Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Δικαιοσύνης ἥλιε νοητέ, Χριστὲ ὁ Θεός,Δικαιοσύνης ἥλιε νοητέ, Χριστὲ ὁ Θεός,
ὁ τὸν ἐκ μήτρας τοῦ φωτὸς ἐστερημένον,
διὰ τῆς σῆς ἀχράντου προσψαύσεως,
φωτίσας κατ΄ ἄμφω καὶ ἡμῶν τὰ ὄμματα, τα
ῶν ψυχῶν αὐγάσας, υἱοὺς ἡμέρας δεῖξον,
ἵνα πίστει βοῶμέν σοι.
Πολλή σου καὶ ἄφατος, ἡ εἰς ἡμᾶς εὐσπλαγχνία,
φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: