί τοῦ θέματος «Ποιμαντικά Προβλήματα», Μ. Πρωτοπρεσβύ-τερος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεώργιος Τσέτσης, ἐπί τοῦ θέματος «Οἰκουμενική ΚίνησιςΠ.Σ.Ε. – Θεολογικοί Διάλογοι», Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Πνευματικός τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντι-νουπόλεως, ἐπί τοῦ θέματος «Τό μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως», οἱ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. νδρέας καί Μ. ρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος, ναπτύξαντες ζητήματα της ρμοδιότητός των καί διατυπώ-σαντες προτάσεις διά τήν νίσχυσιν το ποιμαντικο ργου τν ερέων καί τν διακόνων, καί, τέλος, Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱ. Μονῆς, συνοψίσας τά λεχθέντα καί ἐξαγαγών τά πορίσματα τῆς Συνάξεως.
          Κατά  τήν μεσημβρινήν ἀνάπαυλαν, Παναγιώτατος ἐδέξατο εἰς τό Ἡγουμενεῖον τῆς . Μονῆς τόν Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρῴην Ὑπουργόν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων, κατόπιν σχετικῆς ἐπιθυμίας τοῦ τελευταίου.
* * *
          Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 18ης Ἀπριλίου, Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί παρηκολούθησε τήν  διοργανωθεῖσαν ὑπαὐτῆς ἐκδήλωσιν, καθἥν ἐπαρουσιάσθη τό σύγγραμμα τῆς Ἐλλογ. Δρος Feryal Tansuğ, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τοῦ Πανεπιστημίου «Bahçeşehir», ὑπό τόν τίτλον «Ἴμβρος, Λῆμνος, Σαμοθράκη, Θάσος. Οἱ Νησιῶτες Ρωμιοί την τελευταία περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας».
          Ἐνώπιον Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, τοῦ φιλομούσου κοινοῦ καί παραγόντων τῆς Ὁμογενείας ὡμίλησαν καταλλήλως ἡ Ἐλλογ. κ. Μάρω Μαυροπούλου, Ἐπ. Καθηγήτρια τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καμπούρης, Φιλόλογος, καί ἡ συγγραφεύς τοῦ βιβλίου, ὑπό τήν συντονιστικήν μέριμναν τῆς Ἐλλογ. Δρος Nurdan Türker, Ἐρευνητρίας ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Παντείῳ Πανεπιστημίῳ.
          Παρακληθείς ἐν τέλει Παναγιώτατος ὑπό τῆς κ. συντονιστρίας ὡμίλησε διά βραχέων καί ἐπεδαψίλευσε πᾶσι τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ.
* * *
        Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
  Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερο-λογ. κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, Βρυούλων κ. Παντελε-ήμονα, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski, καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
          Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
           Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ . Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
          Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: