Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΚΥΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

          Ἐν συγκινήσει βαθείᾳ ἐκ τῶν ἐκδηλώσεων σεβασμοῦ, ἀγάπης, τιμῆς τοῦ ἀειμνήστου συγγενοῦς μας

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΚΥΡΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ

αἰσθανόμεθα ἐπιβεβλημένον τό χρέος νά ὑποβάλωμεν τάς εὐλαβεῖς εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην μας πρωτίστως πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, Ὁποῖος προέστη τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας, πρός τούς συμμετασχόντας μετΑὐτοῦ εἰς αὐτήν Σεβ. Μητροπολίτας, ὡς καί τούς συμπροσευχηθέντας καταὐτήν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπους.

          Εὐχαριστοῦμεν ἐξαιρέτως τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον, νέον Ποιμενάρχην τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας καί διάδοχον τοῦ μακαριστοῦ συγγενοῦς μας, τόν καί προστάντα τοῦ τεσσαρακονθημέρου Μνημοσύνου, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καί τιμήσαντα διά τῆς ἐμπνευσμένης ἐπιμνημοσύνου προσλαλιᾶς αὐτοῦ τόν ἀείμνηστον.
          Ἀκόμη, εὐχαριστοῦμεν τούς συμπροσευχηθέντας κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τόν, κατά τήν Πατριαρχικήν τάξιν, ἐκφωνήσαντα τόν ἐπικήδειον λόγον Πανοσιολ. Διάκονον κ. Γρηγόριον, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ὡς καί τούς λοιπούς Κληρικούς, Μοναχούς καί Μοναχάς. Ἰδιαιτέραν εὐχαριστίαν ἐκφράζομεν πρός τούς Πατριαρχικούς Χορούς, οἱ ὁποῖοι ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἔψαλον κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν, καθώς καί τούς παραστάντας Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τόν Ἐξοχ. κ. Hikmet Dengeşik, Ἔπαρχον τῶν Νήσων, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Atilla Aytaç, Δήμαρχον, καί Murat Bingöl, Διευθυντήν Ἀσφαλείας τῶν Νήσων, ἀντιστοίχως, ἐπί κεφαλῆς συνεργατῶν αὐτῶν, τάς ἐντιμοτάτας Ἐκκλησιαστικάς Ἐπιτροπάς τῶν Κοινοτήτων τῶν νήσων Πριγκήπου, Χάλκης, Ἀντιγόνης καί Πρώτης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, τούς ἐκπαιδευτικούς αὐτῆς, τήν Διακονίαν τῆς Ἀγάπης, τούς λοιπούς παράγοντας τῆς Ὁμογενείας, ὡς καί τό ποίμνιον τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας Πριγκηποννήσων, τούς τιμήσαντας ποικιλοτρόπως τόν προώρως κοιμηθέντα προσφιλῆ μας συγγενῆ.
Πρός τούτοις δέ, εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέσης καρδίας τούς καταθέσαντας στεφάνους, τούς διαθέσαντας ποσά ὑπέρ φιλανθρωπικῶν σκοπῶν καί πάντας τούς συμμετασχόντας εἰς τό βαρύ πένθος μας καί παραμυθήσαντας ἡμᾶς διά τῆς προσευχῆς των καί διά τῶν λοιπῶν ἐκδηλώσεων ἀγάπης καί τιμῆς πρός τό πρόσωπον τοῦ ἀποιχομένου σεβασμίου Ἱεράρχου καί προσφιλοῦς συγγενοῦς μας.
          Τέλος, εὐχαριστοῦμεν τήν Ὑπηρεσίαν Κηδειῶν «Ἀγγελίδης», διά τήν τηρηθεῖσαν τάξιν κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν.
Οἱ τεθλιμμένοι συγγενεῖς


Δεν υπάρχουν σχόλια: