Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου Κύριε,


Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου Κύριε,
οἱ πιστοὶ τὸ γόνυ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ὑποκλίναντες,
ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ἄναρχον Πατέρα,
 καὶ τὸν συνάναρχον Υἱόν,
καὶ τὸ συναΐδιον καὶ πανάγιον Πνεῦμα,
τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: