Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Ὅταν θέλεις νά συμβουλεύσεις κάποιον στό καλό - Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος


 «Ὅταν θέλεις νά συμβουλεύσεις κάποιον στό καλό, τίμησέ τον μέ λόγο ἀγάπης γιατί τίποτε ἄλλο δέν πείθει τόσο τόν ἄνθρωπο, ὥστε νά μεταβάλει ἑαυτόν ἀπό τήν κακία στήν ἀρετή, ὅσο ἡ τιμή τήν ὁποία βλέπει ἀπό σένα»  
Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: